Quyết định 2365/QĐ-BTP

Quyết định 2365/QĐ-BTP năm 2012 về Kế hoạch triển khai Thông báo 270/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Hội Luật gia Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2365/QĐ-BTP năm 2012 Kế hoạch triển khai Thông báo 270/TB-VPCP


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2365/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÔNG BÁO SỐ 270/TB-VPCP NGÀY 26/7/2012 CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ VỀ KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Thông báo số 270/TB-VPCP ngày 26/7/2012 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Hội Luật gia Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo số 270/TB-VPCP ngày 26/7/2012 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Hội Luật gia Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Hội Luật gia Việt Nam (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN THÔNG BÁO SỐ 270/TB-VPCP NGÀY 26/7/2012 CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ VỀ KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2365 /QĐ-BTP ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Ngày 26/7/2012, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 270/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Hội Luật gia Việt Nam (sau đây gọi là Thông báo số 270/TB-VPCP) Để hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ có liên quan trong việc triển khai thực hiện Thông báo số 270/TB-VPCP Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch thực hiện Thông báo số 270/TB-VPCP với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và có hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp tại Thông báo số 270/TB-VPCP ngày 26/7/2012 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Hội Luật gia Việt Nam;

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức trong việc phối hợp và phát huy vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong thực hiện các nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung, công việc, chất lượng, thời gian tiến hành và trách nghiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện Kế hoạch;

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị có liên quan và đúng tiến độ của các hoạt động đã đề ra.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 06/2001/CT-TTg ngày 09/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

b) Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Trợ giúp pháp lý, Vụ Bổ trợ tư pháp, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp), Hội Luật gia Việt Nam và một số đơn vị khác liên quan, các Bộ, ngành và địa phương.

c) Thời gian, địa điểm:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị: tháng 8/2012.

- Tổ chức Hội nghị: Hội nghị dự kiến được tổ chức trong thời gian 01 ngày, tại Hà Nội, trong khoảng thời gian dự kiến từ ngày 10 đến ngày 15/10/2012.

2. Tham gia xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ thay thế Chỉ thị số số 06/2001/CT-TTg ngày 09/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

b) Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

c) Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của Hội Luật gia Việt Nam.

3. Tạo điều kiện và đảm bảo sự tham gia của Hội Luật gia Việt Nam trong soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Hội

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

4. Nghiên cứu, đề xuất về định hướng phát triển hoạt động trợ giúp pháp lý trong thời gian tới bảo đảm bền vững, thu hút sự tham gia của Hội Luật gia Việt Nam đối với các hoạt động trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị chủ trì: Cục Trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

5. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các quy định về chính sách xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật, về sự tham gia của Hội Luật gia Việt Nam đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở trong dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và dự án Luật Hòa giải ở cơ sở.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

6. Tổ chức Đại hội Chi hội Luật gia Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2012-2017 của Chi hội.

- Đơn vị chủ trì: Chi hội Luật gia Bộ Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: tháng 10 năm 2012.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, tham mưu giúp Bộ trưởng triển khai thực hiện Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, Chi Hội Luật gia Bộ Tư pháp có trách nhiệm triển khai Kế hoạch theo các nội dung và tiến độ các công việc được phân công; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong quá trình triển khai thực hiện.

3. Văn Phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quan bố trí kinh phí, cơ sở vật chất để thực hiện các công việc theo Kế hoạch đã đề ra./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2365/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2365/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2012
Ngày hiệu lực20/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2365/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 2365/QĐ-BTP năm 2012 Kế hoạch triển khai Thông báo 270/TB-VPCP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2365/QĐ-BTP năm 2012 Kế hoạch triển khai Thông báo 270/TB-VPCP
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2365/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýHà Hùng Cường
        Ngày ban hành20/08/2012
        Ngày hiệu lực20/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2365/QĐ-BTP năm 2012 Kế hoạch triển khai Thông báo 270/TB-VPCP

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2365/QĐ-BTP năm 2012 Kế hoạch triển khai Thông báo 270/TB-VPCP

         • 20/08/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/08/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực