Quyết định 2380/QĐ-BNN-ĐMDN

Quyết định 2380/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2012 công bố giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm Chi nhánh xuất nhập khẩu Lâm sản Quy Nhơn chuyển thành Công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2380/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2012 công bố giá trị thực tế phần vốn nhà nước


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2380/QĐ-BNN-ĐMDN

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI THỜI ĐIỂM CHI NHÁNH XUẤT NHẬP KHẨU LÂM SẢN QUY NHƠN CHUYỂN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Thông tư số 109/2007/NĐ-CP">146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 1261/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 13/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Chi nhánh xuất nhập khẩu Lâm sản Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 2018/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 30/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Chi nhánh xuất nhập khẩu Lâm sản Quy Nhơn thành Công ty cổ phần VINAFOR Quy Nhơn;

Căn cứ Báo cáo Tài chính của Chi nhánh xuất nhập khẩu Lâm sản Quy Nhơn tại thời điểm 31/12/2011 do Công ty TNHH Kiểm toán Đông Dương thực hiện lập ngày 25/02/2012 và Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Chi nhánh xuất nhập khẩu Lâm sản Quy Nhơn tại thời điểm 01/01/2012 để chuyển Chi nhánh xuất nhập khẩu Lâm sản Quy Nhơn thành Công ty cổ phần ngày 17/9/2012;

Xét đề nghị của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên tại Công văn số 420/HĐTV-KTTC ngày 25/9/2012;

Theo đề nghị của Vụ trưởng - Trưởng ban Ban đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giá trị doanh nghiệp Chi nhánh xuất nhập khẩu Lâm sản Quy Nhơn thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần VINAFOR Quy Nhơn ngày 01/01/2012 như sau:

- Giá trị thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm chính thức chuyển sang cổ phần: 25.806.854.134 đồng

(Hai lăm tỷ, tám trăm lẻ sáu triệu, tám trăm năm tư ngàn, một trăm ba tư đồng)

Trong đó:

- Giá thị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp: 6.122.849.598 đồng

(Sáu tỷ, một trăm hai hai triệu, tám trăm bốn chín ngàn, năm trăm chín tám đồng)

Điều 2. Tài sản không đưa vào cổ phần hóa (tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán): 10.915.638 đồng.

Điều 3. Căn cứ vào giá trị doanh nghiệp được xác định tại Điều 1 Quyết định này, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Chi nhánh xuất nhập khẩu Lâm sản Quy Nhơn làm các công việc tiếp theo để bàn giao doanh nghiệp sang Công ty cổ phần VINAFOR Quy Nhơn theo quy định hiện hành.

Điều 4. Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Chi nhánh xuất nhập khẩu Lâm sản Quy Nhơn bàn giao, xử lý dứt điểm tài sản không đưa vào cổ phần hóa ghi tại Điều 2 Quyết định này về Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.

Điều 5. Quyết định này thay thế Quyết định số 1261/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 13/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Công ty cổ phần VINAFOR Quy Nhơn đăng ký kinh doanh và hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

Chánh Văn phòng; Vụ trưởng - Trưởng ban Ban đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp; Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam; Ban chỉ đạo cổ phần hóa, Giám đốc Chi nhánh xuất nhập khẩu Lâm sản Quy Nhơn, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINAFOR Quy Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi  hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban chỉ đạo đổi mới và PTDN;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VT, ĐMDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2380/QĐ-BNN-ĐMDN

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2380/QĐ-BNN-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/09/2012
Ngày hiệu lực 28/09/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2380/QĐ-BNN-ĐMDN

Lược đồ Quyết định 2380/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2012 công bố giá trị thực tế phần vốn nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 2380/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2012 công bố giá trị thực tế phần vốn nhà nước
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2380/QĐ-BNN-ĐMDN
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành 28/09/2012
Ngày hiệu lực 28/09/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2380/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2012 công bố giá trị thực tế phần vốn nhà nước

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2380/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2012 công bố giá trị thực tế phần vốn nhà nước

  • 28/09/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 28/09/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực