Quyết định 238/2003/QĐ-UB

Quyết định 238/2003/QĐ-UB về việc giao quyền tự chủ tài chánh giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Chi cục quản lý nước và phòng chống lụt bão trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 238/2003/QĐ-UB giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho Chi cục quản lý nước phòng chống lụt bão


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 238/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO QUYỀN TỰ CHỦ TÀI CHÁNH GIAI ĐOẠN 2003-2005 CHO ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU BẢO ĐẢM MỘT PHẦN CHI PHÍ : CHI CỤC QUẢN LÝ NƯỚC VÀ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu ;
Căn cứ Thông tư số 10/2002/NĐ-CP">25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ ;
Theo đề nghị của Sở Tài chánh-Vật giá tại Công văn số 3730/TCVG-HCSN ngày 29/9/2003 về giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu loại II ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay giao quyền tự chủ tài chính theo cơ chế tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên cho Chi cục Quản lý nước và phòng chống lụt bão trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau :

- Dự toán thu : 90 triệu đồng (phần thu được để lại) ;

- Dự toán chi : 1.104 triệu đồng ;

- Ngân sách cấp chi thường xuyên : 1.014 triệu đồng.

Điều 2. Dự toán thu chi và ngân sách cấp chi thường xuyên quy định tại Điều 1 được thực hiện từ ngày 01/01/2003 và áp dụng trong 3 năm (2003-2005).

Điều 3. Trong thời gian được giao tự chủ tài chính 3 năm (2003-2005) nếu có thay đổi nhiệm vụ ảnh hưởng đến dự toán thu, chi so với quyết định giao Chi cục trưởng Chi cục Quản lý nước và phòng chống lụt bão cùng Sở chủ quản và Sở Tài chánh-Vật giá xem xét thống nhất trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý nước và phòng chống lụt bão và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.-

 


Nơi nhận :
- Như điều 4  
- Bộ Tài chính
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực HĐND/TP
- TTUB : CT, PCT/TT, CNN
- VPHĐ-UB : PVP/KT
- Tổ TM, CNN
- Lưu (TM-Ph)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


 
 
Mai Quốc Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 238/2003/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 238/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/11/2003
Ngày hiệu lực 01/01/2003
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 238/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 238/2003/QĐ-UB giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho Chi cục quản lý nước phòng chống lụt bão


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 238/2003/QĐ-UB giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho Chi cục quản lý nước phòng chống lụt bão
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 238/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Mai Quốc Bình
Ngày ban hành 03/11/2003
Ngày hiệu lực 01/01/2003
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 238/2003/QĐ-UB giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho Chi cục quản lý nước phòng chống lụt bão

Lịch sử hiệu lực Quyết định 238/2003/QĐ-UB giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho Chi cục quản lý nước phòng chống lụt bão

  • 03/11/2003

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/01/2003

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực