Quyết định 2369/QĐ-UBND

Quyết định 2369/QĐ-UBND năm 2017 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 2369/QĐ-UBND 2017 công bố bộ thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Nội vụ Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2369/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 110/TTr- ngày 27/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi (có danh mục và nội dung thủ tục hành chính kèm theo).

1. Sở Nội vụ tổ chức niêm yết công khai và giải quyết thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật.

2. Văn phòng UBND tỉnh tổ chức đăng nhập thủ tục hành chính tại Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính chậm nhất trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày ký Quyết định công bố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ đã được công bố tại Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 16/01/2013 của UBND tỉnh, Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh, Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 19/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh, Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Cục KSTTHC-VPCP;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP (KSTTHC), NC, CBTH;
- Lưu: VT, KSTTHC (nthoai12).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Trường Thọ

 

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NGÃI

(Công bố kèm theo Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I

LĨNH VỰC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

1

Thủ tục về thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

2

Thủ tục về tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

II

LĨNH VỰC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

1

Thủ tục về cho phép thành lập hội quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện

2

Thủ tục về chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện

3

Thủ tục về đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện

4

Thủ tục xin phép đặt văn phòng đại diện của hội có phạm vi hoạt động trong cả nước

5

Thủ tục phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh

6

Thủ tục tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện

III

LĨNH VỰC QUỸ

1

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

2

Thủ tục về hợp nhất, sáp nhập, chia, tách Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

3

Thủ tục đổi tên Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

4

Thủ tục công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

5

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

6

Thủ tục về thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

7

Thủ tục về Quỹ bị tạm đình chỉ đề nghị được hoạt động trở lại

8

Thủ tục về Quỹ tự giải thể

IV

LĨNH VỰC TÔN GIÁO

1

Thủ tục về đăng ký hoạt động tôn giáo

2

Thủ tục về công nhận tổ chức tôn giáo

3

Thủ tục về thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc

4

Thủ tục về chia, tách tổ chức tôn giáo trực thuộc

5

Thủ tục về sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc

6

Thủ tục về đăng ký hội đoàn tôn giáo hoạt động trong phạm vi tỉnh Quảng Ngãi

7

Thủ tục về đăng ký Dòng tu, Tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác hoạt động trong phạm vi tỉnh Quảng Ngãi

8

Thủ tục về mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

9

Thủ tục về phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc trong tôn giáo

10

Thủ tục về thuyên chuyển nơi hoạt động của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lý

11

Thủ tục về hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký

12

Thủ tục về Hội nghị, Đại hội của tổ chức tôn giáo

13

Thủ tục về đăng ký Hiến chương, Điều lệ sửa đổi

14

Thủ tục về các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo

15

Thủ tục về đăng ký người đi học ở nước ngoài về được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

16

Thủ tục về việc tập trung để sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại Việt Nam

V

LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

1

Thủ tục đề nghị tặng thưởng danh hiệu Cờ thi đua cấp tỉnh

2

Thủ tục đề nghị tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc

3

Thủ tục đề nghị tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

4

Thủ tục đề nghị tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh (thành tích hàng năm)

5

Thủ tục đề nghị tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh thành tích hàng năm theo đợt hoặc theo chuyên đề

6

Thủ tục đề nghị tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh thành tích đột xuất

7

Thủ tục đề nghị tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh thành tích đối ngoại

8

Thủ tục xác nhận khen thưởng, cấp đổi hiện vật khen thưởng thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

 

Các mẫu văn bản về: Tờ trình; Biên bản; Báo cáo thành tích liên quan đến hồ sơ thủ tục hành chính về lĩnh vực thi đua, khen thưởng

VI

LĨNH VỰC VĂN THƯ - LƯU TRỮ

1

Thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

2

Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại Phòng đọc

3

Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ

Ghi chú: Tổng cộng có 43 thủ tục hành chính.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2369/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2369/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2017
Ngày hiệu lực11/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2369/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2369/QĐ-UBND 2017 công bố bộ thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Nội vụ Quảng Ngãi


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 2369/QĐ-UBND 2017 công bố bộ thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Nội vụ Quảng Ngãi
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu2369/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
    Người kýPhạm Trường Thọ
    Ngày ban hành11/12/2017
    Ngày hiệu lực11/12/2017
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật3 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 2369/QĐ-UBND 2017 công bố bộ thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Nội vụ Quảng Ngãi

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 2369/QĐ-UBND 2017 công bố bộ thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Nội vụ Quảng Ngãi