Quyết định 2390/QĐ-UBND

Quyết định 2390/QĐ-UBND năm 2015 về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2390/QĐ-UBND 2015 tự chủ tự chịu trách nhiệm tài chính đơn vị sự nghiệp công Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2390/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

vỀ viỆc giao quyỀn tỰ chỦ, tỰ chỊu trách nhiỆm vỀ tài chính đỐi vỚi đơn vỊ sỰ nghiỆp công lẬp

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ các Nghị định: số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP;

Căn cứ các Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ: số 12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP; số 36/2011/TTLT/BKHCN-BTC-BNV Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-BNV;

Căn cứ Thông tư số 43/2006/NĐ-CP">71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại công văn số 1783/STC-TCHCSN ngày 16/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí hoạt động thường xuyên năm 2015 cho 7 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh theo phụ biểu kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Sở Tài chính: (1) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn các đơn vị có tên tại Điều 1 triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo quy định hiện hành. (2) Trình UBND tỉnh Quyết định giao tài sản nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Nội vụ, Kho bạc Nhà nước tỉnh, và Thủ trưởng các Đơn vị có tên tại Điều 1 (theo phụ lục kèm Quyết định) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, P1, P2, P3, P4;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- TM, TH, VX, MT, NC;
- Lưu: VT,TM3.
40 bản, QĐ290

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

PHỤ BIỂU:

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP ĐƯỢC GIAO QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN LOẠI LÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NĂM 2015
(Kem theo Quyết định số 2390/QĐ-UBND ngày 14 tháng 08 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Tên đơn vị

Kinh phí hoạt động thường xuyên NS cấp năm 2015 (triệu đồng)

Phân loại đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính

Ghi chú

1

Trung tâm tin học và thông tin tư liệu

0

Tự bảo đảm 100% kinh phí hoạt động

Thực hiện theo cơ chế đặt hàng theo quy định

2

Trường Trung cấp nghề xây dựng

1.543

Đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động

Tự chủ 50% kinh phí hoạt động

3

Trung tâm Khuyến công

618

Đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động

Tự chủ 50% kinh phí hoạt động

4

Trung tâm Văn hóa thông tin

2.749

Đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động

Tự chủ 30% kinh phí hoạt động

5

Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngư

1.621

Đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động

Tự chủ 30% kinh phí hoạt động

6

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

7.032

Đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động

Tự chủ 30% kinh phí hoạt động

7

Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường

459

Đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động

Tự chủ 50% kinh phí hoạt động

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2390/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2390/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/08/2015
Ngày hiệu lực 14/08/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2390/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2390/QĐ-UBND 2015 tự chủ tự chịu trách nhiệm tài chính đơn vị sự nghiệp công Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2390/QĐ-UBND 2015 tự chủ tự chịu trách nhiệm tài chính đơn vị sự nghiệp công Quảng Ninh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2390/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Ninh
Người ký Nguyễn Đức Long
Ngày ban hành 14/08/2015
Ngày hiệu lực 14/08/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2390/QĐ-UBND 2015 tự chủ tự chịu trách nhiệm tài chính đơn vị sự nghiệp công Quảng Ninh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2390/QĐ-UBND 2015 tự chủ tự chịu trách nhiệm tài chính đơn vị sự nghiệp công Quảng Ninh

  • 14/08/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/08/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực