Quyết định 2368/QĐ-TTg

Quyết định 2368/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển thành Công ty cổ phần Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2368/QĐ-TTg Phương án cổ phần hóa tổng công ty cơ khí xây dựng 2015


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2368/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA VÀ CHUYỂN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một sđiều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sđiều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015”;

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí xây dựng với những nội dung chính sau đây:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính:

- Tên tiếng Việt: Tng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP;

- Tên tiếng Anh: Construction Machinery Corporation - JSC;

- Tên viết tắt: COMA;

- Biểu tượng: là biểu tượng của Tổng công ty Cơ khí xây dựng đang sử dụng;

- Trụ sở chính: Số 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

2. Tổng công ty Cơ khí xây dựng sau cổ phần hóa có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP, phù hp với Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Cơ khí xây dựng trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Tổng công ty Cơ khí xây dựng đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

3. Hình thức cổ phần hóa: Kết hợp bán bớt phần vốn nhà nưc hiện có tại doanh nghiệp và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành ln đu:

a) Vốn điều lệ: 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng chẵn).

b) Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:

Tổng số cổ phần: 35.000.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:

- Cổ phần nhà nước: 17.850.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ; đến năm 2018, thực hiện bán tiếp phần vốn nhà nước còn 40% vn điều lệ.

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011: 1.309.000 cổ phần, chiếm 3,74% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 10.500.000 cphần, chiếm 30% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán đấu giá công khai: 5.340.100 cổ phần, chiếm 15,26% vốn điều lệ.

5. Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu, điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ khi không bán được cho các nhà đầu tư theo Phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

6. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP là Bộ Xây dựng.

7. Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược bảo đảm đúng theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và quy định pháp luật liên quan.

8. Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất, chuyển đi quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất.

9. Phương án sắp xếp lao động:

- Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp: 385 người;

- Tổng số lao động chuyển sang làm việc tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP: 367 người;

Bộ Xây dựng áp dụng quy định tại Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu để giải quyết cho người lao động dôi dư.

10. Chi phí cổ phần hóa: Giao Bộ Xây dựng phê duyệt quyết toán chi phí cổ phn hóa; Tổng công ty Cơ khí xây dựng quyết định và chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế, cần thiết để thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Xây dựng:

- Quyết định các nội dung quy định tại Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7, khoản 9 và Khoản 10 Điều 1 Quyết định này.

- Lựa chọn tổ chức tài chính trung gian và Sở Giao dịch chứng khoán để bán cổ phần, chỉ đạo Tổng công ty Cơ khí xây dựng tổ chức, triển khai bán cphần ra công chúng và cho nhà đầu tư chiến lược theo quy định hiện hành. Khi có đủ điều kiện, thực hiện niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP trên thị trường chứng khoán theo quy định tại Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước.

- Cử người đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Cơ khí Xây dựng - CTCP.

- Chỉ đạo tiếp tục xử lý những tồn tại về tài chính, công bố thông tin về doanh nghiệp cphần hóa, thực hiện chuyển Tổng công ty Cơ khí xây dựng thành công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.

2. Bộ Tài chính: Hướng dẫn Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP xử lý những tồn tại về tài chính.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn việc đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn việc xử lý những vấn đề liên quan đến chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định hiện hành và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

5. Hội đồng thành viên Tổng công ty Cơ khí xây dựng chịu trách nhiệm quản lý Tổng công ty Cơ khí xây dựng cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Hội đồng thành viên Tổng công ty Cơ khí xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tư
ng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- V
ăn phòng Chủ tịch nưc;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Chđạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Tổng công ty Cơ khí xây dựng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l
ý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
V
ũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2368/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2368/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/12/2015
Ngày hiệu lực23/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2368/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 2368/QĐ-TTg Phương án cổ phần hóa tổng công ty cơ khí xây dựng 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2368/QĐ-TTg Phương án cổ phần hóa tổng công ty cơ khí xây dựng 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2368/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành23/12/2015
        Ngày hiệu lực23/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2368/QĐ-TTg Phương án cổ phần hóa tổng công ty cơ khí xây dựng 2015

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2368/QĐ-TTg Phương án cổ phần hóa tổng công ty cơ khí xây dựng 2015

         • 23/12/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 23/12/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực