Quyết định 2381/QĐ-UBND

Quyết định 2381/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 2381/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính quản lý nhà nước về tài chính Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2381/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 08 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1707/QĐ-BTC ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo him thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

1. Ban hành mới 02 thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh (chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và hoàn phí bảo hiểm nông nghiệp).

2. Ban hành mới 01 thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã (phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- VP Chính phủ (Cục KSTTHC);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Website VP. ĐĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TTPVHCC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Kèm theo Quyết định số: 2381/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYT CỦA CẤP TỈNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hn giải quyết

Địa điểm, cách thức thc hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

LĨNH VỰC BẢO HIỂM

01

Chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước

30 ngày

(kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ)

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, Phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng

(Trực tiếp hoặc qua bưu chính công ích)

Không

- Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/10/2010;

- Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp;

- Quyết định số 1707/QĐ-BTC ngày 29/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

02

Chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và hoàn phí bảo hiểm nông nghiệp

30 ngày

(kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ)

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trn Phú, Phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng

(Trực tiếp hoặc qua bưu chính công ích)

Không

- Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12;

- Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ;

- Quyết định số 1707/QĐ-BTC .

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm, cách thức thc hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

LĨNH VỰC BẢO HIM

01

Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

45 ngày

(kể từ ngày nhận được đy đủ hồ sơ hợp lệ)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp xã

Không

- Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo him số 61/2010/QH12;

- Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ;

- Quyết định số 1707/QĐ-BTC .

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2381/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2381/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2019
Ngày hiệu lực08/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tuần trước
(18/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2381/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2381/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính quản lý nhà nước về tài chính Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2381/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính quản lý nhà nước về tài chính Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2381/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành08/11/2019
        Ngày hiệu lực08/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tuần trước
        (18/11/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2381/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính quản lý nhà nước về tài chính Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2381/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính quản lý nhà nước về tài chính Lâm Đồng

            • 08/11/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực