Quyết định 2376/QĐ-UBND

Quyết định 2376/QĐ-UBND năm 2020 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2376/QĐ-UBND 2020 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách về thông tin Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2376/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 02 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 1265/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 584/TTr-STC ngày 21/10/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu, bao gồm:

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính Phủ, các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trình UBND tỉnh ban hành khung giá và giá dịch vụ sự nghiệp cộng sử dụng NSNN tại Điều 1 đảm bảo theo đúng quy định; Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Căn cứ danh mục sự nghiệp công sử dụng NSNN tại Điều 1, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các ngành có liên quan trình UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực ngành.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan trình UBND tỉnh ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN tại Điều 1 đảm bảo đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng khung giá giá dịch vụ sự nghiệp công tại Điều 1 đảm bảo theo đúng quy định.

- Căn cứ tình hình thực hiện từng giai đoạn, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung danh mục cho phù hợp.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 3007/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- VP UBND tỉnh (LĐ, KGVX);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, TH, Cường 15b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG THỰC HIỆN GIAO NHIỆM VỤ, ĐẶT HÀNG, ĐẤU THẦU SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC: THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Kèm theo Quyết định số: 2376/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của UBND tỉnh)

STT

Dịch vụ

Mức sử dụng ngân sách nhà nước

Phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu

A

BÁO CHÍ, TRUYỀN THÔNG

 

 

1

Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị

Ngân sách nhà nước đảm bảo 100%

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

2

Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ đảm bảo an ninh - quốc phòng

Ngân sách nhà nước đảm bảo 100%

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

3

Thông tin tuyên truyền phục vụ tuyên truyền đối ngoại

Ngân sách nhà nước đảm bảo 100%

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

4

Thông tin tuyên truyền phục vụ thiếu niên, nhi đồng, người khiếm thính, khiếm thị, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các nhiệm vụ trọng yếu khác phù hợp với từng thời kỳ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Ngân sách nhà nước đảm bảo 100%

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

5

Đo lường mức độ tiếp cận, sử dụng thông tin của khán giả phục vụ đánh giá hiệu quả nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh - quốc phòng, đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội.

Ngân sách nhà nước đảm bảo 100%

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

II

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

1

Điều phối hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

Ngân sách nhà nước đảm bảo 100%

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

2

Thu thập, phân tích và cảnh báo nguy cơ, sự cố tấn công mạng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

Ngân sách nhà nước đảm bảo 100%

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

3

Diễn tập phòng chống tấn công mạng đảm bảo an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan trọng của Đảng, Nhà nước

Ngân sách nhà nước đảm bảo 100%

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

4

Giám sát phòng, chống, ngăn chặn thư rác, tin nhắn rác cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

Ngân sách nhà nước đảm bảo 100%

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

5

Giám sát an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan trọng và hệ thống thông tin phục vụ Chính quyền điện tử

Ngân sách nhà nước đảm bảo 100%

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

6

Rà quét, xử lý mã độc cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

Ngân sách nhà nước đảm bảo 100%

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

7

Kiểm định an toàn thông tin cho các sản phẩm, giải pháp hệ thống thông tin quan trọng (cấp độ 2 và 3 của cơ quan nhà nước trước khi đưa vào sử dụng

Ngân sách nhà nước đảm bảo 100%

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

8

Kiểm tra, đánh giá, phát hiện lỗ hổng bảo mật, điểm yếu an toàn thông tin cho các cơ quan nhà nước

Ngân sách nhà nước đảm bảo 100%

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2376/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2376/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2020
Ngày hiệu lực02/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(04/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2376/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2376/QĐ-UBND 2020 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách về thông tin Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2376/QĐ-UBND 2020 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách về thông tin Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2376/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýPhạm Văn Thủy
        Ngày ban hành02/11/2020
        Ngày hiệu lực02/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (04/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2376/QĐ-UBND 2020 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách về thông tin Sơn La

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2376/QĐ-UBND 2020 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách về thông tin Sơn La

              • 02/11/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/11/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực