Quyết định 2361/QĐ-BTC

Quyết định 2361/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2361/QĐ-BTC 2019 điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2361/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch - Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2371/QĐ-BTC ngày 19/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Công văn số 13797/BTC-HCSN ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ nhà nước, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 đối với Tổng cục Dự trữ nhà nước theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 được giao, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ nhà nước thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ HCSN);
- Cục THTK (để công khai);
- KBNN;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BTRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Huỳnh
Quang Hải

 

DTOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

Đơn vị: Tổng cục Dự trữ Nhà nước

số đơn vị QHNSNN: 1057357

(kèm theo Quyết định số 2361/QĐ-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó:

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DTOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

 

 

 

 

 

 

 

I

HOẠT ĐỘNG DỰ TRỮ QUỐC GIA (Khoản 331)

0

0

0

1

Kinh phí hoạt động thường xuyên

0

0

0

 

 

 

 

 

2

Kinh phí hoạt động không thưng xuyên

0

0

0

2.1

Chi bảo quản hàng dự trữ, phí nhập xuất hàng, phí xuất hàng cứu trợ, viện trợ, hỗ trợ chính sách

8.939.000

8.939.000

0

2.2

Chi khác

-8.939.000

-8.939.000

0

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2361/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2361/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2019
Ngày hiệu lực14/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2361/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2361/QĐ-BTC 2019 điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2361/QĐ-BTC 2019 điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2361/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýHuỳnh Quang Hải
        Ngày ban hành14/11/2019
        Ngày hiệu lực14/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2361/QĐ-BTC 2019 điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2361/QĐ-BTC 2019 điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước

           • 14/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực