Quyết định 2348/QĐ-UBND

Quyết định 2348/QĐ-UBND năm 2018 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư và công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 2348/QĐ-UBND 2018 đơn giản hóa thủ tục hành chính luật sư và công chứng Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2348/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 27 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LUẬT SƯ VÀ CÔNG CHỨNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 05 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực luật sư và công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Tư pháp gửi Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính kèm theo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính sau khi được Chtịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt về Bộ Tư pháp theo quy định.

Điều 3. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PVP Tr
n Văn Đồng, P. KSTTHC;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Thanh Đức

 

PHƯƠNG ÁN

ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LUẬT SƯ VÀ CÔNG CHỨNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2348/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

I. LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG

1. Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất

1.1. Nội dung đơn giản hóa

Về thành phần hồ sơ: Đề nghị bỏ yêu cầu tổ chức phải nộp:"Quyết định cho phép hợp nhất Văn phòng công chứng".

Lý do: Đây kết quả giải quyết thủ tục "Hợp nhất Văn phòng công chứng" đã được Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho phép hợp nhất Văn phòng công chứng và "Quyết định cho phép hợp nhất Văn phòng công chứng" đã được lưu một bản chính tại Sở Tư pháp.

1.2. Kiến nghị thực thi

Đề nghị sửa đổi Khoản 4, Điều 13 của Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Công chứng.

1.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 11,897,180 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 11,768,810 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 128,370 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 1.08 %

Nội dung đơn giản hóa không thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

2. Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

2.1. Nội dung đơn giản hóa

Về thành phần hồ sơ: Đề nghị bỏ yêu cầu tổ chức phải nộp:"Quyết định cho phép sáp nhập Văn phòng công chứng".

Lý do: Đây kết quả giải quyết thủ tục "Sáp nhập Văn phòng công chứng" đã được Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho phép sáp nhập Văn phòng công chứng và "Quyết định cho phép sáp nhập Văn phòng công chứng" đã được lưu một bản chính tại Sở Tư pháp.

2.2. Kiến nghị thực thi

Đnghị sửa đổi Khoản 4, Điều 14 của Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Công chng.

2.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 6,897,180 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 6,768,810 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 128,370 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 1.86 %

Nội dung đơn giản hóa không thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

3. Thủ tục Thay đi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng

3.1. Nội dung đơn giản hóa

Về thành phần hồ sơ: Đề nghị bỏ yêu cầu tổ chức phải nộp: "Quyết định cho phép chuyển nhượng Văn phòng công chứng".

Lý do: Đây kết quả giải quyết thủ tục "Chuyển nhượng Văn phòng công chứng" đã được Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho phép chuyển nhượng Văn phòng công chứng và "Quyết định cho phép chuyển nhượng Văn phòng công chứng" đã được lưu một bản chính tại Sở Tư pháp.

3.2. Kiến nghị thực thi

Đề nghị sửa đổi Khoản 3, Điều 15 của Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Công chứng.

3.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 6,897,180 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 6,768,810 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 128,370 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 1.86 %

Nội dung đơn gin hóa không thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

4. Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng chuyển đi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

4.1. Nội dung đơn giản hóa

Về thành phần hồ sơ: Đề nghị bỏ yêu cầu tổ chức phải nộp: "Quyết định cho phép chuyển đổi Văn phòng công chứng (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đi chiếu)".

Lý do: Đây kết quả giải quyết thủ tục "Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập" đã được Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho phép chuyển đổi Văn phòng công chứng và Quyết định cho phép chuyển đổi Văn phòng công chứng đã được lưu một bản chính tại Sở Tư pháp.

4.2. Kiến nghị thực thi

Đề nghị sửa đổi Khoản 4, Điều 19 của Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng.

4.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 11,838,810 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 11,630,440 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 208,370 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 1.76 %

Nội dung đơn giản hóa không thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

II. LĨNH VỰC LUẬT SƯ

1. Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động ca chi nhánh, công ty luật nước ngoài

1.1. Nội dung đơn giản hóa

- Về thành phần hồ sơ: Đề nghị bỏ yêu cầu tổ chức phải nộp "Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài".

Lý do: Khi Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam thực hiện thủ tục "Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam" lần đầu đã nộp Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài cho Sở Tư pháp thành phần hồ sơ này và đã được lưu tại Sở Tư pháp.

- Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề nghị mẫu hóa Giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài.

Lý do: tạo điều kiện cho Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam tiết kiệm chi phí, giảm thời gian, thực hiện thống nhất trong cả nước.

1.2. Kiến nghị thực thi

Đề nghị sửa đổi Điều 21 của Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.

1.3. Lợi ích của phương án đơn gin hóa

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 21,995,550 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 21,403,700 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 591,850 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 2.69 %

Nội dung đơn giản hóa không thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2348/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2348/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2018
Ngày hiệu lực27/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2348/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2348/QĐ-UBND 2018 đơn giản hóa thủ tục hành chính luật sư và công chứng Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2348/QĐ-UBND 2018 đơn giản hóa thủ tục hành chính luật sư và công chứng Tiền Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2348/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýTrần Thanh Đức
        Ngày ban hành27/08/2018
        Ngày hiệu lực27/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2348/QĐ-UBND 2018 đơn giản hóa thủ tục hành chính luật sư và công chứng Tiền Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2348/QĐ-UBND 2018 đơn giản hóa thủ tục hành chính luật sư và công chứng Tiền Giang

            • 27/08/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/08/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực