Quyết định 2393/QĐ-BTTTT

Quyết định 2393/QĐ-BTTTT năm 2017 về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2393/QĐ-BTTTT 2017 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2393/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2018

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởn
g (để biết);
- Bộ Tư pháp (để biết);
- Lưu: VT, PC, NTĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Nguyễn
Minh Hồng

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2393/QĐ-BTTTT ngày 25/12/2017 của Bộ tởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm thông tin pháp lý cho doanh nghiệp; phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ pháp chế doanh nghiệp

- Hoạt động hỗ trợ pháp lý được thực hiện bng các hình thức phù hợp, trên nguyên tắc có sự phối hợp giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức đại diện của doanh nghiệp.

- Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được thực hiện phù hợp với địa bàn, ngành, lĩnh vực và nhu cầu của từng đối tượng được hỗ trợ.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Các hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Các hoạt động cụ thể

Đơn vị thực hiện

Thời gian

1. Xây dựng và khai thác các cơ s dliệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp

- Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

- Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên Website của Bộ Thông tin và Truyền thông

- Vụ Pháp chế

- Trung tâm Thông tin

Cả năm

2. Tổ chức biên soạn tài liệu, đề cương giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật mới; biên soạn tài liệu phổ biến chuyên ngành

Biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu giới thiệu, phổ biến:

- Các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp: Bộ Luật dân sự; Luật Ngân sách nhà nước; Luật Quản lý ngoại thương; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Chuyển giao công nghệ;...

- Pháp luật chuyên ngành: công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, an toàn thông tin, internet, báo chí, xuất bn,...

- Vụ Pháp chế

- Các cơ quan, đơn vị liên quan

Cả năm

3.Tổ chức hội nghị tập huấn tại 3 vùng Bc/Trung/Nam cho doanh nghiệp thông tin và truyền thông

- Bộ Luật dân sự; Luật Ngân sách nhà nước; Luật Qun lý ngoại thương; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Chuyển giao công nghệ;...

- Pháp luật chuyên ngành về thông tin và truyền thông

(Kết hợp với Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ năm 2018)

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý II, III

4. Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp

- Tiếp nhận các yêu cầu giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông

- Giải đáp các yêu cầu của doanh nghiệp thông qua các hình thức (bằng văn bản; thông qua mạng điện tử; trực tiếp hoặc thông qua điện thoại,...)

- Các cơ quan, đơn vị liên quan

- Vụ Pháp chế

Cả năm

5. Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp và hoàn thiện pháp luật

- Tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông qua các hình thức: công văn, điện thoại trực tiếp, email, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm,...

- Tổng hợp các kiến nghị liên quan đến các quy định pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông để tham mưu cho lãnh đạo việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản pháp luật mới

- Trung tâm thông tin

- Các cơ quan, đơn vị liên quan

- Vụ Pháp chế

Cả năm

6. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

- Tiến hành phát phiếu điều tra, khảo sát

- Tổ chức các đoàn đi khảo sát thực tế về nhu cầu, hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông tại một số doanh nghiệp, Sở Thông tin và Truyền thông tại 3 vùng Bắc/Trung/ Nam

- Vụ Pháp chế

- Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I, III, IV

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các đơn vị

a) Vụ Pháp chế

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Kế hoạch này.

- Tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ, Bộ Tư pháp kết quả thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm và đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (nếu có).

b) Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ

- Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm cụ thể hóa hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong phạm vi, lĩnh vực quản lý được giao; bảo đảm đúng trọng tâm, trọng điểm, thiết thực với hình thức phù hợp, hiệu quả; lập dự toán, sử dụng, quyết toán kinh phí theo quy định đtriển khai các mục được phân công.

- Các Cục, các đơn vị sự nghiệp trong phạm vi, lĩnh vực quản lý có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai trong các đơn vị của mình hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và báo cáo kết qutheo định kỳ 06 tháng (trước ngày 15/6/2018) và cả năm trước ngày 15/11/2018) hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu gửi về Vụ Pháp chế.

c) Trách nhiệm của doanh nghiệp thông tin và truyền thông

- Tìm hiểu pháp luật, btrí cán bộ phụ trách công tác pháp chế doanh nghiệp hoặc thuê tư vấn để giúp doanh nghiệp thực thi pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác có liên quan trong việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định.

2. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do ngân sách nhà nước cấp, các nguồn kinh phí khác theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 66/2008/NĐ-CP ngày 28/05/2008 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Về việc bố trí kinh phí được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-TC-BTP ngày 12/10/2010 về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2393/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2393/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2017
Ngày hiệu lực25/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2393/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 2393/QĐ-BTTTT 2017 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2393/QĐ-BTTTT 2017 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2393/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Minh Hồng
        Ngày ban hành25/12/2017
        Ngày hiệu lực25/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2393/QĐ-BTTTT 2017 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2393/QĐ-BTTTT 2017 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

         • 25/12/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 25/12/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực