Quyết định 2361/QĐ-UBND

Quyết định 2361/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ban, ngành tỉnh trong lĩnh vực về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và phòng chống tham nhũng do tỉnh Trà Vinh ban hành

Quyết định 2361/QĐ-UBND 2017 thủ tục lĩnh vực tiếp công dân thuộc Ủy ban tỉnh Trà Vinh đã được thay thế bởi Quyết định 160/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc quản lý của Thanh tra Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 30/01/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 2361/QĐ-UBND 2017 thủ tục lĩnh vực tiếp công dân thuộc Ủy ban tỉnh Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2361/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH, CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH TRONG CÁC LĨNH VỰC VỀ TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, GIẢI QUYẾT TỐ CÁO VÀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP , ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1585/QĐ-TTCP ngày 21/6/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc công bố TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố mới 10 thủ tục hành chính chuẩn hóa về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành tỉnh (kèm theo phụ lục danh mục thủ tục hành chính được gửi trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều chỉnh dùng chung của tỉnh (IDESK), đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương truy cập sử dụng),

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về công bố mới thủ lục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Trà Vinh.

Điều 3. Giao cho Chánh Thanh tra chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung:

- Niêm yết công khai đầy đủ danh mục và nội dung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở và trên cổng thông tin điện tử của cơ quan theo quy định.

- Tổ chức thực hiện đúng nội dung các thủ tục hành chính được công bố kèm theo quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP;
- TT Tin học-Công báo;
- Phòng NC VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Dũng

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA ĐƯỢC BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH, SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH TRONG CÁC LĨNH VỰC VỀ TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, GIẢI QUYẾT TỐ CÁO VÀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh)

PHẦN 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực tiếp công dân:

1

Thủ tục tiếp công dân

II

Lĩnh vực xử lý đơn thư:

1

Thủ tục xử lý đơn

III

Lĩnh vực giải quyết khiếu nại:

1

Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu

2

Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần hai

IV

Lĩnh vực giải quyết tố cáo:

1

Thủ tục Giải quyết tố cáo

V

Lĩnh vực phòng chống tham nhũng

1

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập

2

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

3

Thủ tục xác minh tài sản thu nhập

4

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

5

Thủ tục thực hiện việc giải trình

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2361/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2361/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2017
Ngày hiệu lực20/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2361/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2361/QĐ-UBND 2017 thủ tục lĩnh vực tiếp công dân thuộc Ủy ban tỉnh Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2361/QĐ-UBND 2017 thủ tục lĩnh vực tiếp công dân thuộc Ủy ban tỉnh Trà Vinh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2361/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýTrần Anh Dũng
       Ngày ban hành20/12/2017
       Ngày hiệu lực20/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2018
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2361/QĐ-UBND 2017 thủ tục lĩnh vực tiếp công dân thuộc Ủy ban tỉnh Trà Vinh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2361/QĐ-UBND 2017 thủ tục lĩnh vực tiếp công dân thuộc Ủy ban tỉnh Trà Vinh