Quyết định 2385/QĐ.UBT.95

Quyết định 2385/QĐ.UBT.95 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Cần Thơ

Nội dung toàn văn Quyết định 2385/QĐ.UBT.95 chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy Sở Tài chính Vật giá Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2385/QĐ.UBT.95

Cần Thơ, ngày 11 tháng 12 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ TÀI CHÍNH - VẬT GIÁ TỈNH CẦN THƠ"

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21-6-1994;

- Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28-10-1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính; Thông tư số: 03/TCTT-TCCB, ngày 4-1-1995 của Bộ tài chính hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Sở Tài chính - Vật giá;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá và Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Cần Thơ là cơ quan chuyên môn của UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về lĩnh vực tài chính - giá cả trên địa bàn tỉnh Cần Thơ; đồng thời chịu sự chỉ đạo của Bộ Tài chính và Ban Vật giá Chính phủ về nghiệp vụ chuyên môn.

Điều 2: Sở Tài chính - Vật giá có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1 - Giúp UBND tỉnh triển khai, chỉ đạo thực hiện đúng luật, các chính sách, chế độ Nhà nước về tài chính - giá cả trên địa bàn tỉnh Cần Thơ Soạn thảo trình UBND tỉnh ban hành các văn bản pháp quy để cụ thể hóa đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tài chính - giá cả phù hợp thực tế tình hình trong tỉnh và qui định của pháp luật; tổ chức thực hiện các văn bản Nhà nước ban hành có liên quan đến lĩnh vực tài chính - giá cả.

2 - Phối hợp với ủy ban kế hoạch tỉnh và Cục đầu tư phát triển lập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp kinh tế mang tính xây dựng cơ bản thuộc phạm vi tỉnh quản lý trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đã được duyệt về lĩnh vực vốn.

3 - Lập tổng dự toán và tổng quyết toán ngân sách hàng năm. Dự toán điều chỉnh ngân sách trong năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách, quyết toán ngân sách thuộc phạm vi quản lý trực tiếp theo chế độ quy định.

4 - Hướng dẫn giám sát thực hiện thu, chi của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh. Xét duyệt quyết toán hằng năm đối với các đơn vị hành chính - sự nghiệp sử dụng ngân sách tỉnh. Chủ trì việc thẩm tra và xét duyệt quyết toán về xây dựng cơ bản. Tham gia xét duyệt quyết toán đối với các doanh nghiệp Nhà nước. Tổ chức chỉ đạo và đôn đốc công tác thu đối với các khoản thu tài chính do Bộ Tài chính quy định.

5 - Quản lý vốn, tài sản thuộc sở hữu Nhà nước đối với các đơn vị hành chính - sự nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội được cấp vốn từ ngân sách Nhà nước hoặc vốn hỗ trợ của địa phương. Quản lý giá cả theo qui định của Nhà nước; là thành viên của Hội đồng giá tỉnh; nghiên cứu, đề xuất các biện pháp để ổn định giá cả trên địa bàn tỉnh.

6 - Quản lý các nguồn kinh phí được ủy quyền của các cơ quan Trung ương trong. Quản lý vốn, kể cả vốn hàng hóa của các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội từ nước ngoài đầu tư hoặc viện trợ. Quản lý quy dự trữ tài chính của tỉnh. cả quỹ ngoại tệ.

7 - Chỉ đạo, hướng dẫn công tác hạch toán kế toán ở các đơn vị hành chính, sự nghiệp.

Hướng dẫn việc xây dựng và quản lý ngân sách xã.

8 - Tổ chức, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, khai thác tài nguyên công sản của các cơ quan hành chính - sự nghiệp và các tổ chức kinh tế. Thực hiện kiểm tra, thanh tra tài chính chuyên ngành. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân và tổ chức có liên quan đến hoạt động của Sở và đội ngũ công chức, viên chức thuộc ngành.

9 - Cùng các ngành chức năng có liên quan lập quy hoạch - kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ ngành kế toán - tài chính, quản lý đội ngũ. công chức, viên chức thuộc ngành. Xem xét, đề xuất bổ nhiệm, bãi nhiệm kế toán trưởng các ngành và doanh nghiệp Nhà nước theo qui định của Bộ Tài chính.

10 - Thực hiện một số nhiệm vụ do Bộ Tài chính ủy nhiệm.

11 - Quản lý kinh phí, tài sản Nhà nước giao cho Sở theo quy định của pháp luật.

12 - Thực hiện chế độ bảo mật theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Về cơ cấu tổ chức và biên chế:

A/ Cơ cấu tổ chức - bộ máy:

1 - Cấp tỉnh:

a) Lãnh đạo Sở:

- Giám đốc,

- Các Phó Giám đốc.

b) Các phòng trực thuộc Sở:

1 - Phòng Tổ chức - Hành chính,

2 - Phòng Ngân sách,

3 - Phòng Vật giá,

4 - Phòng Quản lý công sản,

5 - Phòng Ngân sách xã,

6 - Phòng Tài chính - Hành chính - Sự nghiệp,

7 - Thanh tra Tài chính.

2 -Thành phố Cần Thơ, các huyện:

Thành phố Cần Thơ: Ban Tài chính - Vật giá.

- Các huyện: Phòng Tài chính.

3 -Xã, phường, thị trấn: Có cán bộ chuyên trách công tác tài chính.

B/ Biên chế : Thực hiện theo quyết định hàng năm của UBND tỉnh.

Điều 4: Giao Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá xây dựng quy chế làm việc của Sở Phù hợp với quy chế làm việc của UBND tỉnh Cần Thơ ban hành kèm theo quyết định 1246/QĐ.UBT.93 ngày 2-6-1993 và nội dung quyết định này.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quyết định trước đây về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tài chính - Vật giá trái với quyết định này không còn hiệu lực thi hành.

Điều 6: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, Chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hoành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2385/QĐ.UBT.95

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2385/QĐ.UBT.95
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/1995
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật29 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2385/QĐ.UBT.95

Lược đồ Quyết định 2385/QĐ.UBT.95 chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy Sở Tài chính Vật giá Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2385/QĐ.UBT.95 chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy Sở Tài chính Vật giá Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2385/QĐ.UBT.95
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cần Thơ
        Người kýBùi Văn Hoành
        Ngày ban hành11/12/1995
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật29 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2385/QĐ.UBT.95 chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy Sở Tài chính Vật giá Cần Thơ

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2385/QĐ.UBT.95 chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy Sở Tài chính Vật giá Cần Thơ

              • 11/12/1995

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực