Quyết định 2385/QĐ-UBND

Quyết định 2385/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công do tỉnh Nam Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2385/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Sở Giáo dục tại Trung tâm hành chính Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2385/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 28 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1316/TTr-SGDĐT ngày 15/10/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định(có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CPVP UBND tỉnh;
- Website tỉnh; website VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP11.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
(Kèm theo Quyết định số 2385/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên thủ tục hành chính

Mã TTHC

I

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

1

Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

BGD-NDH-285354

2

Thủ tục cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

BGD-NDH-285355

3

Thủ tục cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục

BGD-NDH-285366

4

Thủ tục cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục trở lại

BGD-NDH-285369

5

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

BGD-NDH-285326

6

Thủ tục điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

BGD-NDH-285327

7

Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

BGD-NDH-285231

8

Thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

BGD-NDH-285232

9

Thủ tục cấp chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục

BGD-NDH-285435

10

Thủ tục cấp chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

BGD-NDH-285437

11

Thủ tục cấp chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

BGD-NDH-285438

12

Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

BGD-NDH-285215

13

Thủ tục công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

BGD-NDH-285216

14

Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên

BGD-NDH-285226

15

Thủ tục công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia

BGD-NDH-285439

16

Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

BGD-NDH-285220

17

Thủ tục xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

BGD-NDH-285221

18

Thủ tục cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

BGD-NDH-285297

19

Thủ tục Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên

BGD-NDH-285239

20

Thủ tục phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

BGD-NDH-285244

21

Thủ tục đặc cách Tốt nghiệp trung học phổ thông

BGD-NDH-285246

22

Thủ tục đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

BGD-NDH-285245

23

Thủ tục phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia

BGD-NDH-285247

II

Lĩnh vực Hệ thống Văn bằng chứng chỉ

24

Thủ tục cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc

BGD-NDH-285248

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2385/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2385/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2019
Ngày hiệu lực28/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2385/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2385/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Sở Giáo dục tại Trung tâm hành chính Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2385/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Sở Giáo dục tại Trung tâm hành chính Nam Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2385/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýPhạm Đình Nghị
        Ngày ban hành28/10/2019
        Ngày hiệu lực28/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2385/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Sở Giáo dục tại Trung tâm hành chính Nam Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2385/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Sở Giáo dục tại Trung tâm hành chính Nam Định

            • 28/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực