Quyết định 2363/QĐ-UBND

Quyết định 2363/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã thuộc tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Quyết định 2363/QĐ-UBND 2013 thủ tục hành chính mới bãi bỏ Ủy ban nhân dân xã Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NH�N D�N
TỈNH B� RỊA � VŨNG T�U
-------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 2363/QĐ-UBND

B� Rịa-Vũng T�u, ng�y 21 th�ng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC C�NG BỐ THỦ TỤC H�NH CH�NH MỚI BAN H�NH, B�I BỎ THỦ TỤC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NH�N D�N X� THUỘC TỈNH B� RỊA-VŨNG T�U

CHỦ TỊCH ỦY BAN NH�N D�N TỈNH B� RỊA�VŨNG T�U

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nh�n d�n v� Ủy ban nh�n d�n ng�y 26 th�ng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ng�y 08 th�ng 6 năm 2010 của Ch�nh phủ về kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

X�t đề nghị của Gi�m đốc Sở X�y dựng tại Tờ tr�nh số 291/TTr-SXD ng�y 07 th�ng 10 năm 2013 v� của Gi�m đốc Sở Tư ph�p tại Tờ tr�nh số 1880/TTr-STP ng�y 08 th�ng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. C�ng bố k�m theo Quyết định n�y 01 thủ tục h�nh ch�nh mới ban h�nh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nh�n d�n x� thuộc tỉnh B� Rịa�Vũng T�u (Nội dung chi tiết tại Phụ lục I k�m theo Quyết định).

Điều 2. C�ng bố b�i bỏ 01 thủ tục h�nh ch�nh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nh�n d�n x� thuộc tỉnh B� Rịa�Vũng T�u (Nội dung chi tiết tại Phụ lục II k�m theo Quyết định).

Điều 3. Quyết định n�y c� hiệu lực thi h�nh kể từ ng�y k�.

Điều 4. Ch�nh Văn ph�ng Ủy ban nh�n d�n tỉnh, Gi�m đốc Sở X�y dựng, Gi�m đốc Sở Tư ph�p; Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n c�c huyện, th�nh phố; Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n c�c x� v� Thủ trưởng c�c cơ quan, đơn vị c� li�n quan chịu tr�ch nhiệm thi h�nh Quyết định n�y./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

 

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2363/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2363/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/2013
Ngày hiệu lực21/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2363/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2363/QĐ-UBND 2013 thủ tục hành chính mới bãi bỏ Ủy ban nhân dân xã Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2363/QĐ-UBND 2013 thủ tục hành chính mới bãi bỏ Ủy ban nhân dân xã Bà Rịa Vũng Tàu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2363/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Minh Sanh
        Ngày ban hành21/10/2013
        Ngày hiệu lực21/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2363/QĐ-UBND 2013 thủ tục hành chính mới bãi bỏ Ủy ban nhân dân xã Bà Rịa Vũng Tàu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2363/QĐ-UBND 2013 thủ tục hành chính mới bãi bỏ Ủy ban nhân dân xã Bà Rịa Vũng Tàu

            • 21/10/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/10/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực