Quyết định 2392/QĐ-UBND

Quyết định 2392/QĐ-UBND năm 2015 ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc và xây dựng trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2392/QĐ-UBND 2015 quy hoạch kiến trúc xây dựng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2392/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG TRONG KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11;

Căn cứ Luật Thủ đô số 25/2012/QH13;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 99/2003/NĐ-CP ngày 28/8/2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Khu công nghệ cao;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 198/1998/QĐ-TTg ngày 12/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; phê duyệt Quy hoạch tổng thể và dự án đầu tư Bước 1, giai đoạn I Khu Công nghệ cao Hòa Lạc;

Căn cứ Quyết định số 621/QĐ-TTg ngày 23/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Khu Công nghệ cao Hòa Lạc;

Căn cứ Quyết định số 68/2014/QĐ-TTg ngày 09/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của UBND thành phố Hà Nội về cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại văn bản số 1748/QHKT-P5 ngày 11 tháng 5 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc và xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, bao gồm:

1. Về quy hoạch, kiến trúc:

- Cung cấp thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng và thông tin khác có liên quan đến quy hoạch, phù hợp với Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu và Quy hoạch chi tiết được duyệt.

- Giới thiệu địa điểm đầu tư xây dựng cho các chủ đầu tư khi có yêu cầu.

- Cấp Giấy phép quy hoạch xây dựng (Sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, và các Sở, Ban, ngành liên quan).

- Chấp thuận Bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc dự án đầu tư xây dựng đối với các công trình không phải lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy định (Sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc).

- Chỉ đạo cắm mốc giới xây dựng đối với các đồ án quy hoạch xây dựng.

- Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng (Yêu cầu trong thành phần Hội đồng thẩm định có sự tham gia của Lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và các Sở, Ban, ngành liên quan; Trình tự, thủ tục thực hiện đúng các quy định hiện hành).

- Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện theo quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt.

2. Về xây dựng:

- Cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi Giấy phép xây dựng công trình.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan thực hiện các công việc: Thẩm định thiết kế cơ sở; thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc quyết định đầu tư và các công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách triển khai tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Trưởng Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc có trách nhiệm: Kiện toàn bộ máy chuyên môn có đủ năng lực thực hiện việc ủy quyền của UBND thành phố Hà Nội; Duy trì chế độ thông tin, báo cáo định kỳ với UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và xây dựng theo các nội dung được ủy quyền nêu trên; Ban hành các quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc và xây dựng, thành lập Hội đồng thẩm định phù hợp với Quyết định này; Xây dựng quy chế phối hợp công tác với các Sở, Ban, ngành Thành phố, UBND các huyện Thạch Thất và Quốc Oai.

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội; Sở Xây dựng Hà Nội; UBND các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, các Sở, Ban, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thực hiện việc quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc và xây dựng trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc theo đúng các nội dung được ủy quyền nêu trên và theo chức năng nhiệm vụ được giao của các đơn vị, thực hiện theo quy định.

- Các nhiệm vụ quản lý nhà nước khác ngoài các nội dung ủy quyền nêu trên được thực hiện theo quy trình, quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2896/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND thành phố Hà Nội.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Thủ trưởng các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; Chủ tịch UBND các huyện: Thạch Thất, Quốc Oai; Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các Bộ: Xây dựng, Khoa học và Công nghệ;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- VPUBND: CVP, các PCVP;
Các phòng: TH, CT, XDGT, QHKT;
- Lưu:VT (     bản), QH A1

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2392/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2392/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2015
Ngày hiệu lực26/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2392/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2392/QĐ-UBND 2015 quy hoạch kiến trúc xây dựng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2392/QĐ-UBND 2015 quy hoạch kiến trúc xây dựng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2392/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Quốc Hùng
       Ngày ban hành26/05/2015
       Ngày hiệu lực26/05/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2392/QĐ-UBND 2015 quy hoạch kiến trúc xây dựng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2392/QĐ-UBND 2015 quy hoạch kiến trúc xây dựng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Hà Nội

           • 26/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực