Quyết định 2367/QĐ-UBND

Quyết định 2367/QĐ-UBND năm 2021 về giao chỉ tiêu triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone, khai báo y tế, mã QR của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 2367/QĐ-UBND 2021 giao chỉ tiêu triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone tỉnh Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2367/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 27 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V GIAO CHỈ TIÊU TRIỂN KHAI CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG BLUEZONE, KHAI BÁO Y TẾ, MÃ QR CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ Quyết định số 242-QĐ/TU ngày 08/9/2021 của Tỉnh ủy Sơn La về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chng dịch bệnh Covid-19 tỉnh;

Căn cứ Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 26/08/2021 của UBND tỉnh về Triển khai đồng bộ các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 112/TTr-STTTT ngày 27/9/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Chỉ tiêu cho các Sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, hội, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố triển khai ứng dụng công nghệ phòng chống dịch covid-19 về: cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh, thực hiện khai báo mã QR công cộng; khai báo y tế điện tử, tạo mã QR cá nhân; quét mã QR khi đến các điểm công cộng[1], như sau:

1. Giao chỉ tiêu đối với các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức đoàn thể, hội cấp tỉnh, UBND cấp huyện (bao gồm văn phòng, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc); các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị (bao gồm cả các đơn vị trực thuộc); sử dụng điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone.

- 100% cơ quan, đơn vị (bao gồm cả các đơn vị trực thuộc) phải khai báo mã QR công cộng.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện, xã (bao gồm cả các đơn vị trực thuộc); 100% học sinh, sinh viên trong các nhà trường từ cấp tiểu học trở lên phải thực hiện khai báo y tế điện tử (với đầy đủ thông tin, được cấp mã QR cá nhân và phải thực hiện quét mã QR khi đến các địa điểm công cộng.

2. Giao chỉ tiêu đối với các huyện, thành phố đợt 1

- 55% tổng số điện thoại thông minh (Thành phSơn La là 70%) cài đặt Bluezone có số điện thoại.

- 70% các địa điểm công cộng trên địa bàn xã, phường, thị trấn phải khai báo mã QR công cộng

- 70% người dân trên địa bàn xã, phường, thị trấn phải thực hiện khai báo y tế điện tử (với đầy đủ thông tin), được cấp mã QR cá nhân và phải thực hiện quét mã QR khi đến các địa điểm công cộng.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang các tổ chức đoàn thể, hội, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

a) Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các chtiêu về ứng dụng công nghệ phòng chống dịch covid-19 tại cơ quan, đơn vị (bao gồm cả các đơn vị trực thuộc) thuộc phạm vi quản lý. Coi việc trin khai thực hiện các ứng dụng công nghệ phòng chống dịch covid-19 là một trong các nhiệm vụ chính trị về phòng chống dịch covid-19 tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Chịu trách nhiệm trong trường hợp không sử dụng được ứng dụng công nghệ để thực hiện truy vết các đối tượng có liên quan đến lây nhiễm covid-19 trong cộng đồng thuộc phạm vi quản lý.

b) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về ứng dụng công nghệ sẽ gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch covid-19 và là một trong các điều kiện để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm, trách nhiệm nêu gương, xét thi đua khen thưởng đối với người đứng đầu và cơ quan, đơn vị, địa phương.

c) Thủ trưởng cơ quan cấp trên có trách nhiệm giao chỉ tiêu và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện chỉ tiêu của đơn vị trực thuộc. (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu và chịu trách nhiệm về thực hiện chỉ tiêu đối với các trường học, cơ sở đào tạo thuộc phạm vi quản lý; Giám đốc Sở Y tế giao chỉ tiêu và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện chỉ tiêu đối với các bệnh viện, trung tâm y tế thuộc phạm vi quản lý; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố giao chỉ tiêu và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện chỉ tiêu đối với các trường học, cơ sở y tế cơ sở kinh doanh... trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý), gửi Quyết định giao chỉ tiêu về UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 05/10/2021.

d) Lập danh sách gửi Sở thông tin và Truyền thông để tổng hợp, theo dõi và phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

e) Định kỳ vào ngày thứ 6 hằng tuần hoặc đột xuất (khi có yêu cầu) báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) về kết quả triển khai thực hiện, khó khăn, tồn tại và kiến nghị, đề xuất (nếu có)[2].

2. Đề nghị các đoàn thể chính trị - xã hội chỉ đạo hệ thống tổ chức cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động, trực tiếp hỗ trợ người dân cài đặt bluezone, khai báo y tế điện tử, cấp mã QR cá nhân và quét mã QR khi đến các địa điểm công cộng.

3. Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thi đua khen thưởng của cá nhân, tập thể phải gắn với kết quả triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc ứng dụng công nghệ phòng chống dịch covid-19.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh. Hằng ngày tổng hợp số liệu, đăng tải công khai kết quả thực hiện chỉ tiêu của các cơ quan, đơn vị, địa phương lên Cổng thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện, kịp thời đề xuất những nội dung phát sinh với Chủ tịch UBND tỉnh.

- Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thi đua khen thưởng của cá nhân, tập thể gắn với kết quả triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc ứng dụng công nghệ phòng chống dịch covid-19.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; đề nghị các cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND (B/c);
- Thường trực UBND tỉnh (B/c);
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh;
- Như Điều 4 (T/h);
- Lưu: VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Hậu

 

PHỤ LỤC I

GIAO CHỈ TIÊU SO VỚI TỔNG SỐ DÂN CÓ SMARTPHONE TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN/THÀNH PHỐ ĐỢT 1

STT

Huyện/Thành phố

Tổng số điện thoại thông minh (theo thống kê)

Tổng Dân số

Chỉ tiêu giao số Bluezone có SĐT (*)

Chỉ tiêu giao cài đặt Bluezone có SĐT/ dân số (%)

Chỉ tiêu giao số người dân có mã QR (**)

Ghi chú

1

TP Sơn La

82.350

106.603

57.645

54%

74.622

 

2

Mộc Châu

75.417

113.937

41.479

36%

79.756

 

3

Mường La

44.911

97.684

24.701

25%

68.379

 

4

Phù Yên

58.243

121.945

32.034

26%

85.362

 

5

Mai Sơn

93.651

161.571

51.508

31%

113.100

 

6

Quỳnh Nhai

29.399

65.724

16.169

24%

46.007

 

7

Yên Châu

43.345

78.818

23.840

30%

55.173

 

8

Sốp Cộp

23.224

49.985

12.773

25%

34.990

 

9

Bắc Yên

33.942

67.295

18.668

28%

47.107

 

10

Sông Mã

73.956

150.335

40.675

27%

105.235

 

11

Thuận Châu

82.840

172.174

45.562

26%

120.522

 

12

Vân Hồ

30.971

61.694

17.034

27%

43.186

 

 

Tổng cộng

672.249

1.247.765

382.089

30%

873.436

 

Ghi chú:

(*) Chỉ tiêu: Các huyện 55%, thành phố 70% tổng số điện thoại thông minh (theo thống kê của các doanh nghiệp vin thông).

(**) Chỉ tiêu: Các huyện, thành phố 70%) tổng dân số

 

PHỤ LỤC II

GIAO CHỈ TIÊU CÀI ĐẶT BLUEZONE VÀ MÃ QR ĐỐI VỚI CB, CC, VC, NLĐ TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG VÀ UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ

STT

Cơ quan/địa phương

Chỉ tiêu giao cài đặt Bluezone và mã QR

I

Các cơ quan nhà nước

 

1

Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh

100%

2

Văn phòng UBND tỉnh

100%

3

Ban Dân tộc

100%

4

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

100%

5

Thanh tra

100%

6

Sở Công thương

100%

7

Sở Giáo dục và Đào tạo (Tất cả các đơn vị trực thuộc)

100%

8

Sở Giao thông vận tải

100%

9

Sở Kế hoạch và Đầu tư

100%

10

Sở Khoa học và Công nghệ

100%

11

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

100%

12

Sở Ngoại vụ

100%

13

Sở Nội vụ

100%

14

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

100%

15

Sở Tài nguyên và Môi trường

100%

16

Sở Tài chính

100%

17

Sở Tư pháp

100%

18

Sở Thông tin và Truyền thông

100%

19

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

100%

20

Sở Xây dựng

100%

21

Sở Y tế

100%

II

Cơ quan Đảng

 

1

Văn phòng Tỉnh ủy

100%

2

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

100%

3

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

100%

4

Ban Dân vn Tỉnh ủy

100%

5

Ban Nội chính Tỉnh ủy

100%

6

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy

100%

7

Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

100%

8

Trường Chính trị tỉnh

100%

9

Báo Sơn La

100%

10

Thành ủy Sơn La

100%

11

Huyện ủy Bắc Yên

100%

12

Huyện ủy Mai Sơn

100%

13

Huyện ủy Mộc Châu

100%

14

Huyện ủy Mường La

100%

15

Huyện ủy Phù Yên

100%

16

Huyện ủy Quỳnh Nhai

100%

17

Huyện ủy Sông Mã

100%

18

Huyện ủy Sốp Cộp

100%

19

Huyện ủy Thuận Châu

100%

20

Huyện ủy Vân Hồ

100%

21

Huyện ủy Yên Châu

100%

III

Đoàn thể, hội

 

1

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

100%

2

Liên đoàn lao động tỉnh

100%

3

Tỉnh đoàn Sơn La

100%

4

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

100%

5

Hội Nông dân

100%

6

Hội Cựu chiến binh

100%

7

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật

100%

8

Hội Nhà báo

100%

9

Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật

100%

10

Hội Khoa học kinh tế

100%

11

Hội Luật gia

100%

12

Hội Ngành nghề nông nghiệp - nông thôn

100%

13

Hiệp hội doanh nghiệp

100%

14

Liên minh Hợp tác xã

100%

15

Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi

100%

16

Hội Khuyến học

100%

17

Hội Chữ thập đỏ

100%

18

Hội Khoa học lịch sử

100%

19

Hội Người cao tuổi

100%

20

Hội Cựu thanh niên xung phong

100%

21

Hội Người mù

100%

IV

Các huyện, thành phố

 

1

UBND thành phố Sơn La

100%

2

UBND huyện Bắc Yên

100%

3

UBND huyện Mai Sơn

100%

4

UBND huyện Mộc Châu

100%

5

UBND huyện Mường La

100%

6

UBND huyện Phù Yên

100%

7

UBND huyện Quỳnh Nhai

100%

8

UBND huyện Sông Mã

100%

9

UBND huyện Sốp Cộp

100%

10

UBND huyện Thuận Châu

100%

11

UBND huyện Vân Hồ

100%

12

UBND huyện Yên Châu

100%

Ghi chú: Số lượng CB, CC, VC và NLĐ trong các cơ quan đơn vị sẽ căn cứ vào Quyết định giao chỉ tiêu biên chế năm 2021 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.[1] Điểm công cộng là nơi phục vụ chung cho nhiều người như công viên, rạp chiếu phim, nhà hàng ăn uống, nhà khách, nhà nghỉ, xe buýt, xe khách...

[2] Biểu mẫu báo cáo và thông tin hằng ngày đăng tải tại https://sotttt.sonla.gov.vn/ hoặc Office Account Sở Thông tin và Truyền thông trên mạng xã hội Zalo.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2367/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2367/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2021
Ngày hiệu lực27/09/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(05/10/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2367/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2367/QĐ-UBND 2021 giao chỉ tiêu triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone tỉnh Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2367/QĐ-UBND 2021 giao chỉ tiêu triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone tỉnh Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2367/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýĐặng Ngọc Hậu
        Ngày ban hành27/09/2021
        Ngày hiệu lực27/09/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (05/10/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2367/QĐ-UBND 2021 giao chỉ tiêu triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone tỉnh Sơn La

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2367/QĐ-UBND 2021 giao chỉ tiêu triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone tỉnh Sơn La

              • 27/09/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/09/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực