Quyết định 2363/QĐ-UBND

Quyết định 2363/QĐ-UBND năm 2018 về thống nhất áp dụng hệ số điều chỉnh đơn giá nhân công xây dựng tại xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 2363/QĐ-UBND 2018 áp dụng hệ số điều chỉnh đơn giá nhân công xây dựng Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2363/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 07 tháng 08 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỐNG NHẤT ÁP DỤNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG TẠI XÃ ĐẢO TÂN HIỆP, THÀNH PHỐ HỘI AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn có Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

Căn cứ Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định 3076/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ kiến của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1637/BXD-KTXD ngày 05/7/2018 về việc điều chỉnh mức lương đầu vào công bố tại xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 37/TTr-SXD ngày 08/5/2018 và Công văn số 896/SXD-VP ngày 09/7/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất áp dụng hệ số điều chỉnh đơn giá nhân công xây dựng tại xã đảo Tân Hiệp bằng 1, 2 lần so với mức lương cơ sở đầu vào của thành phố Hội An (vùng II) với giá trị: 1,2x2.320.000=2.784.000 đồng/tháng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 3076/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Huỳnh Khánh Toàn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2363/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2363/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2018
Ngày hiệu lực07/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2363/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2363/QĐ-UBND 2018 áp dụng hệ số điều chỉnh đơn giá nhân công xây dựng Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2363/QĐ-UBND 2018 áp dụng hệ số điều chỉnh đơn giá nhân công xây dựng Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2363/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýHuỳnh Khánh Toàn
        Ngày ban hành07/08/2018
        Ngày hiệu lực07/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2363/QĐ-UBND 2018 áp dụng hệ số điều chỉnh đơn giá nhân công xây dựng Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2363/QĐ-UBND 2018 áp dụng hệ số điều chỉnh đơn giá nhân công xây dựng Quảng Nam

            • 07/08/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/08/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực