Quyết định 238/QĐ-UBND

Quyết định 238/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt bổ sung danh mục nghề, định mức chi phí đào tạo quy định tại Quyết định 490/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 238/QĐ-UBND 2019 phê duyệt bổ sung danh mục nghề chi phí đào tạo Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 238/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC NGHỀ, ĐỊNH MỨC CHI PHÍ ĐÀO TẠO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 490/QĐ-UBND NGÀY 29/3/2018 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;

Căn cQuyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng;

Căn cứ Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về đào tạo trình độ sơ cấp; Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về đào tạo thường xuyên;

Căn cứ Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng;

Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục nghề, định mức chi phí đào tạo đối với từng nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 08/TTr-SLĐTBXH ngày 15/02/2019 và ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 349/STC-HCSN ngày 28/01/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 165/SNNPTNT ngày 18/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục nghề, định mức chi phí đào tạo quy định tại Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục nghề, định mức chi phí đào tạo đối vi từng nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Chi tiết tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 đính kèm).

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các huyện, thành phố và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT
UBND tnh;
- VPUB: PCVP(VX), NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXl
mc94

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

PHỤ LỤC 01

BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC NGHỀ, ĐỊNH MỨC CHI PHÍ ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI TỪNG NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP VÀ ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên nghề đào tạo

Tng số gigiảng dạy/K. học (giờ)

Trong đó

Số ngày thực học (ngày)

Định mức chi phí đào tạo (ĐVT: 1000 đng/người/khóa học)

Lý thuyết (giờ)

Thực hành (gi)

Hoạt động đánh giá (gi)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)= (4)/6 giờ+(5)/8  giờ+(6)/6  giờ

(8)

I

Nhóm nghề kỹ thuật, công nghiệp, thcông mỹ nghệ

1

Tin học Văn phòng

220

60

140

20

31

1,500

2

Kỹ thuật xây dựng

240

60

160

20

33

1,700

3

Chăm sóc cây cnh

200

40

140

20

28

1,300

4

Kỹ thuật vận hành và Bảo dưỡng thiết bị nâng

220

40

160

20

30

1,450

5

Lp đặt, sửa chữa và vận hành thiết bị áp lực

220

40

160

20

30

1,450

II

Nhóm nghề trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, bo qun sản phẩm nông nghiệp

6

Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cau

170

40

120

10

23

1,300

7

Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây lạc

170

40

120

10

23

1,300

8

Kỹ thuật trồng măng tây

170

40

120

10

23

1,300

9

Kỹ thuật sản xuất tinh dầu s

150

40

100

10

21

1,100

Ghi chú:

- Đnh mức chi phí đào tạo trên là cơ sở để lập và phân bdự toán các khóa đào tạo. Trong quá trình thực hiện, tùy theo điều kiện cụ thể của từng đơn vị có thể điều chnh nội dung chi cho phù hợp nhưng không vượt quá định mức theo quy định này.

 

PHỤ LỤC 02

BẢNG TNG HỢP DANH MỤC NGHỀ, ĐỊNH MỨC CHI PHÍ ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI TỪNG NGHỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP VÀ ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT
(Kèm theo Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên nghề đào tạo

Tng số gigiảng dạy/K. học (giờ)

Trong đó

Số ngày thực học (ngày)

Định mức chi phí đào tạo (ĐVT: 1000 đng/người/khóa học)

Lý thuyết (giờ)

Thực hành (gi)

Hoạt động đánh giá (gi)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(4)/6 giờ+(5)/8 giờ+(6)/6 gi

(8)

1

May công nghiệp

220

40

160

20

30

2,900

2

Kỹ thuật thiết kế thiêu vi tính

220

40

160

20

30

2,800

3

Thêu ren

220

40

160

20

30

2,900

4

Nghệ thuật cắm hoa

220

40

160

20

30

2,900

5

Làm chổi đót

260

40

200

20

35

2,900

Ghi chú:

- Định mức chi phí đào tạo trên là cơ sở để lập và phân bdự toán các khóa đào tạo. Trong quá trình thực hiện, tùy theo điều kiện cụ thể của từng đơn vị có thể điều chỉnh nội dung chi cho phù hợp nhưng không vượt quá định mức theo quy định này.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 238/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu238/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2019
Ngày hiệu lực27/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 238/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 238/QĐ-UBND 2019 phê duyệt bổ sung danh mục nghề chi phí đào tạo Quảng Ngãi


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 238/QĐ-UBND 2019 phê duyệt bổ sung danh mục nghề chi phí đào tạo Quảng Ngãi
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu238/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
       Người kýĐặng Ngọc Dũng
       Ngày ban hành27/02/2019
       Ngày hiệu lực27/02/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 238/QĐ-UBND 2019 phê duyệt bổ sung danh mục nghề chi phí đào tạo Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 238/QĐ-UBND 2019 phê duyệt bổ sung danh mục nghề chi phí đào tạo Quảng Ngãi

           • 27/02/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/02/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực