Quyết định 2350/QĐ-UBND

Quyết định 2350/QĐ-UBND về danh mục thu hút bác sĩ năm 2016 Nghị quyết số 110/2014/NQ-HĐND về chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ bác sĩ trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2014-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 2350/QĐ-UBND danh mục thu hút bác sĩ Nghị quyết số 110/2014/NQ-HĐND Phú Yên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2350/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 03 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THU HÚT BÁC SĨ NĂM 2016 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 110/2014/NQ-HĐND NGÀY 25/7/2014 CỦA HĐND TỈNH VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT, ĐÀO TẠO, ĐÃI NGỘ BÁC SĨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2014 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011- 2020;

Căn cứ Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và thu hút nhân lực trình độ cao, gắn đào tạo với sử dụng;

Căn cứ Nghị quyết số 110/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014 của HĐND tỉnh về chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ bác sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 546/TTr-SNV ngày 29/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục các chuyên ngành ngành y tế có nhu cầu thu hút của tỉnh Phú Yên năm 2016, cụ thể như sau:

- Bác sĩ răng hàm mặt: 01 chỉ tiêu.

- Bác sĩ y học cổ truyền: 07 chỉ tiêu.

- Bác sĩ y học dự phòng: 13 chỉ tiêu.

- Bác sĩ đa khoa: 186 chỉ tiêu.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai và tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chính sách thu hút theo danh mục tại quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Nội vụ, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở: NV, YT, TC;
- Chủ tịch, PCT-Phan Đình Phùng;
- Chánh, PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin Công báo;
- Lưu: VT, VX, NCTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2350/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2350/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2016
Ngày hiệu lực03/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2350/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2350/QĐ-UBND danh mục thu hút bác sĩ Nghị quyết số 110/2014/NQ-HĐND Phú Yên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2350/QĐ-UBND danh mục thu hút bác sĩ Nghị quyết số 110/2014/NQ-HĐND Phú Yên 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2350/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhan Đình Phùng
        Ngày ban hành03/10/2016
        Ngày hiệu lực03/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2350/QĐ-UBND danh mục thu hút bác sĩ Nghị quyết số 110/2014/NQ-HĐND Phú Yên 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2350/QĐ-UBND danh mục thu hút bác sĩ Nghị quyết số 110/2014/NQ-HĐND Phú Yên 2016

            • 03/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực