Quyết định 2353/QĐ-UBND

Quyết định 2353/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt dự án đầu tư Đường nối từ Quốc lộ 1A vào vườn quốc gia Bạch Mã, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 2353/QĐ-UBND phê duyệt dự án Đường nối từ Quốc lộ vào vườn Bạch Mã Thừa Thiên Huế 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2353/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐƯỜNG NỐI TỪ QUỐC LỘ 1A VÀO VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ, HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 75/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Công văn số 250/HĐND-TH ngày 31 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh về việc chủ trương đầu tư Đường nối từ Quốc lộ 1A vào vườn quốc gia Bạch Mã, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định về công tác quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội và quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2228/TTr-SKHĐT ngày 23 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư Đường nối từ Quốc lộ 1A vào vườn quốc gia Bạch Mã, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Đường nối từ Quốc lộ 1A vào vườn quốc gia Bạch Mã, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Chủ đầu tư: Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Phú Lộc.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thừa Thiên Huế.

4. Chủ nhiệm lập dự án: KS. Bùi Minh Quốc Khương.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, chỉnh trang khu vực thị trấn, giảm ùn tắc giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội.

6. Nội dung và quy mô đầu tư:

Đường nối từ Quốc lộ 1A vào vườn quốc gia Bạch Mã có điểm đầu giao Quốc lộ 1A tại Km865+540, điểm cuối kết thúc tại cổng vào vườn quốc gia Bạch Mã. Tổng chiều dài tuyến 2.578,3m, có quy mô như sau:

- Đoạn từ Km0+0,00 - Km1+359,83:

+ Tiêu chuẩn thiết kế: Đường đô thị.

+ Mặt cắt ngang đường: Bn=4,5m+15m+4,5m=24m.

+ Thiết kế vỉa hè, bố trí thoát nước dọc, cây xanh và điện chiếu sáng.

- Đoạn từ Km1+359,83 - Km2+578,3:

+ Thiết kế theo tiêu chuẩn Đường cấp IV đồng bằng.

+ Mặt cắt ngang đường: Bn=1,0m+7,0m+1,0m=9,0m.

+ Lề đường: Đắp đất cấp phối đồi đầm chặt K=0,95.

- Kết cấu mặt đường bê tông xi măng M300.

- Công trình trên tuyến quy mô vĩnh cửu, tải trọng HL93.

7. Địa điểm xây dựng: Huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

8. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 5,5ha.

9. Phương án xây dựng:

- Hướng tuyến tuân thủ theo quy hoạch được duyệt.

- Cao trình thiết kế tuyến đảm bảo phù hợp theo quy hoạch được duyệt và các dự án đã triển khai trong khu vực.

- Kết cấu mặt đường bê tông xi măng M300 dày 25cm, móng cấp phối đá dăm dày 15cm.

- Nền đường đất đầm chặt K95-K98.

- Các nút giao trên tuyến được thiết kế cùng mức.

- Bố trí hệ thống an toàn giao thông theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ: QCVN 41:2012/BGTVT.

- Đoạn Km0- Km1+359,83:

+ Vỉa hè lát gạch Terrazzo, bó vỉa, rãnh vỉa bằng bê tông M250, ô cây xây đá che.

+ Hệ thống điện chiếu sáng: Xây mới hệ thống điện chiếu sáng sử dụng cột thép mạ kẽm độc lập bố trí hai bên lề đường. Bóng đèn sử dụng loại tiết kiệm điện năng.

+ Trồng cây xanh đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ quan tuyến đường.

+ Hệ thống thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước dọc được bố trí chạy ngầm trên 02 hè phố bằng cống BTCT đúc sẵn có đường kính D600-800mm. Hướng thoát nước phù hợp với quy hoạch được duyệt và hiện trạng thoát nước của khu vực. Ống cống BTCT đúc sẵn sử dụng gồm 2 loại: Loại không chịu lực được bố trí trên hè phố, loại cống chịu lực được bố trí trên những vị trí băng ngang đường và các vị trí hạ hè phố.

- Đoạn từ Km1+359,83 - Km2+578,3:

+ Vỉa hè đắp đất đầm chặt K95.

+ Hệ thống điện chiếu sáng: Xây mới hệ thống điện chiếu sáng sử dụng cột thép mạ kẽm độc lập bố trí lề đường bên trái tuyến. Bóng đèn sử dụng loại tiết kiệm điện năng.

10. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Dự án nhóm B, công trình đường giao thông, cấp III.

11. Phương án giải phóng mặt bằng: Di dời các công trình ngầm, đền bù tài sản, đất đai trong phạm vi thực hiện dự án.

12. Tổng mức đầu tư : 82.731 triệu đồng, trong đó:

- Chi phí xây dựng : 49.287 triệu đồng

- Đền bù GPMB (tạm tính) : 16.334 triệu đồng

- Chi phí quản lý dự án : 767 triệu đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư : 2.033 triệu đồng

- Chi phí khác : 3.519 triệu đồng

- Chi phí dự phòng : 10.791 triệu đồng

13. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hạ tầng du lịch theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

15. Thời gian thực hiện dự án: 05 năm kể từ ngày khởi công.

16. Đơn vị tiếp nhận công trình: Theo quy định phân cấp hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc; Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Phú Lộc và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3:
- TT HĐND tỉnh;
- Bộ KHĐT;
- CT và các PCT UBND tỉnh:
- VP: LĐ và CV: ĐTXD;
- Lưu VT. XDHT(2).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2353/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2353/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2016
Ngày hiệu lực04/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2353/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2353/QĐ-UBND phê duyệt dự án Đường nối từ Quốc lộ vào vườn Bạch Mã Thừa Thiên Huế 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2353/QĐ-UBND phê duyệt dự án Đường nối từ Quốc lộ vào vườn Bạch Mã Thừa Thiên Huế 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2353/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành04/10/2016
        Ngày hiệu lực04/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2353/QĐ-UBND phê duyệt dự án Đường nối từ Quốc lộ vào vườn Bạch Mã Thừa Thiên Huế 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2353/QĐ-UBND phê duyệt dự án Đường nối từ Quốc lộ vào vườn Bạch Mã Thừa Thiên Huế 2016

           • 04/10/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/10/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực