Quyết định 2370/QĐ-UBND

Quyết định 2370/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Di dời, xây dựng tượng đài Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng; nhà bia ghi tên các liệt sỹ phường Cửa Ông và các hạng mục phụ trợ thuộc khu di tích đền Cửa Ông, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 2370/QĐ-UBND 2017 kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư Cẩm Phả Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2370/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYÊT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: DI DỜI, XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI HƯNG NHƯỢNG ĐẠI VƯƠNG TRẦN QUỐC TẢNG; NHÀ BIA GHI TÊN CÁC LIỆT SỸ PHƯỜNG CỬA ÔNG VÀ CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ THUỘC KHU DI TÍCH ĐỀN CỬA ÔNG, PHƯỜNG CỬA ÔNG, THÀNH PHỐ CẨM PHẢ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Di dời, xây dựng tượng đài Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng; nhà bia ghi tên các liệt sỹ phường Cửa Ông và các hạng mục phụ trợ thuộc khu di tích đn Cửa Ông, phường Cửa Ông, thành phố Cm Phả;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Cẩm Phả: s 1400/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 về việc trích nguồn tăng thu từ thu đóng góp năm 2017 phân b chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đu tư xây dựng cơ bản cho dự án; số 2224/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 về việc phân bổ vốn kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 nguồn vốn ngân sách thành phố - từ nguồn huy động XHH năm 2017;

Xét đề nghị của UBND thành phố Cẩm Phả tại Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 09/6/2017; Báo cáo thẩm định số 1538/BCTĐ-KHĐT ngày 16/6/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Di dời, xây dựng tượng đài Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng; nhà bia ghi tên các liệt sỹ phường Cửa Ong và các hạng mục phụ trợ thuộc khu di tích đền Cửa Ông, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả với nội dung sau:

1. Phần công việc đã thực hiện có giá trị: 491 triệu đồng (gồm chi phí khảo sát địa chất, lập dự án đầu tư, phí thẩm định dự án đầu tư).

2. Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu có giá trị: 10.933 triệu đồng (gồm các chi phí: quản lý dự án; lập, thẩm định HSMT gói thầu tư vn thiết kế BVTC và dự toán công trình; chi phí đánh giá HSDT gói thầu tư vấn thiết kế BVTC và dự toán công trình; chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thiết kế BVTC và dự toán công trình; chi phí lập, thẩm định HSMT gói thầu xây lắp công trình; chi phí đánh giá HSDT gói thầu xây lắp công trình; chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp công trình; phí thẩm định thiết kế, dự toán; chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; chi phí hội đồng nghệ thuật; dự phòng).

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu có tổng giá trị: 75.581 triệu đồng chia thành 8 gói thầu. Chi tiết ở Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo.

4. Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 490 triệu đồng (kiểm toán công trình).

5. Tổng giá trị các các phần công việc trên nêu trên là 87.495 triu đồng bằng tổng mức đầu tư của dự án được duyệt: 87.495 triệu đồng.

Điều 2. UBND thành phố Cẩm Phả chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; Lập, phê duyệt dự toán các gói thầu trước thời điểm mở thầu, tính đúng, tính đủ các khoản chi phí (bao gồm cả chi phí dự phòng) và quản lý dự toán để đảm bảo tổng giá trị các gói thầu (kể cchi phí điều chỉnh tiền lương, phát sinh khối lượng trong quá trình thực hiện các gói thầu nếu có) để không vượt tng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư giám sát, theo dõi việc thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu bảo đảm tuân thủ pháp luật về đấu thầu.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa và Thể thao; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả; Thủ trưởng các ngành và đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- CT, P5 UBND tnh;
- Như Điều 3;
- V0, V2, XD1;
- Lưu: VT, XD1.
XD05-QĐ54

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Vũ Văn Diện

 

BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: DI DỜI, XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI HƯNG NHƯỢNG ĐẠI VƯƠNG TRẦN QUỐC TẢNG; NHÀ BIA GHI TÊN CÁC LIỆT SỸ PHƯỜNG CỬA ÔNG VÀ CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ THUỘC KHU DI TÍCH ĐỀN CỬA ÔNG, THÀNH PHỐ CẨM PHẢ

(Kèm theo Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh Qung Ninh)

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu
(triệu đồng)

Hình thc và phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loi hp đng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu s01: Tư vấn khảo sát địa hình bước thiết kế BVTC

82

Chỉ định thầu trong nước

Quý III/2017

Trọn gỏi

10 ngày

2

Gói thầu số 02: Tư vấn thiết kế BVTC và lập dự toán xây dựng công trình

1.450

Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ

30 ngày

3

Gói thầu số 03: Tư vấn sáng tác phác thảo phù điêu

490

Ch đnh thầu trong nước

120 ngày

4

Gói thầu số 04: Tư vấn thm tra thiết kế BVTC và dự toán

172

20 ngày

5

Gói thầu số 05: Xây lắp công trình

72.809

Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ

Theo đơn giá cố định

360 ngày

6

Gói thầu số 06: Giám sát chỉ đạo thể hiện phần mỹ thuật

256

Chỉ định thầu trong nước

Trọn gói

Theo thời gian thi công công trình

7

Gói thầu s07: Giám sát thi công phần mỹ thuật

171

Theo thời gian thi công công trình

8

Gói thầu số 08: Bảo hiểm xây dựng công trình

151

Theo thời gian thi công công trình

 

Tổng cộng

75.581

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2370/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2370/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2017
Ngày hiệu lực22/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2370/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2370/QĐ-UBND 2017 kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư Cẩm Phả Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2370/QĐ-UBND 2017 kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư Cẩm Phả Quảng Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2370/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýVũ Văn Diện
        Ngày ban hành22/06/2017
        Ngày hiệu lực22/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2370/QĐ-UBND 2017 kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư Cẩm Phả Quảng Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2370/QĐ-UBND 2017 kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư Cẩm Phả Quảng Ninh

            • 22/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/06/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực