Quyết định 2376/2008/QĐ-UBND

Quyết định 2376/2008/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, mũi nhọn của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008-2010, tầm nhìn đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 2376/2008/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên đã được thay thế bởi Quyết định 07/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực công thương Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 01/03/2020.

Nội dung toàn văn Quyết định 2376/2008/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2376/2008/QĐ-UBND

Huế, ngày 17 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP ƯU TIÊN, NGÀNH CÔNG NGHIỆP MŨI NHỌN CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2008-2010, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân tỉnh ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007-2010, tầm nhìn đến năm 2020;
Thông tư số 55/2007/QĐ-TTg danh mục ngành công nghiệp ưu tiên mũi nhọn giai đoạn 2007-2010 tầm nhìn 2020">03/2008/TT-BCT ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn một số nội dung quy định tại Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007-2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển;
Căn cứ Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 23/6/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 645/TTr-SCT ngày 12 tháng 9 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008-2010, tầm nhìn đến năm 2020 (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ; Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thúy Hòa

DANH MỤC

CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP ƯU TIÊN, CÔNG NGHIỆP MŨI NHỌN CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2008-2010, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm Quyết định số 2376/2008/QĐ-UBND ngày 17/10/2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh)

STT

Tên ngành

2008-2010

2011-2015

2016-2020

Ưu tiên

Mũi nhọn

Ưu tiên

Mũi nhọn

Ưu tiên

Mũi nhọn

1

Dệt may (sợi, vải, lụa, quần áo XK, nguyên phụ liệu)

x

x

x

2

Da giầy (giầy dép XK, nguyên phụ liệu)

x

x

x

3

Chế biến nông, lâm, thủy sản

x

x

x

4

Hóa chất (hóa chất cơ bản, phân bón, hóa dầu, hóa dược, hóa mỹ phẩm)

x

x

x

5

Cơ khí chế tạo (ô tô, thiết bị toàn bộ, máy nông nghiệp, cơ điện tử)

x

x

x

6

Thiết bị điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin

x

x

x

7

Sản phẩm từ công nghệ mới, năng lượng tái tạo, công nghiệp phần mềm, nội dung số

x

x

x

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2376/2008/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2376/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/10/2008
Ngày hiệu lực 27/10/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/03/2020
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2376/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2376/2008/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2376/2008/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2376/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Thị Thúy Hòa
Ngày ban hành 17/10/2008
Ngày hiệu lực 27/10/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/03/2020
Cập nhật năm ngoái

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2376/2008/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2376/2008/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên