Quyết định 2376/QĐ-UBND

Quyết định 2376/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ Quyết định 36/2012/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2376/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ Quyết định 36/2012/QĐ-UBND Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2376 /QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 07 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2012/QĐ-UBND NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 02/6/2013 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 953/TTr-SGTVT ngày 01/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về đăng ký, quản lý phương tiện thủy nội địa loại nhỏ và điều kiện hoạt động của phương tiện thủy nội địa thô sơ trên địa bàn tỉnh.

Lý‎ do: Không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- CPVP;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, NC, KTN.
(E:\Dropbox\HUNG\Giao thong\quyet dinh\QD 2015\7.Bai bo QD so 36 2012 cua UB tinh.doc)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2376/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2376/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/07/2015
Ngày hiệu lực 07/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2376/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2376/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ Quyết định 36/2012/QĐ-UBND Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 2376/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ Quyết định 36/2012/QĐ-UBND Quảng Nam
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2376/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Nam
Người ký Đinh Văn Thành
Ngày ban hành 07/07/2015
Ngày hiệu lực 07/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2376/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ Quyết định 36/2012/QĐ-UBND Quảng Nam

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2376/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ Quyết định 36/2012/QĐ-UBND Quảng Nam

  • 07/07/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 07/07/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực