Quyết định 238/QĐ-BTTTT

Quyết định 238/QĐ-BTTTT về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 238/QĐ-BTTTT Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 238/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ CVĐCXDPL (Bộ Tư pháp);
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Trung tâm thông tin (để đăng tin);
- Cổng TTĐT của Bộ;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 238/QĐ-BTTTT ngày 12/ 03/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Để triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Nghị định 59/2012/NĐ-CP) trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thống nhất và hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014 với các nội dung cơ bản sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý trong công tác theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực thông tin và truyền thông.

2. Cung cấp, hướng dẫn cách thức triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

3. Thu thập thông tin, đánh giá, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông và tổng hợp tình hình, xây dựng báo cáo về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nghiên cứu, xây dựng Bộ chỉ số đánh giá theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - Bộ Tư pháp; các đơn vị thuộc Bộ.

- Thời gian: Trong năm 2014.

2. Hoạt động theo dõi thi hành pháp luật

a) Hoạt động thường xuyên:

- Triển khai theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông được quy định tại Chương II và Chương III Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

- Cơ quan thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

b) Hoạt động kiểm tra, đánh giá:

- Trong năm 2014, tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về thông tin và truyền thông tại một số địa phương.

- Hình thức theo dõi: Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật cấp Bộ và phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan tại địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ, Trung tâm thông tin và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

- Thời gian: Quý II, Quý III năm 2014.

3. Xây dựng báo cáo về tình hình theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thời gian: Tháng 10/2014.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện:

a) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai và báo cáo Bộ trưởng về kết quả thực hiện Kế hoạch này.

b) Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này và thực hiện chế độ báo cáo về tình hình thi hành pháp luật trước ngày 05/10/2014.

c) Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp trong công tác theo dõi thi hành pháp luật về thông tin và truyền thông tại địa phương.

2. Kinh phí thực hiện:

a) Thi hành pháp luật là công tác tổng hợp theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp kinh phí chi vận dụng theo các quy định tại Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 02/12/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật và Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

b) Vụ Pháp chế phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng dự toán, bố trí kinh phí triển khai các hoạt động tại khoản 1 mục II, điểm b khoản 2 mục II và khoản 3 mục II của Kế hoạch này.

c) Các đơn vị thuộc Bộ chủ động kinh phí cho công tác theo dõi thi hành pháp luật trong kinh phí thường xuyên của đơn vị mình triển khai các hoạt động tại điểm a khoản 2 mục II, khoản 3 mục II của Kế hoạch này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 238/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu238/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2014
Ngày hiệu lực12/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 238/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 238/QĐ-BTTTT Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 238/QĐ-BTTTT Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu238/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Thành Hưng
        Ngày ban hành12/03/2014
        Ngày hiệu lực12/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 238/QĐ-BTTTT Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 238/QĐ-BTTTT Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật

         • 12/03/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/03/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực