Quyết định 239/QĐ-UBND

Quyết định 239/QĐ-UBND năm 2014 về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất tỉnh Ninh Bình kèm theo Quyết định 610/QĐ-UBND

Quyết định 239/QĐ-UBND 2014 sửa đổi Điều lệ hoạt động Quỹ phát triển đất 610/QĐ-UBND Ninh Bình đã được thay thế bởi Quyết định 144/QĐ-UBND 2019 rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Tỉnh Ninh Bình và được áp dụng kể từ ngày 28/02/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 239/QĐ-UBND 2014 sửa đổi Điều lệ hoạt động Quỹ phát triển đất 610/QĐ-UBND Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 239/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 10 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH NINH BÌNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 610/QĐ-UBND NGÀY 05/9/2011 CA UBND TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phquy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Quyết định số 40/2010/-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế mẫu về quản lý sử dụng Quỹ phát triển đt;

t đề nghị ca Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi khoản 1, Điều 8, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển đất tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 05/9/2011 của UBND tỉnh Ninh Bình, như sau:

“1. Hội đồng qun lý Qucó 6 thành viên, gồm: Chủ tịch, 01 Phó Chtịch và các thành viên, trong đó;

a) Chủ tịch Hội đồng quản Qu01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, phụ trách tài chính;

h) Phó Chtịch Hội đồng qun lý Qu01 lãnh đạo Sở Tài chính;

c) Các thành viên khác gồm; Lãnh đạo S Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc QuĐầu phát triển Ninh Bình kiêm Giám đốc Quỹ; các thành viên của Hội đồng qun lý Quỹ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng qun lý Quỹ do Chtịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VP2, VP3, VP5, VP7.
DN/07

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 239/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu239/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2014
Ngày hiệu lực10/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/09/2017
Cập nhật10 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 239/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 239/QĐ-UBND 2014 sửa đổi Điều lệ hoạt động Quỹ phát triển đất 610/QĐ-UBND Ninh Bình


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 239/QĐ-UBND 2014 sửa đổi Điều lệ hoạt động Quỹ phát triển đất 610/QĐ-UBND Ninh Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu239/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
       Người kýBùi Văn Thắng
       Ngày ban hành10/04/2014
       Ngày hiệu lực10/04/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/09/2017
       Cập nhật10 tháng trước
       (08/01/2020)

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 239/QĐ-UBND 2014 sửa đổi Điều lệ hoạt động Quỹ phát triển đất 610/QĐ-UBND Ninh Bình

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 239/QĐ-UBND 2014 sửa đổi Điều lệ hoạt động Quỹ phát triển đất 610/QĐ-UBND Ninh Bình