Quyết định 2397/QĐ-UBND

Quyết định 2397/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 2397/QĐ-UBND 2012 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần xử lý Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2397/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG CẦN PHẢI XỬ LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày 03/07/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 373/TTr-STNMT ngày 16/7/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý triệt để đã được phê duyệt tại Quyết định này xây dựng các dự án xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; thẩm định, trình duyệt theo qui định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Bộ TN&MT (để BC);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để BC);
- Lưu: VT, Pog NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

DANH MỤC

CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG CẦN PHẢI XỬ LÝ.
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Cơ quan quản lý trực tiếp

Lý do đưa vào danh sách

Thi gian thực hin

Biện pháp xử lý

1

Trung tâm Điều dưỡng phục hồi chức năng - Bệnh nghề nghiệp Sầm Sơn

Thị xã Sầm Sơn

Bộ Giao thông vận tải

Nước thải có 02 thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn cho phép, trong đó 01 thông số vượt trên 10 lần

2012 - 2014

Xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải y tế

2

Phòng Khám đa khoa Giao thông vận tải Thanh Hóa

Thành phố Thanh Hóa

Cục Y tế - Bộ Giao thông vận tải

Nước thải có 02 thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn cho phép, trong đó 01 thông số vượt trên 10 lần

2012 - 2014

Xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải y tế

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2397/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2397/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2012
Ngày hiệu lực30/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2397/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2397/QĐ-UBND 2012 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần xử lý Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2397/QĐ-UBND 2012 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần xử lý Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2397/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đức Quyền
        Ngày ban hành30/07/2012
        Ngày hiệu lực30/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2397/QĐ-UBND 2012 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần xử lý Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2397/QĐ-UBND 2012 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần xử lý Thanh Hóa

            • 30/07/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/07/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực