Quyết định 2376/QĐ-UBND

Quyết định 2376/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Quyết định 2376/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình trong giải quyết thủ tục hành chính Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2376/-UBND

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 10 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố/ thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh: Đ/c Trường;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu VT, KSTT.

Ng. Trang. 31/7/19

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tc hành chính

1

Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật.

2

Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón

3

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh)

4

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

6

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật

7

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón

8

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón

9

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

10

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin Tiếp nhận và trả kết quả điện tử; bàn giao hsơ cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

2 giờ

Bước 2

Nhận hồ sơ bàn giao tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chuyển hồ sơ đến phòng Thanh tra - Pháp chế

Công chức phòng Hành chính-Tổng hợp

3 giờ

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả TTHC trình Lãnh đạo phòng.

Chuyên viên phòng Thanh tra - Pháp chế

10 giờ

Bước 4

Xét duyệt, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo phòng Thanh tra - Pháp chế

2 giờ

Bước 5

Ký duyt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Chi cục

2 giờ

 

Chuyn kết quả giải quyết TTHC cho Phòng Hành chính - Tổng hợp

Chuyên viên phòng Thanh tra - Pháp chế

1 giờ

Bước 6

Tiếp nhận kết quả, vào số, đóng dấu và chuyển kết quả về bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hp

2 giờ

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

2 giờ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

24 giờ làm việc : 03 ngày làm việc

2. Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian giải quyết

1.

Trường hợp xác nhận nội dung quảng cáo phân bón.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hp từ chối nhận hồ sơ nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin Tiếp nhận và trả kết quả điện tử; bàn giao hồ sơ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5 ngày

Bước 2

Nhận hồ sơ bàn giao tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chuyển hồ sơ đến phòng Thanh tra - Pháp chế

Công chức phòng Hành chính - Tổng hợp

0,5 ngày

Bước 3

Xem xét, thm định hsơ, dự thảo kết quả TTHC trình Lãnh đạo phòng, lãnh đạo Chi cục phê duyệt

Chuyên viên Phòng Thanh tra - Pháp chế

5,5 ngày

Bước 4

Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng Thanh tra - Pháp chế

0,5 ngày

Bước 5

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Phòng Hành chính -Tổng hợp

Chuyên viên phòng Thanh tra - Pháp chế

0,5 ngày

Bước 7

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Chuyên viên Phòng Hành chính -Tổng hợp

0,5 ngày

Bước 8

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5 ngày

Tng thời gian giải quyết TTHC: 9 ngày làm việc (Thời gian theo quy định là 10 ngày làm việc ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

2.

Trường hợp đăng ký hội thảo phân bón

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin Tiếp nhận và trả kết quả điện tử; bàn giao hồ sơ cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

2 giờ

Bước 2

Xem xét, thm định hồ sơ, dự thảo kết quả TTHC trình Lãnh đạo phòng phê duyệt

Chuyên viên Phòng Thanh tra - Pháp chế

2 giờ

Bước 3

Xét duyệt, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng Thanh tra - Pháp chế

1 giờ

Bước 4

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Chi cục

1 giờ

Bước 5

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Chuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp

1 giờ

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

1 giờ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

8 giờ làm việc: 01 ngày làm việc

3. Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh)

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin Tiếp nhận và trả kết quả điện tử; bàn giao hồ sơ cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5 ngày

Bước 2

Nhận hồ sơ bàn giao tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chuyển hồ sơ đến phòng Thanh tra - Pháp chế

Công chức phòng Hành chính - Tổng hợp

0,5 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả TTHC trình Lãnh đạo phòng.

Chuyên viên phòng Thanh tra - Pháp chế

5,5 ngày

Bước 4

Xét duyệt, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo phòng Thanh tra - Pháp chế

0,5 ngày

Bước 5

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Chi cục

0,5 ngày

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Phòng Hành chính - Tổng hợp

Chuyên viên phòng Thanh tra - Pháp chế

0,5 ngày

Bước 7

Tiếp nhận kết quả, vào số, đóng dấu và chuyển kết quả về bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp

0,5 ngày

Bước 8

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; Thu phí thẩm định.

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 9 ngày làm việc (Thời gian theo quy định là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhn đủ hồ sơ hp l)

4. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật đối với trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn

Thứ tự công việc

Nội dung công việc(1)

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp từ chối nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; thông báo cho đối tượng thực hiện TTHC; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin Tiếp nhận và trả kết quả điện tử; bàn giao hồ sơ cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa;

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

1 ngày

Bước 2

Nhận hồ sơ bàn giao tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chuyển hồ sơ đến phòng Thanh tra - Pháp chế

Công chức phòng Hành chính - Tổng hợp

0,5 ngày

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, tham mưu báo cáo kết quả thẩm định

Chuyên viên phòng Thanh tra - Pháp chế

2 ngày

Bước 4

Tham mưu thành lập Đoàn đánh giá thẩm định

Chuyên viên phòng Thanh tra - Pháp chế

2 ngày

Bước 5

Thông báo bằng văn bản(hoặc điện thoại) cho cơ sở về kế hoạch đánh giá

Đoàn đánh giá thẩm định

5 ngày

Bước 6

Tổ chức thẩm định đánh giá tại cơ sở

Đoàn đánh giá thẩm định

01 ngày

Bước 7

Tổng hợp kết quả giải quyết TTHC:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ và kết quả đánh giá thẩm định đáp ứng theo quy định, lập Biên bản kết quả đánh giá chuyển về phòng Hành chính

- Tổng hợp.

- Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, tham mưu văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

- Trường hợp chưa đủ điều kiện, tham mưu văn bản thông báo cho cơ sở những điều kiện không đạt, yêu cầu và thời hạn khắc phục trong vòng 60 ngày;

- Chuyên viên phòng Thanh tra - Pháp chế

2 ngày

Bước 8

Chuyn kết quả đánh giá thẩm định (Biên bản đánh giá) về Phòng Hành chính - Tổng hợp

Chuyên viên phòng Thanh tra - Pháp chế

0,5 ngày làm việc

Bước 9

Dự thảo Giấy chứng nhận (kết quả giải quyết TTHC), trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt

Chuyên viên phòng Hành chính - Tổng hợp

0,5 ngày làm việc

Bước 10

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Chi cục

0,5 ngày làm việc

Bước 11

Tiếp nhận kết quả, vào sổ, đóng dấu và chuyển kết quả về bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp

0,5 ngày làm việc

Bước 12

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; Thu phí thẩm định.

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5 ngày làm việc

Tng thời gian giải quyết TTHC: 16 ngày làm việc (Thời gian theo quy định là 21 ngày làm việc ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

5. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (đối với cơ sở trong thời gian hoạt động được kiểm tra, đánh giá xếp loại A theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản)

Thứ tcông việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp từ chối nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính;

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; thông báo cho đối tượng thực hiện TTHC;quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin Tiếp nhận và trả kết quả điện tử; bàn giao hồ sơ cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa;

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

1 ngày

Bước 2

Nhận hồ sơ bàn giao tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chuyển hồ sơ đến phòng Thanh tra - Pháp chế

Công chức phòng Hành chính - Tổng hợp

0,5 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo phòng.

Chuyên viên phòng Thanh tra - Pháp chế

3 ngày

Bước 4

Chuyển kết quả thẩm định hồ sơ về Phòng Hành chính - Tng hợp

Chuyên viên phòng Thanh tra - Pháp chế

0,5 ngày

Bước 5

Dự thảo Giấy chứng nhận (kết quả giải quyết TTHC), trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt

Chuyên viên phòng Hành chính - Tổng hợp

0,5 ngày

Bước 6

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Chi cục

0,5 ngày

Bước 7

Tiếp nhận kết quả, vào sổ, đóng dấu và chuyển kết quả về bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp

0,5 ngày

Bước 8

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; Thu phí thẩm định.

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

7 ngày làm việc

6. Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính;

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin Tiếp nhận và trả kết quả điện tử; bàn giao hồ sơ cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

1 giờ

Bước 2

Nhận hồ sơ bàn giao tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chuyển hồ sơ đến Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa

Công chức phòng Hành chính - Tổng hợp

1 giờ

Bước 3

Kiểm tra lô vật thể, dự thảo kết quả:

- Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật khi hồ sơ và kết quả kiểm tra đạt yêu cầu;

- Trường hợp kéo dài hơn 24 giờ do yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật thông báo hoặc dự thảo văn bản gửi cho chủ vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật biết trong đó nêu rõ lý do.

- Trường hợp phát hiện lô vật thể không đáp ứng yêu cầu về kiểm dịch thực vật nội địa dự thảo văn bản thông báo trong đó nêu rõ lý do.

- Trình Lãnh đạo Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa phê duyệt kết quả.

Viên chức Kiểm dịch thực vật thuộc Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa

1 giờ

Bước 4

Xét duyệt, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết qugiải quyết TTHC

Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa

1 giờ

Bước 5

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Chi cục

1 giờ

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Phòng Hành chính - Tổng hợp

Viên chức Kiểm dịch thực vật thuộc Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa

1 giờ

Bước 7

Tiếp nhận kết quả, vào sổ, đóng dấu và chuyển kết quả vbộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp

1 giờ

Bước 8

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; Thu phí.

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

1 giờ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

8 giờ: 1 ngày làm việc

7. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón hết hạn

Thứ tcông việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian Giải quyết (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính;

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin Tiếp nhận và trả kết quả điện tử; bàn giao hồ sơ cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

- Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa;

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

1 ngày

Bước 2

Nhận hồ sơ bàn giao tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chuyển hồ sơ đến phòng Thanh tra - Pháp chế

Công chức phòng Hành chính - Tổng hợp

0,5 ngày

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, tham mưu báo cáo kết quả thẩm định

Chuyên viên phòng Thanh tra - Pháp chế

3 ngày

Bước 4

Tham mưu thành lập Đoàn đánh giá thẩm định

Chuyên viên phòng Thanh tra - Pháp chế

2 ngày

Bước 5

Thông báo bằng văn bản (hoặc điện thoại) cho cơ sở về kế hoạch đánh giá

Đoàn đánh giá thẩm định

5 ngày

Bước 6

Thực hiện đánh giá thẩm định thực tế tại cơ sở sản xuất phân bón

Đoàn đánh giá thẩm định

1 ngày

Bước 7

Tổng hợp kết quả giải quyết TTHC: ‘

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ và kết quả đánh giá thẩm định đáp ứng theo quy định, lập Biên bản kết quả đánh giá chuyển về phòng Hành chính

- Tổng hợp.

- Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón tham mưu văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Chuyên viên phòng Thanh tra - Pháp chế

3 ngày

Bước 8

Chuyển kết quả đánh giá thẩm định (Biên bản đánh giá) về Phòng Hành chính - Tổng hợp

Chuyên viên phòng Thanh tra - Pháp chế

0,5 ngày làm việc

Bước 9

Dự thảo Giấy chứng nhận (kết quả giải quyết TTHC), trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt

Chuyên viên phòng Hành chính - Tổng hợp

0,5 ngày làm việc

Bước 10

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Chi cục

0,5 ngày

Bước 11

Tiếp nhận kết quả, vào sổ, đóng dấu và chuyển kết quả về bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp

0,5 ngày

Bước 12

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; Thu phí.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5 ngày

Tng thời gian giải quyết TTHC: 18 ngày làm việc (Thời gian theo quy định là 20 ngày làm việc ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

8. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón trong trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận bị mất, hư hỏng, thay đổi nội dung thông tin ghi trên Giấy chứng nhận

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính;

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin Tiếp nhận và trả kết quả điện tử; bàn giao hồ sơ cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

- Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa;

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

0,5 ngày

Bước 2

Nhận hồ sơ bàn giao tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công chức phòng Hành chính - Tổng hợp

0,5 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ; Dự thảo kết quả giải quyết TTHC:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt

- Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón dự thảo văn bản trả lời và nêu rõ lý do, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt

Chuyên viên phòng Hành chính - Tổng hợp

1,5 ngày

Bước 4

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Chi cục

0,5 ngày

Bước 5

Tiếp nhận kết quả, vào sổ, đóng dấu và chuyển kết quả về bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công chức phòng Hành chính - Tổng hợp

0,5 ngày

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; Thu phí.

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

4 ngày làm việc

9. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian Giải quyết (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phối hp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính;

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin Tiếp nhận và trả kết quả điện tử; bàn giao hồ sơ cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

- Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa;

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

1 ngày

Bước 2

Nhận hồ sơ bàn giao tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chuyển hồ sơ đến phòng Thanh tra - Pháp chế

Công chức phòng Hành chính - Tổng hợp

0,5 ngày

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, tham mưu báo cáo kết quả thẩm định

Chuyên viên phòng Thanh tra - Pháp chế

01 ngày

Bước 4

Tham mưu thành lập Đoàn đánh giá thẩm định

Chuyên viên phòng Thanh tra - Pháp chế

01 ngày

Bước 5

Thông báo qua điện thoại cho cơ sở về kế hoạch đánh giá

Đoàn đánh giá thẩm định

01 ngày

Bước 6

Thực hiện đánh giá thẩm định thực tế tại cơ sở buôn bán phân bón

Đoàn đánh giá thẩm định

01 ngày

Bước 7

Tổng hợp kết quả giải quyết TTHC:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ và kết quả đánh giá thẩm định đáp ứng theo quy định, lập Biên bản kết quả đánh giá chuyển về phòng Hành chính

- Tổng hợp.

- Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, tham mưu văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

- Trường hợp chưa đủ điều kiện, tham mưu văn bản thông báo cho cơ sở những điều kiện không đạt, yêu cầu và thời hạn khắc phục trong vòng 60 ngày.

Chuyên viên phòng Thanh tra - Pháp chế

2 ngày

Bước 8

Chuyển kết quả kết quả thẩm định (Biên bản đánh giá) về Phòng Hành chính - Tổng hợp

Chuyên viên phòng Thanh tra - Pháp chế

0,5 ngày

Bước 9

Dự thảo Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt

Chuyên viên phòng Hành chính - Tổng hợp

0,5 ngày

Bước 10

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Chi cục

0,5 ngày

Bước 11

Tiếp nhận kết quả, vào sổ, đóng dấu và chuyển kết quả về bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp

0,5 ngày

Bước 12

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; Thu phí.

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

10 ngày làm việc

10. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian giải quyết (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phối hp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính;

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin Tiếp nhận và trả kết quả điện tử; bàn giao hồ sơ cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa;

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

0,5 ngày

Bước 2

Nhận hồ sơ bàn giao tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công chức phòng Hành chính - Tổng hợp

0,5 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ; Dự thảo kết quả giải quyết TTHC:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt

- Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điêu kiện buôn bán phân bón dự thảo văn bản trả lời và nêu rõ lý do, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt

Chuyên viên phòng Hành chính - Tổng hợp

1,5 ngày

Bước 4

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Chi cục

0,5 ngày

Bước 5

Tiếp nhận kết quả, vào sổ, đóng dấu và chuyển kết quả về bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp

0,5 ngày

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; Thu phí.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0,5 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

4 ngày làm việc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2376/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2376/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2019
Ngày hiệu lực31/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2376/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2376/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình trong giải quyết thủ tục hành chính Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2376/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình trong giải quyết thủ tục hành chính Thái Nguyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2376/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýVũ Hồng Bắc
        Ngày ban hành31/07/2019
        Ngày hiệu lực31/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2376/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình trong giải quyết thủ tục hành chính Thái Nguyên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2376/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình trong giải quyết thủ tục hành chính Thái Nguyên

            • 31/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực