Quyết định 2378/QĐ-UBND

Quyết định 2378/QĐ-UBND năm 2007 huỷ bỏ Quyết định 109/1998/QĐ-UB quy định về huy động sự đóng góp của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng do tỉnh Yên Bái ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2378/QĐ-UBND huỷ bỏ quy định huy động đóng góp nhân dân Yên Bái


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2378/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 25 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HUỶ BỎ QUYẾT ĐỊNH 109/1998/QĐ-UB NGÀY 11/8/1998 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ HUY ĐỘNG SỰ ĐÓNG GÓP CỦA NHÂN DÂN ĐỂ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành các văn bản qui phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành pháp lệnh Phí, lệ phí;

Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các qui định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của dân;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1239/STC-KHNS ngày 03/12/2007 về việc rà soát lại phí lệ phí và các chính sách huy động, sử dụng các khoản đóng của dân có tính chất bắt buộc trái qui định cần bãi bỏ trên địa bàn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Huỷ bỏ Quyết định 109/1998/QĐ-UB ngày 11/8/1998 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc huy động sự đóng góp của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng.

Điều 2.

1. Các sở, ban ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm rà soát các văn bản thuộc lĩnh vực quản lý có liên quan đến việc huy động sự đóng góp của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng để bãi bỏ các khoản đóng góp này. Giao cho Sở Tài chính, Sở Tư pháp đôn đốc, theo dõi thực hiện Quyết định này.

2. Đối với các khoản huy động đóng góp tự nguyện để xây dựng cơ sở hạ tầng, huy động đóng góp mang tính chất từ thiện phải thực hiện đúng theo nguyên tắc tự nguyện. Không được ra văn bản bắt buộc đóng góp, không được giao chỉ tiêu huy động đóng góp, không gắn việc huy động đóng góp với việc cung cấp các dịch vụ công mà người dân được hưởng.

Điều 3 . Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

 

 

Nơi nhận :
- TT Tỉnh uỷ (BC);
- TT HĐND tỉnh (BC);
- TT UBND tỉnh ;
- Như điều 3 QĐ;
-TT Công báo tỉnh;
- Các CV;
- Lưu: VT - TC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2378/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2378/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2007
Ngày hiệu lực25/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2378/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2378/QĐ-UBND huỷ bỏ quy định huy động đóng góp nhân dân Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2378/QĐ-UBND huỷ bỏ quy định huy động đóng góp nhân dân Yên Bái
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2378/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýNguyễn Văn Ngọc
        Ngày ban hành25/12/2007
        Ngày hiệu lực25/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2378/QĐ-UBND huỷ bỏ quy định huy động đóng góp nhân dân Yên Bái

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2378/QĐ-UBND huỷ bỏ quy định huy động đóng góp nhân dân Yên Bái

            • 25/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực