Quyết định 2375/QĐ-UBND

Quyết định 2375/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 2375/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lao động Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2375/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯC CHUẨN HÓA LĨNH VỰC LAO ĐNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 2186/TTr-LĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội thuộc thm quyn giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cập nhật các thủ tục hành chính này vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định.

Điều 3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành ph; UBND các phường, xã và thị trấn có trách nhiệm:

1. Niêm yết, công khai thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị;

2. Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này;

3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, hoàn thành việc cấu hình thủ tục hành chính này trên phn mềm Dịch vụ công.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành k từ ngày ký. Thay thế các Quyết định số 2930/QĐ-UBND ngày 14/12/2018; Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 và Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của Ch tịch UBND tnh Thừa Thiên Huế.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã và thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Cục KSTTHC (VPCP gửi qua mạng);
- CT, các PCT
UBND tỉnh;
- Các PCVP
UBND tnh;
-
Lưu: VT, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên Định

 


PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành theo Quyết định s: 2375/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2019 ca Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Stt

Tên thủ tục hành chính (Mã số TTHC)

Thi hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (đồng)

Tên VBQPPL quy định TTHC

I.

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (02 TTHC)

1.

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục ngh nghiệp công lập. (B-BLD-286239-TT)

03 ngày làm việc

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Không

- Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ;

- Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 16/6/2016 của Bộ Lao động - TB&XH, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính.

2.

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. (B-BLD-286240-TT)

03 ngày làm việc

Phòng Lao động TBXH

Không

II.

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương (02 TTHC)

3.

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp. (B-BLD-286146-TT)

Không quy định

Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Không

- Bộ luật Lao động 2012;

- Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ.

4.

Giải quyết tranh chấp lao động tập th về quyền. (B-BLD-286147-TT)

05 ngày làm việc

Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Không

Bộ luật Lao động 2012.

III.

Lĩnh vực Người có công (02 TTHC)

5.

Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ. (B-BLD-286183-TT)

03 ngày làm việc

Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Không

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của UBTV Quốc hội;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ;

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 3/6/2014 của Bộ Lao động - TB&XH và Bộ tài chính.

6.

Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng. (B-BLD-286184-TT)

01 ngày làm việc

Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Không

IV.

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (15 TTHC)

7.

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. (BLĐ-TBVXH-286382)

05 ngày làm việc

Trung tâm Hành chính công cp huyện

Không

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

8.

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhn đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. (BLĐ-TBVXH-TTH-286383)

05 ngày làm việc

Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Không

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ;

- Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ.

9.

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thm quyn thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. (BLĐ-TBVXH-286384)

15 ngày làm việc

Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Không

- Nghị định s 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 ca Chính phủ.

- Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 ca Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

10.

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. (BLĐ-TBVXH-286374)

15 ngày làm việc

Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Không

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ.

- Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

11.

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp. (BLĐ-TBVXH-286386)

15 ngày làm việc

Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Không

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính ph.

- Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

12.

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. (BLĐ-TBVXH-286387)

39 ngày làm việc (Trong đó, 22 ngày làm việc tại UBND cp xã; 10 ngày làm việc tại UBND cấp huyện và 07 ngày làm việc tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện)

1. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại UBND cấp xã;

2. Trung tâm Hành chính công cp huyện.

3. Cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

Không

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

13.

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. (BLĐ-TBVXH-286388)

Tiếp nhận ngay các đi tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở. Các thủ tục, hồ sơ phải hoàn thiện trong 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận đi tượng, Trường hợp kéo dài quá 10 ngày làm việc, phải do cơ quan quản lý cấp trên xem xét quyết định.

Cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Không

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

14.

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ s trợ giúp xã hội cp huyện. (BLĐ-TBVXH-286389)

Theo thỏa thuận

Cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Không

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

15.

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. (BLĐ-TBVXH-286390)

07 ngày làm việc

Cơ sở trợ giúp xã hội cp huyện

Không

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 33/2017/TT- BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

16.

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng. (B-BLD-286110-TT)

28 ngày làm việc. (Trong đó, tại UBND cấp xã là 18 ngày làm việc; UBND cấp huyện 10 ngày làm việc)

1. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại UBND cấp xã;

2. Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Không

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ;

- Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính ph.

17.

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. (B-BLD-286111-TT)

06 ngày làm việc (Trong đó, UBND cấp xã 03 ngày làm việc; UBND cấp huyện 03 ngày làm việc)

1. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại UBND cấp xã;

2. Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Không

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ;

- Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ.

18.

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. (B-BLD-286112-TT)

08 ngày làm việc (Trong đó, UBND cp xã 03 ngày làm việc; UBND cấp huyện 05 ngày làm việc)

1. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại UBND cấp xã;

2. Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Không

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ;

- Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ.

19.

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. (B-BLD-286113-TT)

05 ngày làm việc (Trong đó, UBND cấp xã 02 ngày làm việc; UBND cấp huyện 03 ngày làm việc)

1. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại UBND cấp xã;

2. Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Không

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ;

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính.

20.

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng. (B-BLD-286115-TT)

05 ngày làm việc (Trong đó, 02 ngày làm việc tại UBND cấp xã; 03 ngày làm việc tại UBND cấp huyện)

1. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại UBND cấp xã;

2. Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Không

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 ca Chính phủ;

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính.

21.

Trợ giúp xã hội đột xuất đi với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc. (B-BLD-286116-TT)

02 ngày làm việc

Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Không

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ;

- Thông tư liên tịch s 29/2014/TTLT-BLĐTBXH BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính.

V.

Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội (04 TTHC)

22.

Hỗ trợ học văn hóa, học ngh, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. (B-BLD-286034-TT)

11 ngày làm việc (Trong đó, 03 ngày làm việc tại UBND cấp xã; 08 ngày làm việc tại UBND cấp huyện)

1. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại UBND cấp xã;

2. Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Không

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

23.

Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm quản lý sau cai nghiện. (B-BLD-286035-TT)

07 ngày làm việc (Trong đó, 02 ngày làm việc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội; 05 ngày làm việc tại UBND cấp huyện)

Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Không

- Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ;

- Thông tư số 33/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/11/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

24.

Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm quản lý sau cai nghiện. (B-BLD-286036-TT)

07 ngày làm việc (Trong đó, 02 làm việc tại Trung tâm Bo trợ xã hội; 05 ngày làm việc tại UBND cấp huyện)

Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Không

- Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ;

- Thông tư số 33/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/11/2010 của Bộ LĐ-TB&XH.

25.

Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội. (T-TTH-283084-TT)

16 ngày làm việc (Trong đó, 02 ngày làm việc tại Phòng Tư pháp; 02 ngày làm việc tại Phòng Lao động - TBXH; 10 ngày làm việc tại Tòa án nhân dân cấp huyện; 02 ngày làm việc tại Công an cấp huyện)

Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Không

- Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ;

- Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và t chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2375/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2375/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2019
Ngày hiệu lực25/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2375/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2375/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lao động Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2375/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lao động Thừa Thiên Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2375/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýPhan Thiên Định
       Ngày ban hành25/09/2019
       Ngày hiệu lực25/09/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2375/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lao động Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2375/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lao động Thừa Thiên Huế

           • 25/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực