Quyết định 2393/QĐ-UBND

Quyết định 2393/QĐ-UBND năm 2017 về quy định Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án điện mặt trời nối lưới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 2393/QĐ-UBND 2017 Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư dự án điện mặt trời nối lưới Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2393/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH BỘ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI NỐI LƯỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 14 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định 118/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời;

Căn cứ Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2712/TTr-SKHĐT ngày 25 tháng 9 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án điện mặt trời nối lưới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan tổ chức xét tuyển, lựa chọn nhà đầu tư trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trên cơ sở Bộ tiêu chí kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/thị xã (nơi nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

QUY ĐỊNH

BỘ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI NỐI LƯỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vị áp dụng

1. Đối tượng áp dụng: Nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài đăng ký thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định của Luật Đầu tư.

2. Phạm vi áp dụng: Dự án đầu tư điện mặt trời nối lưới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có quy mô công suất từ 03MW trở lên.

Điều 2. Nguyên tắc chung

1. Việc đăng ký đầu tư và thực hiện dự án đầu tư điện mặt trời nối lưới theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Điện lực, Luật Đất đai và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Quy định này là cơ sở để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án điện mặt trời nối lưới đáp ứng các tiêu chí được ban hành nhằm tạo môi trường công khai, minh bạch, bình đẳng và thuận lợi nhất để nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Nhà đầu tư tham gia xét tuyển các dự án đầu tư dự án điện mặt trời nối lưới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phải đáp ứng được các điều kiện theo Bộ tiêu chí. Trường hợp trên cùng một địa điểm có từ 02 nhà đầu tư đăng ký đầu tư trở lên thì tổ chức xét chọn nhà đầu tư.

Chương II

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Điều 3. Điều kiện để Nhà đầu tư tham gia xét tuyển

- Được UBND tỉnh cho phép nghiên cứu dự án phát triển điện mặt trời trên địa bàn tỉnh;

- Dự án phải phù hợp với Quy hoạch phát triển điện mặt trời hoặc Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc các vị trí đã được UBND tỉnh công bố theo Thông báo số 242/TB-UBND ngày 05/9/2017;

- Đáp ứng điều kiện quy định về năng lực tài chính của Nhà đầu tư theo quy định của Luật đất đai và Thông tư 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 của Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời:

Vốn thuộc sở hữu để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư; một trong các tài liệu chứng minh năng lực tài chính như sau:

+ Báo cáo tài chính được kiểm toán 02 năm gần nhất (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động trên 02 năm);

+ Cam kết hỗ trợ tài chính của Công ty mẹ;

+ Xác nhận của Ngân hàng về việc góp vốn của các tổ chức, cá nhân vào Công ty (trong trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, chưa có báo cáo tài chính);

+ Hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương.

- Có cam kết bảo đảm thực hiện dự án theo quy định của Luật đầu tư;

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác;

- Diện tích sử dụng đất lâu dài không quá 1,2ha/MWp;

- Hiệu suất của tế bào quang điện (solar cell) lớn hơn 16% hoặc module lớn hơn 15%;

- Có cam kết đáp ứng quy định về bảo vệ môi trường theo quy định Luật bảo vệ môi trường và các giải pháp bảo vệ môi trường bền vững.

Điều 4. Bảng tiêu chí đánh giá

- Việc lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án thông qua phương pháp chấm điểm. Thang điểm đánh giá là 100 điểm.

- Các nhà đầu tư đảm bảo tất cả các nội dung quy định ở Điều 3 (điều kiện tham gia xét tuyển) thì được xét để chấm điểm theo các tiêu chí sau:

STT

Tiêu chí

Điểm tối đa

I

Tư cách pháp nhân

5

1

Nhà đầu tư đã thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế

5

II

Diện tích sử dụng đất

15

1

Dự án có suất sử dụng đất <1,0 ha/MWp

15

2

Dự án có suất sử dụng đất từ 1,0 đến dưới 1,2 ha/MWp

10

II

Năng lực tài chính, kinh nghiệm, chuyên môn

40

1

Năng lực tài chính của nhà đầu tư

20

a

Vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư >50% tổng mức đầu tư (TMĐT)

20

b

Vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư chiếm từ 30% đến 50% TMĐT

15

c

Vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư chiếm từ 20% đến dưới 30% TMĐT

10

2

Kinh nghiệm thực hiện dự án

10

a

Đã từng làm chủ đầu tư hoặc thi công thực hiện dự án năng lượng mặt trời có công suất ≥ 03MW

10

b

Có đội ngũ chuyên gia, kỹ sư từng tham gia dự án năng lượng mặt trời

5

3

Khả năng hỗ trợ đối với việc lập/bổ sung Quy hoạch phát triển điện mặt trời của tỉnh

10

III

Công nghệ, thiết bị

20

1

Công nghệ tiên tiến, ít tác động môi trường, có nguồn gốc xuất xứ, hiệu suất tế bào quan điện hoặc module > 18%, có thời gian xuất xứ ≤ 03 năm

20

2

Công nghệ tiên tiến, ít tác động môi trường, có nguồn gốc xuất xứ, hiệu suất tế bào quan điện hoặc module > 18%, có thời gian xuất xứ từ 03 ÷ 05 năm

15

3

Công nghệ tiên tiến, ít tác động môi trường, có nguồn gốc xuất xứ, hiệu suất tế bào quan điện hoặc module từ 16 ÷ 18%, có thời gian xuất xứ ≤ 03 năm

10

4

Công nghệ tiên tiến, ít tác động môi trường, có nguồn gốc xuất xứ, hiệu suất tế bào quan điện hoặc modul từ 16 ÷ 18%, có thời gian xuất xứ từ 03 ÷ 05 năm

5

IV

Hiệu quả kinh tế, xã hội

10

1

Nhà đầu tư có chính sách hỗ trợ cho công tác an sinh xã hội như hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực ngoài hàng rào dự án, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và chuyển đổi nghề cho người dân có đất bị thu hồi, cam kết đào tạo và sử dụng lao động tại địa phương

10

2

Nhà đầu tư năng lượng mặt trời kết hợp đầu tư sản xuất nông nghiệp hoặc du lịch trong vị trí nghiên cứu hoặc tận dụng lòng hồ thủy điện

5

V

Tiến độ thực hiện (sau khi được bàn giao mặt bằng và hoàn tất các thủ tục để khởi công dự án)

10

1

Dưới 8 tháng

10

2

Từ 8 tháng đến dưới 12 tháng

5

 

Tổng cộng (Số điểm tối đa)

100

Điều 5. Thành phần Hội đồng xét chọn nhà đầu tư

Hội đồng xét chọn nhà đầu tư gồm đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư (Chủ trì), Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, UBND cấp huyện (nơi nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án) và Văn phòng UBND tỉnh.

Nhà đầu tư dự xét tuyển có số điểm bình quân cao nhất trong số các nhà đầu tư tham dự sẽ được Hội đồng tuyển chọn trình UBND tỉnh công nhận là nhà đầu tư đảm bảo đủ năng lực để triển khai đầu tư dự án.

Trường hợp có 02 nhà đầu tư trở lên có cùng điểm số thì sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đánh giá ưu tiên theo thứ tự về hiệu suất năng lượng, công nghệ sử dụng.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6. Về quy trình, thủ tục thực hiện

Quy trình, thủ tục đầu tư được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Điện lực và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 7. Về trách nhiệm các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố Bộ tiêu chí này trên trang Website của Sở; hướng dẫn hồ sơ, thủ tục và tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư theo quy định.

2. Các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế thực hiện chức năng quản lý nhà nước có liên quan; tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ việc cung cấp thông tin cần thiết đối với nhà đầu tư trong quá trình đăng ký đầu tư và thực hiện dự án.

3. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành địa phương liên quan tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí này (nếu có) để báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2393/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2393/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2017
Ngày hiệu lực16/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2393/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2393/QĐ-UBND 2017 Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư dự án điện mặt trời nối lưới Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2393/QĐ-UBND 2017 Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư dự án điện mặt trời nối lưới Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2393/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành16/10/2017
        Ngày hiệu lực16/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2393/QĐ-UBND 2017 Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư dự án điện mặt trời nối lưới Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2393/QĐ-UBND 2017 Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư dự án điện mặt trời nối lưới Huế

            • 16/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực