Quyết định 2388/QĐ-UBND

Quyết định 2388/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ các Quyết định phê duyệt Quy hoạch thuộc lĩnh vực ngành công thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch

Nội dung toàn văn Quyết định 2388/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Quyết định phê duyệt Quy hoạch ngành công thương Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:  2388/-UBND

Bắc Kạn, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT MỘT SỐ QUY HOẠCH THUỘC LĨNH VỰC NGÀNH CÔNG THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BC KẠN THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM D, KHOẢN 1, ĐIỀU 59 LUẬT QUY HOẠCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Quy hoạch;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 81/TTr-SCT ngày 24/12/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định phê duyệt một số Quy hoạch thuộc lĩnh vực ngành công thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch, cụ thể:

1. Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 04/10/2011 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn bán lẻ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020.

2. Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 25/02/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các Cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010-2020, có xét đến năm 2025.

3. Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, có xét đến năm 2025.

4. Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu trên địa ban tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (T/h);
- Bộ Công Thương (B/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (B/c);
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh,
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
-
Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Báo Bắc Kạn, Đài PT- TH tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu: VT, Khởi, Việt, Minh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2388/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2388/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2018
Ngày hiệu lực28/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2388/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2388/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Quyết định phê duyệt Quy hoạch ngành công thương Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2388/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Quyết định phê duyệt Quy hoạch ngành công thương Bắc Kạn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2388/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
       Người kýLý Thái Hải
       Ngày ban hành28/12/2018
       Ngày hiệu lực28/12/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2388/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Quyết định phê duyệt Quy hoạch ngành công thương Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2388/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Quyết định phê duyệt Quy hoạch ngành công thương Bắc Kạn

           • 28/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực