Quyết định 2361/QĐ-UBND

Quyết định 2361/QĐ-UBND năm 2009 phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội Truyền Thông thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2361/QĐ-UBND phê chuẩn Điều lệ tổ chức hoạt động Hội Truyền Thông thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2361/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ CHUẨN ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
Căn cứ Quyết định số 2624/QĐ-UBND ngày 17/12/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội Truyền Thông thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội Truyền Thông thành phố Hà Nội. Bản điều lệ được ban hành gồm 6 chương, 25 điều do Đại hội toàn thể hội viên nhiệm kỳ 2009 – 2014 thông qua ngày 05/3/2009.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Chủ tịch Hội Truyền thông thành phố Hà Nội thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Ban TC TU;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Thị Thanh Hằng

 

ĐIỀU LỆ

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 19/5/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Chương 1.

TÊN GỌI – TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH – NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Tên Hội

Tên tiếng Việt: Hội Truyền thông thành phố Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi Association of Communication and Public Relations

Tên viết tắt: HANICA

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

Hội Truyền thông thành phố Hà Nội là tổ chức xã hội nghề nghiệp trên cơ sở tự nguyện của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực truyền thông – quan hệ công chúng. Hội hoạt động theo nguyên tắc hợp tác, hỗ trợ nhau, tuân thủ hiến pháp, pháp luật và chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước và Quy định của thành phố, nhằm thúc đẩy sự phát triển chuyên môn, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ, mở rộng hợp tác liên kết trong và ngoài nước, góp phần xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Điều 3. Phạm vi hoạt động

Hội Truyền thông thành phố Hà Nội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải về kinh phí; Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Hội chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội và các Sở, Ban, Ngành có liên quan.

Trụ sở chính của hội đặt tại phòng 902 – 185 Giảng Võ, Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Hội Truyền thông thành phố Hà Nội hoạt động trong phạm vi toàn thành phố Hà Nội. Hội được hợp tác với các tổ chức trong nước và nước ngoài có liên quan đến lĩnh vực mà hội hoạt động, phục vụ cho mục đích chung theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nhiệm vụ của Hội

4.1. Đại diện và bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng và hợp pháp của hội viên trước pháp luật và công luận;

4.2. Là cầu nối giữa hội viên với các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước, Trung ương và địa phương. Mở rộng quan hệ hợp tác và trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức quốc tế, các tổ chức nghề nghiệp khác trong và ngoài nước, nhằm thúc đẩy hợp tác, liên doanh, liên kết tạo điều kiện cho các hội viên ngày một phát triển.

4.3. Gắn kết, giúp đỡ hội viên nghiên cứu chuyên môn, kiến thức nhằm không ngừng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

4.4. Thường xuyên cung cấp cho hội viên các thông tin về thị trường, về xu hướng phát triển và các tiến bộ khoa học – kỹ thuật trong lĩnh vực truyền thông – quan hệ công chúng. Đóng vai trò cầu nối, liên kết hội viên theo nhóm ngành kinh doanh nhằm điều hòa, phối hợp hoạt động của các hội viên, phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, thi đua cùng nhau phát triển trong môi trường kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

4.5. Tổ chức các cuộc hội thảo, giao lưu trao đổi về kinh nghiệm nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn và phát triển kinh doanh. Tư vấn, phản biện các vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của hội theo đúng quy định pháp luật. Tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm ứng dụng truyền thông – quan hệ công chúng trong kinh doanh của các doanh nghiệp tại Hà Nội và các tỉnh.

4.6. Nghiên cứu cơ sở lý luận và ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực truyền thông – quan hệ công chúng.

Hợp tác, liên kết với các cơ sở đào tạo để phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên và những người có nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngành nghề thuộc lĩnh vực Hội hoạt động.

4.7. Tư vấn những vấn đề liên quan đến lĩnh vực truyền thông – quan hệ công chúng.

4.8. Phối hợp với các cơ quan nhà nước, các trường đại học, các đơn vị chức năng để phổ biến chủ trương, chính sách, luật pháp Nhà nước cũng như huấn luyện bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ truyền thông – quan hệ công chúng cho hội viên và các tổ chức có nhu cầu để phát triển nguồn nhân lực.

4.9. Tư vấn, phản biện các vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của hội theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

4.10. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ liên quan đến chức năng của hội;

Điều 5. Quyền hạn của Hội

5.1. Được cung cấp thông tin về các chính sách, luật pháp kinh tế liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hội.

5.2. Được cử đại diện tham gia các hội nghị, hội thảo do cơ quan Nhà nước tổ chức về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hội khi được mời;

5.3. Đề xuất ý kiến, kiến nghị giải quyết các trường hợp, vụ việc gây thiệt hại đến quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên.

5.4. Được mở rộng quan hệ hợp tác và trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật.

5.5. Được gây quỹ hội trên cơ sở hội phí của hội viên và từ các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật, để tự trang trải hoạt động và xây dựng cơ sở vật chất của hội.

Chương 2.

HỘI VIÊN

Điều 6. Hội viên của Hội Truyền thông thành phố Hà Nội.

Các công dân Việt Nam (hội viên cá nhân), các tổ chức có tư cách pháp nhân (hội viên tập thể) của Hà Nội và người Hà Nội đang sinh sống làm ăn ở nơi khác, các tổ chức và cá nhân ngoài địa bàn hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn, giảng dạy và cung cấp dịch vụ về truyền thông - quan hệ công chúng, các nhà quản lý – nghiên cứu, tán thành Điều lệ của Hội và tự nguyện làm đơn gia nhập Hội đều được công nhận là hội viên chính thức của Hội.

Các hình thức hội viên:

- Hội viên tập thể: là những tổ chức kinh tế, khoa học kỹ thuật, đào tạo và doanh nghiệp thuộc lĩnh vực liên quan đến truyền thông – quan hệ công chúng do giám đốc hoặc người được ủy quyền của tổ chức đó làm đại diện.

- Hội viên cá nhân: là những người đã và đang hoạt động trong lĩnh vực quản lý, nghiên cứu, tư vấn, giảng dạy về truyền thông – quan hệ công chúng hoặc có liên quan mà tự nguyện tham gia Hội.

- Ngoài hội viên chính thức, Hội còn có hội viên liên kết, hội viên hợp tác.

Điều 7. Thủ tục gia nhập Hội

Cá nhân có nguyện vọng và có đủ điều kiện gia nhập Hội phải làm đơn (theo mẫu) gửi Ban thường vụ Hội. Sau khi được Ban thường vụ Hội đồng ý sẽ thông báo chấp thuận bằng văn bản và thường vụ sẽ báo cáo Ban chấp hành tại kỳ họp gần nhất.

Nộp hội phí trong vòng 30 ngày kể từ khi có thông báo chấp thuận.

Điều 8. Quyền hạn Hội viên

8.1. Được tham gia Đại hội với tư cách là đại biểu chính thức.

8.2. Được ứng cử, đề cử vào Ban chấp hành và các chức vụ khác của Hội.

8.3. Được cấp thẻ hội viên. Được tham gia các hoạt động của Hội, hưởng các chế độ ưu đãi khi sử dụng các loại dịch vụ do Hội cung cấp.

8.4. Được yêu cầu Hội giúp đỡ trong phát triển kinh doanh, nâng cao trí thức, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế theo đúng pháp luật Nhà nước Việt Nam.

8.5. Được yêu cầu Hội đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình trước pháp luật; được đề xuất, đóng góp ý kiến và yêu cầu Hội thay mặt mình kiến nghị với các cơ quan hữu quan về các vấn đề kinh tế, xã hội liên quan đến cá nhân và thành phần Doanh nghiệp mình đang quản lý, điều hành.

8.6. Được quyền xin ra khỏi Hội khi xét thấy không thể hoặc không muốn tiếp tục tham gia. Trong trường hợp này, hội viên cần thông báo chính thức bằng văn bản (đơn) trước một tháng cho Ban Thường vụ.

8.7. Được giới thiệu hội viên và đề cử người đại diện đi nước ngoài để tham dự các hội nghị, hội thảo, nghiên cứu theo quy định của Nhà nước.

Nếu là hội viên tập thể thì người đại diện của tập thể đó có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và hưởng quyền của hội viên.

Điều 9. Nghĩa vụ của hội viên

9.1. Tuân thủ nghiêm chỉnh điều lệ Hội, các Nghị quyết, quyết định của thường vụ, của Ban chấp hành Hội và nghĩa vụ công dân.

9.2. Đóng phí gia nhập Hội và Hội phí theo quy định của Hội.

9.3. Chấp hành sự phân công và thông tin báo cáo theo yêu cầu của Hội

9.4. Góp phần tuyên truyền phát triển hội viên mới, đoàn kết hợp tác với các hội viên khác để cùng nhau thực hiện mục đích của Hội, góp phần xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.

9.5. Giữ gìn và nâng cao uy tín của Hội.

9.6. Hội viên không được sử dụng danh nghĩa của Hội phục vụ cho mục đích riêng làm ảnh hưởng đến uy tín Hội.

Điều 10. Bãi miễn hội viên

Hội viên sẽ bị bãi miễn trong các trường hợp sau:

10.1. Cá nhân hội viên vi phạm pháp luật Nhà nước, vi phạm Điều lệ Hội.

10.2. Không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của hội viên.

10.3. Làm tổn hại đến uy tín của Hội; gây chia rẽ mất đoàn kết trong Hội.

Chương 3.

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC CỦA HỘI

Điều 11. Nguyên tắc hoạt động

Hội Truyền thông thành phố Hà Nội hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thiểu số phục tùng đa số, tuân thủ pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những quy định của thành phố Hà Nội và theo Điều lệ của Hội.

- Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết Ban chấp hành, các nghị quyết quan trọng khác chỉ có giá trị khi được trên 50% số người tham dự hoặc số thành viên đồng ý.

Điều 12. Cơ cấu tổ chức của Hội

Tổ chức của Hội bao gồm:

- Đại hội toàn thể.

- Ban chấp hành Hội.

- Ban thường vụ.

- Ban kiểm tra.

- Các Ban chuyên môn.

- Văn phòng Hội.

- Các tổ chức, đơn vị trực thuộc Hội

- Chi hội cơ sở

Điều 13. Đại hội nhiệm kỳ (toàn thể hội viên hoặc đại hội đại biểu)

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội, nhiệm kỳ họp 5 năm một lần do Ban chấp hành Hội triệu tập.

Đại hội bất thường được triệu tập khi có quá 2/3 số ủy viên Ban chấp hành yêu cầu.

Đại hội Hội Truyền thông thành phố Hà Nội thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới.

- Quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp công tác mới của Hội nhằm phát triển toàn diện các hoạt động của Hội.

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội; quyết định việc đổi tên, chia tách, sát nhập, hợp nhất và giải thể Hội.

- Phê duyệt quyết toán tài chính và thông qua kế hoạch tài chính.

- Bầu Ban chấp hành mới của Hội

- Các quyết định trong Đại hội phải có sự đồng ý của hơn 1/2 số đại biểu có mặt. Trường hợp sửa đổi Điều lệ phải có sự đồng ý của 2/3 tổng số đại biểu có mặt mới có giá trị.

Điều 14. Ban chấp hành cấp Hội

14.1. Ban chấp hành Hội là cơ quan lãnh đạo của Hội giữa hai nhiệm kỳ đại hội. Số lượng ủy viên Ban chấp hành do đại hội quyết định. Trường hợp cần bổ sung ủy viên Ban chấp hành thì Ban chấp hành Hội có thể bầu bổ sung nhưng số lượng không quá 1/5 số lượng ủy viên Ban chấp hành đã được bầu.

14.2. Ban chấp hành Hội họp thường kỳ mỗi năm 2 lần, nếu có công việc đột xuất có thể họp bất thường. Việc triệu tập họp Ban chấp hành do Ban thường Vụ quyết định.

14.3. Ban chấp hành Hội có nhiệm vụ sau:

- Quyết định các biện pháp thực hiện Nghị quyết, chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ của Đại hội.

- Quyết định chương trình, kế hoạch công tác 6 tháng và cả năm và thông báo kết quả hoạt động của Ban chấp hành cho các chi hội và các đơn vị trực thuộc được biết.

- Bầu và bãi miễn các chức danh là lãnh đạo của Hội gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và các Ủy viên Thường vụ; Thông qua việc bổ sung các Ủy viên Ban chấp hành; Bầu ban kiểm tra.

- Chuẩn bị nội dung, chương trình, nhân sự và tài liệu trình Đại hội ở cuộc họp cuối cùng của nhiệm kỳ.

- Quyết định triệu tập Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường.

- Xem xét, quyết định khen thưởng và kỷ luật ủy viên Ban chấp hành Hội.

Việc bầu, bãi miễn và kỷ luật các chức danh lãnh đạo của Hội phải được 2/3 số ủy viên Ban chấp hành có mặt tán thành.

Điều 15. Ban Thường vụ

15.1. Ban Thường vụ Hội do Ban chấp hành cử ra, số lượng do Ban chấp hành quyết định, bao gồm: Chủ tịch, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký, các Phó chủ tịch phụ trách các mảng công việc và các Ủy viên Thường vụ. Ban Thường vụ họp thường kỳ 3 tháng một lần. Ban thường vụ hoạt động theo quy chế do Ban chấp hành thông qua.

15.2. Ban Thường vụ có các nhiệm vụ sau:

- Thay mặt Ban chấp hành chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Hội giữa hai kỳ họp.

- Báo cáo kiểm điểm công tác trong các kỳ họp Ban chấp hành.

- Quyết định thành lập các Ban và các tổ chức trực thuộc Hội.

- Quyết định tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế.

- Quyết định các chương trình hoạt động, kế hoạch công tác của các Ban và các tổ chức trực thuộc Hội.

- Quyết định gia nhập các tổ chức quốc tế, khu vực theo quy định của pháp luật.

- Ban thường vụ cử ra cơ quan thường trực Hội gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký và Chánh Văn phòng.

15.3. Ban Thường trực của Hội có những quyền hạn sau:

- Thay mặt Thường Vụ chỉ đạo công việc hàng ngày của Hội, làm việc theo quy chế do Thường vụ thông qua.

- Phê chuẩn nhân sự chủ chốt của các chi hội cơ sở và các tổ chức trực thuộc Hội.

- Thành lập hội đồng tư vấn của Hội khi cần.

- Quyết định cử cán bộ dự hội nghị, hội thảo khoa học trong nước, quốc tế và đi công tác nước ngoài theo quy định của Nhà nước.

- Ban Thường Trực được hưởng phụ cấp. Ban Thường Trực thường xuyên hội ý để chỉ đạo các hoạt động của Hội.

Điều 16. Chủ tịch, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký và các Phó Chủ tịch.

16.1. Chủ tịch Hội có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Đại diện pháp nhân của Hội trước pháp luật.

- Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của đại hội toàn thể (hoặc Đại hội đại biểu) của Hội, và các quyết định của Ban chấp hành, Ban Thường vụ.

- Triệu tập, chủ trì các cuộc họp của ban chấp hành, ban thường vụ, ban thường trực Hội.

- Bổ nhiệm nhân sự văn phòng hội và các tổ chức khác do hội thành lập.

- Ủy quyền cho Phó Chủ tịch kiêm tổng thư ký giải quyết công việc thường ngày của Hội.

- Cùng với Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành và toàn thể hội viên về các hoạt động của Hội.

16.2. Các Phó Chủ tịch là người giúp việc cho Chủ tịch, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch. Trong các Phó Chủ tịch có một Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký.

16.3. Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tịch xử lý công việc hàng ngày, phối hợp hoạt động của các Phó Chủ tịch điều hành trực tiếp văn phòng Hội; Tổng thư ký chuẩn bị nội dung các kỳ sinh hoạt của Ban chấp hành và Ban thường vụ, thường trực; định kỳ báo cáo cho Ban thường vụ và Ban chấp hành hội, đứng tên chủ tài khoản của Hội, quản lý tài sản và tài chính của Hội. Giúp việc Tổng thư ký có 01 Phó Tổng thư ký do Tổng thư ký phân công nhiệm vụ.

Điều 17. Ban cố vấn

Ban chấp hành Hội có thể mời các chuyên gia về kinh tế - xã hội, điều hành Doanh nghiệp, có tâm huyết với sự phát triển của ngành thông tin – truyền thông vào ban cố vấn của hội. Ban cố vấn được mời dự đại hội và các cuộc họp quan trọng của ban chấp hành hội.

Điều 18. Văn phòng Hội, các Ban và các tổ chức trực thuộc Hội

- Văn phòng Hội, các ban và các tổ chức trực thuộc hội do ban thường trực hội quyết định. Nhân viên làm việc trong các bộ phận này theo quy định của luật lao động.

- Các Ban có nhiệm vụ đề xuất, tham mưu cho ban chấp hành và ban thường vụ Hội về các mặt hoạt động trong lĩnh vực của mình phụ trách.

- Các ban họp 3 tháng 1 lần.

- Văn phòng hội có nhiệm vụ phục vụ các hoạt động của Hội, của các ban và các tổ chức khác của hội dưới sự chỉ đạo của ban thường vụ.

Điều 19. Chi hội

Chi hội là thành viên của hội truyền thông thành phố Hà Nội. Chi hội hoạt động chủ yếu chuyên sâu trong phạm vi chuyên ngành truyền thông và quan hệ công chúng Hà Nội

Việc thành lập Chi hội do Ban thường vụ quyết định. Chi hội thành lập phải tổ chức đại hội, bầu chi hội trưởng và chi hội phó, nhiệm kỳ của chi hội là 2 năm.

Điều 20. Ban Kiểm tra

Ban Kiểm tra do ban chấp hành cử ra gồm 03 thành viên. Ban kiểm tra bầu ra trưởng ban, 01 phó ban. Trưởng ban kiểm tra phải là ủy viên ban chấp hành.

Ban kiểm tra hoạt động theo quy chế do ban chấp hành thông qua.

Nhiệm vụ của ban kiểm tra gồm:

- Kiểm tra việc thi hành Điều lệ hội;

- Kiểm tra các văn bản nghị quyết của đại hội, ban chấp hành;

- Kiểm tra tư cách hội viên;

- Kiểm tra các hoạt động khác liên quan và thư từ khiếu nại.

Nhiệm kỳ của ban kiểm tra theo nhiệm kỳ của ban chấp hành hội.

Chương 4.

TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH CỦA HỘI

Điều 21. Tài sản và tài chính của Hội

21.1. Các nguồn thu của Hội bao gồm:

- Hội phí của hội viên.

- Sự ủng hộ tự nguyện của hội viên.

- Các khoản thu qua các hoạt động dịch vụ của hội theo đúng quy định của Nhà nước.

- Các khoản tài trợ hợp pháp của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

21.2. Các khoản chi bao gồm:

- Chi cho các hoạt động của Hội, trả lương và phụ cấp cho nhân viên, trả phụ cấp cho các thành viên trong ban điều hành và cộng tác viên của hội.

- Đóng hội phí cho các tổ chức mà Hội truyền thông thành phố Hà Nội là hội viên.

- Chi phí nhà cửa, điện nước, mua sắm phương tiện làm việc.

- Chi khen thưởng và chi khác.

21.3. Nguyên tắc quản lý tài sản, tài chính:

Hội Truyền thông thành phố Hà Nội hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính và được quản lý theo quy chế của hội và quy định của pháp luật.

Chương 5.

KHEN THƯỞNG

Điều 22. Khen thưởng

Các tổ chức và cá nhân thuộc hội có nhiều đóng góp thiết thực, có hiệu quả cho hoạt động của hội sẽ được ban chấp hành Hội đề xuất khen thưởng hàng năm bằng các hình thức sau:

22.1. Khen thưởng cho tổ chức, cá nhân bằng biểu dương thành tích, tặng các danh hiệu theo đúng quy định hoặc vật chất tùy theo mức độ do Ban chấp hành Hội quyết định.

22.2. Đề cử các tổ chức, cá nhân được khen thưởng do Nhà nước, UBND thành phố Hà Nội hoặc các tổ chức khác trao tặng.

Điều 23. Kỷ luật

Các tổ chức và cá nhân hội viên không tuân thủ Điều lệ của hội, không thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành và Ban Thường vụ, gây ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của hội thì bị xét kỷ luật theo các hình thức: Phê bình, khiển trách, cảnh cáo và khai trừ ra khỏi hội.

Chương 6.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Chỉ có Đại hội toàn thể Hội viên Hội Truyền thông thành phố Hà Nội mới có quyền sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ và phải được UBND thành phố phê chuẩn mới có giá trị thi hành.

Điều 25. Bản Điều lệ này gồm 6 chương, 25 điều được đại hội nhiệm kỳ 2009 – 2014 thông qua ngày 05 tháng 3 năm 2009 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2361/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2361/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2009
Ngày hiệu lực19/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2361/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2361/QĐ-UBND phê chuẩn Điều lệ tổ chức hoạt động Hội Truyền Thông thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2361/QĐ-UBND phê chuẩn Điều lệ tổ chức hoạt động Hội Truyền Thông thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2361/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Thị Thanh Hằng
        Ngày ban hành19/05/2009
        Ngày hiệu lực19/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 2361/QĐ-UBND phê chuẩn Điều lệ tổ chức hoạt động Hội Truyền Thông thành phố Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 2361/QĐ-UBND phê chuẩn Điều lệ tổ chức hoạt động Hội Truyền Thông thành phố Hà Nội

             • 19/05/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/05/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực