Quyết định 2357/QĐ-UBND

Quyết định 2357/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch thực hiện Quyết định 2497/QĐ-BTP phê duyệt Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh An Giang”

Nội dung toàn văn Quyết định 2357/QĐ-UBND 2013 Kế hoạch Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2357/QĐ-UBND

An Giang, ngày 15 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2497/QĐ-BTP NGÀY 11/10/2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI TẠI TỈNH AN GIANG”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11, ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khóa XI;

Căn cứ Nghị Quyết số 36/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc Hội khóa XIII về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại;

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại”;

Căn cứ Quyết định số 1531/QĐ-BTP ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc chọn địa phương mở rộng thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại;

Căn cứ Quyết định số 2497/QĐ-BTP ngày 11 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh An Giang”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 55/TTr-STP ngày 30 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 2497/QĐ-BTP ngày 11/10/2013 của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh An Giang”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Báo cáo);
- Tổng Cục thi hành án dân sự (Báo cáo);
- Cục Công tác phía Nam – BTP (Báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (Báo cáo);
- Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;
- Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh (phối hợp);
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh (phối hợp);
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (phối hợp);
- Báo AG, Đài PTTH AG;
- Website An Giang;
- Lưu: VT, NC, TH, HCTC.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2497/QĐ-BTP NGÀY 11/10/2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI TẠI TỈNH AN GIANG”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Thực hiện Quyết định số 2497/QĐ-BTP ngày 11/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh An Giang”;

Để triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh đúng quy định pháp luật, đảm bảo đúng tiến độ và đạt được mục tiêu đề ra, Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Kế hoạch này xác định các nhiệm vụ và công việc cụ thể mà các cấp, các ngành trong tỉnh cần tập trung triển khai trong giai đoạn 2013 - 2015 để thực hiện thành công chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh An Giang theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội khóa XIII về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại; Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 25/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại" và Quyết định số 2497/QĐ-BTP ngày 11/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh An Giang”.

2. Yêu cầu:

- Quán triệt và bám sát đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xã hội hóa một số nội dung hoạt động tư pháp và thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại, phù hợp với điều kiện cụ thể ở địa phương;

- Đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh;

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tuyên truyền, phối hợp và hỗ trợ cho hoạt động của Thừa phát lại, đồng thời, bảo đảm yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:

1. Quán triệt chủ trương, mục đích; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện thành công Đề án thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh An Giang:

a) Tổ chức Hội nghị quán triệt chủ trương, mục đích của việc thí điểm chế định Thừa phát lại; nội dung của Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội khóa XIII về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại; Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 25/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại" và Quyết định số 2497/QĐ-BTP ngày 11/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh An Giang” và các văn bản quy phạm pháp luật về Thừa phát lại; quán triệt trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh.

- Chủ trì Hội nghị: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thành phần tham dự Hội nghị: Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Hội đồng nhân dân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Đại diện lãnh đạo Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian tổ chức Hội nghị: Trong tháng 11/2013.

b) Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại để chỉ đạo công tác phối hợp; kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức, thực hiện; xem xét, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thí điểm.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Trong quý IV/2013.

2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chế định Thừa phát lại trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh với nội dung và hình thức phù hợp:

a) Xây dựng Chuyên trang về Thừa phát lại tại tỉnh An Giang trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp:

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong suốt thời gian thực hiện thí điểm.

b) Mở chuyên mục hoặc loạt bài để thông tin tuyên truyền về Thừa phát lại với nội dung phổ cập phù hợp với quần chúng nhân dân trên Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang và các phương tiện truyền thông khác của tỉnh:

- Đơn vị thực hiện: Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang.

- Thời gian thực hiện: Trong suốt thời gian thực hiện thí điểm.

c) Biên soạn và phát hành tài liệu phổ biến pháp luật về Thừa phát lại:

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Trong thời gian từ quý IV năm 2013 đến hết quý I năm 2014.

d) Tiếp tục tổ chức các hội nghị tập trung để thông tin, tuyên truyền và phổ biến chuyên đề về chế định Thừa phát lại cho từng nhóm đối tượng cụ thể với nội dung phù hợp:

- Đơn vị thực hiện:

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức tại huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn; báo cáo viên pháp luật cấp huyện; Trưởng, phó khóm, ấp: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện.

+ Đối với lực lượng Công an tỉnh: Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện.

+ Đối với cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh: Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện.

+ Đối với ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn tỉnh: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện.

+ Đối với cán bộ, công chức và viên chức Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Trong quý I/2014.

đ) Trực tiếp giải thích, hướng dẫn cho người dân hiểu và cung cấp thông tin về Thừa phát lại khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong suốt thời gian thực hiện thí điểm.

3. Kiểm tra, kiểm sát, giám sát hoạt động Thừa phát lại:

a) Việc kiểm tra, kiểm sát, giám sát hoạt động của Thừa phát lại thực hiện theo quy định của pháp luật.

b) Đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang quan tâm giám sát về việc thực hiện thí điểm.

- Thời gian thực hiện: Trong suốt thời gian thực hiện thí điểm.

4. Tổ chức sơ kết và tổng kết việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại:

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở, ban, ngành liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh sơ kết, tổng kết việc thực hiện thí điểm, báo cáo Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện sơ kết: Trong tháng 7/2014.

- Thời gian thực hiện tổng kết: Trong tháng 7/2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định. Giao Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài chính đề xuất kinh phí thực hiện Kế hoạch này, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Trách nhiệm thực hiện:

a) Sở Tư pháp: Làm đầu mối phối hợp, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng tiến độ và hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra. Định kỳ có sơ kết, đánh giá, đề xuất bổ sung các công việc cụ thể cho từng nội dung, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

b) Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ban, ngành có liên quan cân đối ngân sách bảo đảm đủ, kịp thời kinh phí cho việc thực hiện thí điểm Thừa phát lại theo kế hoạch này.

c) Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện đưa tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về chế định Thừa phát lại.

d) Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm chủ trì thực hiện các nội dung trong kế hoạch này.

đ) Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo, đề xuất gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2357/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2357/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2013
Ngày hiệu lực15/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2357/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2357/QĐ-UBND 2013 Kế hoạch Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2357/QĐ-UBND 2013 Kế hoạch Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2357/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành15/11/2013
        Ngày hiệu lực15/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2357/QĐ-UBND 2013 Kế hoạch Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại An Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2357/QĐ-UBND 2013 Kế hoạch Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại An Giang

            • 15/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực