Quyết định 2397/QĐ-UBND

Quyết định 2397/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Quy hoạch phát triển tổ chức khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa đến 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 2397/QĐ-UBND 2015 phát triển tổ chức khoa học công nghệ Thanh Hóa đến 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2397/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công nghệ cao năm 2008; Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2006/NĐ-CP; Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Quy hoạch phát triển các tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 02/01/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020;

Xét Tờ trình số 242/TTr-SKHCN ngày 22/4/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị phê duyệt Quy hoạch phát triển các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản thẩm định số 1566/SKHĐT-VX ngày 11/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển tổ chức khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa đến 2020 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch), với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Quy hoạch phát triển các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.

2. Chủ đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệ.

3. Cơ quan tư vấn: Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. Phạm vi quy hoạch: Các tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (bao gồm các tổ chức KH&CN công lập và ngoài công lập).

5. Nội dung chính của quy hoạch

5.1. Quan điểm phát triển

(1). Xây dựng hệ thống tổ chức KH&CN của tỉnh phải phù hợp với Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Quy hoạch phát triển tổng thể phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) tỉnh Thanh Hóa đến 2020, định hướng đến năm 2030; Định hướng phát triển KH&CN tỉnh Thanh Hóa đến 2020.

(2). Xây dựng hệ thống tổ chức KH&CN phải dựa trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đáp ứng các yêu cầu phát triển KT-XH; sử dụng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả nguồn lực KH&CN.

(3). Bố trí chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động của các tổ chức KH&CN của tỉnh phải phù hợp với sự phân công, hợp tác, phối hợp với hoạt động của tổ chức KH&CN Trung ương và các tỉnh; giữa các tổ chức KH&CN công lập và ngoài công lập.

(4). Tranh thủ tối đa sự giúp đỡ của các tổ chức KH&CN Trung ương và xem đó là một nhân tố quan trọng trong việc thiết kế, xây dựng hệ thống tổ chức KH&CN của tỉnh đủ năng lực thực hiện được nhiệm vụ KH&CN các cấp triển khai trên địa bàn tỉnh.

5.2. Mục tiêu quy hoạch

a) Mục tiêu tổng quát

Quy hoạch phát triển các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh đến 2020 nhằm phát triển năng lực KH&CN của tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng-an ninh; xây dựng Thanh Hóa trở thành trung tâm KH&CN mạnh của vùng Bắc Trung Bộ; làm cơ sở cho việc hoạch định các chủ trương, chương trình, kế hoạch, dự án và chính sách đầu tư phát triển các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh cho thời kỳ dài hạn, 5 năm và hằng năm; phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các ngành, địa phương trong việc xây dựng và phát triển hệ thống tổ chức KH&CN phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của tỉnh Thanh Hóa đến 2020, định hướng đến năm 2030.

b) Mục tiêu cụ thể

Xây dựng hệ thống tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh, gồm: 27 tổ chức KH&CN công lập và 26 tổ chức KH&CN ngoài công lập. Trong đó, tập trung đầu tư thành lập mới 02 viện nghiên cứu trên cơ sở sáp nhập, nâng cấp các trung tâm nghiên cứu và phát triển (NC&PT) hiện có và tiếp tục đầu tư tăng cường tiềm lực KH&CN đối với các tổ chức KH&CN còn lại bảo đảm hệ thống tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh hoạt động mạnh và hiệu quả theo hướng tăng cường nghiên cứu ứng dụng, tiếp nhận, làm chủ và chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống; nghiên cứu, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về cơ chế chính sách, định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực KT-XH.

5.3. Nội dung quy hoạch

5.3.1. Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

Đến năm 2020, mạng lưới tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh có 53 đơn vị, gồm: 27 tổ chức KH&CN công lập và 26 tổ chức KH&CN ngoài công lập, được phân bố theo các loại hình tổ chức: Tổ chức nghiên cứu và phát triển; cơ sở giáo dục đại học; tổ chức dịch vụ KH&CN.

- Tổ chức nghiên cứu và phát triển:

Tổng số 14 tổ chức, được tổ chức dưới hình thức viện và trung tâm, bao gồm:

+ 12 Trung tâm nghiên cứu ứng dụng thuộc tỉnh (có 09 tổ chức công lập và 03 tổ chức ngoài công lập); 01 Trung tâm nghiên cứu của Trung ương (TW) đóng trên địa bàn tỉnh.

+ 02 viện nghiên cứu:

(1). Viện Nghiên cứu ứng dụng KH&CN Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 04 trung tâm nghiên cứu trực thuộc Sở NN&PTNT: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KHKT giống cây trồng nông nghiệp; Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KHKT chăn nuôi; Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KHCN lâm nghiệp; Trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống thủy sản.

(2). Viện Nghiên cứu Kinh tế - Xã hội Thanh Hóa thành lập trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn trực thuộc Trường Đại học Hồng Đức.

- Cơ sở giáo dục đại học:

Tổng số 14 cơ sở, gồm: 04 trường đại học; 05 trường cao đẳng thuộc tỉnh (03 cơ sở công lập; 06 cơ sở ngoài công lập); 02 cơ sở thuộc trường đại học của TW và 03 trường cao đẳng của TW đóng trên địa bàn tỉnh (04 cơ sở công lập; 01 cơ sở ngoài công lập).

- Tổ chức dịch vụ KH&CN:

Tổng số 25 tổ chức được tổ chức dưới các hình thức trung tâm tư vấn, chuyển giao KH&CN, gồm: 01 tổ chức là đơn vị ngoài công lập thuộc TW; 24 tổ chức thuộc tỉnh, trong đó có: 09 tổ chức công lập và 15 tổ chức là đơn vị ngoài công lập thuộc các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp của tỉnh.

(Chi tiết Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 có phụ lục kèm theo)

5.3.2. Cơ chế hoạt động các tổ chức KH&CN

- Các tổ chức nghiên cứu và phát triển công lập được thành lập và đầu tư phục vụ cho hoạt động KH&CN công ích của tỉnh trong lĩnh vực đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Trong đó, Viện Nghiên cứu Kinh tế - Xã hội Thanh Hóa có chức năng nghiên cứu, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về cơ chế chính sách, định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực KT-XH được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên theo nhiệm vụ được giao; các tổ chức NC&PT khác hoạt động theo cơ chế sự nghiệp có thu; tự chủ, tự chịu trách nhiệm (theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2005/NĐ-CP).

- Các cơ sở giáo dục đại học được tổ chức theo quy định của Luật Giáo dục Đại học, hoạt động KH&CN trong lĩnh vực đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

- Các tổ chức KH&CN ngoài công lập do các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thành lập hoạt động KH&CN trong lĩnh vực đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và tự trang trải kinh phí hoạt động.

5.3.3. Các nhóm giải pháp thực hiện quy hoạch

a) Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội

Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển các tổ chức KH&CN; thông tin, tuyên truyền về quy hoạch phát triển các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

b) Giải pháp quản lý nhà nước về phát triển các tổ chức KH&CN

- Giải pháp về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các tổ chức KH&CN:

Có chính sách đãi ngộ xứng đáng đối với cán bộ KH&CN trình độ cao, các chuyên gia giỏi ở các lĩnh vực KT-XH đang làm việc tại các tổ chức KH&CN của tỉnh.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân thành lập tổ chức KH&CN trong tỉnh để tăng cường các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống trên địa bàn tỉnh.

- Giải pháp đổi mới cơ chế hoạt động của các tổ chức KH&CN công lập:

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập (theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2005/NĐ-CP); chuyển đổi một số tổ chức KH&CN thành các doanh nghiệp KH&CN nhằm tạo điều kiện thuận Iợi phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN.

Xây dựng lộ trình và giải pháp chuyển đổi phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế về tổ chức và hoạt động của từng tổ chức KH&CN, để bảo đảm hệ thống tổ chức KH&CN hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững.

c) Giải pháp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

Các tổ chức KH&CN xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nhận thức chung về KH&CN và các lĩnh vực chuyên ngành cần thiết cho đội ngũ cán bộ KH&CN, đáp ứng yêu cầu công tác nghiên cứu triển khai và dịch vụ KH&CN theo chức năng nhiệm vụ được giao ở từng đơn vị.

Kết hợp hài hòa giữa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ KH&CN hiện có với thu hút mạnh mẽ nhân lực KH&CN ngoài tỉnh về, đặc biệt là các chuyên gia giỏi, chuyên gia đầu ngành để tăng cường năng lực hoạt động các tổ chức KH&CN của tỉnh.

d) Giải pháp huy động các nguồn lực

Đẩy mạnh xã hội hóa về KH&CN, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực, đặc biệt là đầu tư của các doanh nghiệp cho KH&CN nói chung và tăng cường tiềm lực cho các tổ chức KH&CN trực thuộc nói riêng. Đồng thời, có cơ chế khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư thành lập tổ chức KH&CN, tăng cường hoạt động KH&CN nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Nguồn vốn đầu tư phát triển KH&CN từ ngân sách nhà nước tập trung đầu tư nâng cao năng lực các trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN, trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 15/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Nâng cao năng lực của trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN, trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

e) Giải pháp mở rộng quan hệ hợp tác

Tăng cường hợp tác trong ngoài nước để nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các tổ chức KH&CN trong tỉnh. Đặc biệt là tăng cường hợp tác, trao đổi giữa các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp trong tỉnh với các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Mở rộng hợp tác với các cơ quan thông tin KH&CN trong nước; xây dựng cơ sở dữ liệu kết quả nghiên cứu, các sáng chế, trình độ công nghệ của các doanh nghiệp trong tỉnh để nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ chức KH&CN trong tỉnh.

5.3.4. Tổ chức thực hiện quy hoạch

- Sở Khoa học và Công nghệ:

+ Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức công bố quy hoạch sau khi quy hoạch được duyệt, quản lý và thực hiện quy hoạch theo các nội dung được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Phối hợp với các sở, ngành và đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng các đề án, dự án thành lập mới và đầu tư nâng cấp các tổ chức KH&CN.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức KH&CN căn cứ nội dung Quy hoạch này, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các tổ chức khoa học công nghệ và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2 QĐ;
- Bộ KH&CN (để báo cáo);
- T. trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lưu: VT, PgNN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

QUY HOẠCH

MẠNG LƯỚI TỔ CHỨC KH&CN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên tổ chức

Nơi đặt trụ sở chính

Lĩnh vực hoạt động chủ yếu

Cơ quan chủ quản

TW/Địa phương

1

2

3

4

5

6

I. Tổ chức nghiên cứu và phát triển: 13 đơn vị

1.1. Tổ chức công lập: 10 đơn vị

1

Viện nghiên cứu ứng dụng KH&CN Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thành phố Thanh Hóa

Khoa học Nông nghiệp

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thuộc Tỉnh

2

Viện nghiên cứu Kinh tế - Xã hội Thanh Hóa

Thành phố Thanh Hóa

Khoa học Xã hội

Đại học Hồng Đức

3

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học Thanh Hóa

Phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa

Khoa học Nông nghiệp

Sở Khoa học và Công nghệ

4

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

Phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa

Khoa học tự nhiên

Sở Thông tin và Truyền thông

5

Trung tâm Nghiên cứu và quan trắc môi trường Thanh Hóa

Phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa

Khoa học kỹ thuật và công nghệ

Sở Tài nguyên và Môi trường

6

Trung tâm Nghiên cứu đào tạo và hợp tác quốc tế Thanh Hóa

Phường Ba Đình, TP Thanh Hóa

Khoa học Y dược

Sở Y tế

7

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng KH&CN

Phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa

Khoa học Nông nghiệp

Trường Đại học Hồng Đức

8

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo quốc tế

Khoa học Xã hội

9

Trung tâm Nghiên cứu phát triển văn hóa và nguồn nhân lực Thanh Hóa

Phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa

Khoa học Nhân văn

Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch

10

Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Bắc Trung Bộ

Phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa

Khoa học Y dược

Viện Dược liệu Bộ Y tế

TW

11

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển phần mềm Thanh Hóa

Thành phố Thanh Hóa

Khoa học kỹ thuật và công nghệ

Sở Thông tin và Truyền thông

1.2. Tổ chức ngoài công lập: 03 đơn vị

1

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao

Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân

Khoa học Nông nghiệp

Công ty CP Mía đường Lam Sơn

Thuộc tỉnh

2

Trung tâm Nghiên cứu và khảo nghiệm giống mía Nông Cống

Xã Thăng Long, huyện Nông Cống

Khoa học Nông nghiệp

Cty đường Nông Cống

3

Trung tâm Nghiên cứu phát triển Khoa học và Công nghệ Tiến Nông

Xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa

Khoa học Nông nghiệp

Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông

II. Trường đại học, cao đẳng: 14 đơn vị

2.1. Cơ sở công lập: 07 đơn vị

1

Cơ sở tại Thanh Hóa của Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh

Xã Quảng Tâm, huyện Quảng Xương

Khoa học kỹ thuật và công nghệ

Trường ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh

TW

2

Phân hiệu Học Viện Nông nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa

Huyện Triệu Sơn

Khoa học Nông nghiệp

Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

TW

3

Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi Trường Mỉền Trung

Phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn

Khoa học kỹ thuật và công nghệ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

4

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công thương

Phường Đông vệ, TP Thanh Hóa

Khoa học Xã hội

Bộ Công Thương

5

Trường Đại học Hồng Đức

Phường Đông vệ, TP Thanh Hóa

KHTN, KHKT&CN KHNN, KHXH&NV

UBND tỉnh Thanh Hóa

Thuộc Tỉnh

6

Trường Đại học Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Phường Đông vệ, TP Thanh Hóa

Khoa học Nhân văn

UBND tỉnh Thanh Hóa

7

Trường Đại học Y dược Thanh Hóa

Phường Đông vệ, TP Thanh Hóa

Khoa học Y dược

UBND tỉnh Thanh Hóa

2.2. Cơ sở ngoài công lập: 07 đơn vị

1

Trường Cao đẳng Xây dựng

Thị xã Bìm Sơn

Khoa học kỹ thuật và công nghệ

Tổng công ty cổ phần VINACONEX Bộ XD

Thuộc Tnh

2

Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Nghi Sơn

Khu kinh tế Nghi Sơn

Khoa học kỹ thuật và công nghệ

Doanh nghiệp chủ đầu tư

3

Trường Cao đẳng Tuệ Tĩnh

Xã Quảng Thành, TP Thanh Hóa

Khoa học Y dược

-

4

Trường Cao đẳng Bách Nghệ

Phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa

Khoa học kỹ thuật và công nghệ

-

5

Trường Cao đẳng Văn Hiến

Xã Quảng Thịnh, huyện Quảng Xương

Khoa học tự nhiên

Công ty Cổ phần Minh Tân

Thuộc Tnh

6

Trường Cao đẳng Đức Thiện

Xã Quảng Thành, TP Thanh Hóa

Khoa học Y dược

-

7

Trường Cao đẳng Hợp Lực

Phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa

Khoa học Y dược

Tổng công ty CP Hợp lực Thanh Hóa

III. Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ: 25 đơn vị

3.1. Tổ chức công lập: 09 đơn vị

1

Trung tâm dịch vụ Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Thanh Hóa

Xã Quảng Thịnh, huyện Quảng Xương

Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thanh Hóa

Thuộc Tnh

2

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Thanh Hóa.

Xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa

Thông tin và Thống kê KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ

3

Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa

Phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa

Tiêu chuẩn, chất lượng về xây dựng

Sở Xây dựng

4

Trung tâm Kiểm nghiệm Thanh Hóa

Phường Đông vệ, TP Thanh Hóa

Tiêu chuẩn, chất lượng, xét nghiệm về Y dược

Sở Y tế

5

Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa

Phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa

Tiêu chuẩn, chất lượng về nông nghiệp

Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản, Sở NN&PTNT

Thuộc Tỉnh

6

Trung tâm Công nghệ thông tin

Phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa

Tư vấn chuyển giao CNTT

Sở Tài nguyên và Môi trường

7

Đoàn mỏ - Địa chất Thanh Hóa

Phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa

Điều tra cơ bản

8

Trung tâm kiểm định và tư vấn xây dựng

Phường Đông vệ, TP Thanh Hóa

Tiêu chuẩn, chất lượng xây dựng

Trường Đại học
Hồng Đức

9

Trung tâm chuyển giao công nghệ hỗ trợ nông dân

Phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa

Chuyển giao công nghệ nông nghiệp

Hội Nông dân tnh

3.2. Tổ chức ngoài công lập: 16 đơn vị

1

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ giáo dục sớm IPD-1

Xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa

Tư vấn, chuyển giao công nghệ lĩnh vực giáo dục

Viện Nghiên cứu Giáo dục phát triển tiềm năng con người, Hội Giáo dục, Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

TW

2

Trung tâm tư vấn phát triển KHCN lâm nghiệp Thanh Hóa

Phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa

Tư vấn lâm nghiệp

Hội KHKT Lâm nghiệp Thanh Hóa

Thuộc Tnh

3

Trung tâm tư vấn hỗ trợ phát triển lâm nghiệp

Phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa

Tư vấn lâm nghiệp

Câu lạc bộ Lâm nghiệp Thanh Hóa

4

Trung tâm tư vấn công nghệ sinh học, hóa học và môi trường Thanh Hóa

Khu Đô thị mới Đông Hương, TP Thanh Hóa

Tư vấn, chuyển giao công nghệ nông nghiệp

Hội sinh học, hóa học, Liên hiệp các hội KH&KT Thanh Hóa

5

Trung tâm tư vấn KHCN cầu đường Thanh Hóa

Phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa

Tư vấn về giao thông

Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường, Liên hiệp các hội KH&KT Thanh Hóa

6

Trung tâm tư vấn đầu tư và phát triển KHCNMT Thanh Hóa

Phường Đông Thọ, Tp Thanh Hóa

Tư vấn môi trường

Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa

7

Trung tâm công nghệ sinh học Thanh Hóa

Khu CN Tây Bắc Ga, TP Thanh Hóa

Tư vấn và chuyển giao công nghệ sinh học

Hội Công nghệ sinh học, Liên hiệp các hội KH&KT Thanh Hóa

8

Trung tâm tư vấn, chuyển giao KHCN Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa

Tư vấn, chuyển giao công nghệ

Hội Giống cây trồng NN Thanh Hóa

9

Trung tâm tư vấn & chuyển giao KHCN Chăn nuôi - Thú y Thanh Hóa

Phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa

Tư vấn, chuyển giao công nghệ chăn nuôi, thú y

Hội Chăn nuôi - Thú y, Liên hiệp các hội KH&KT Thanh Hóa

10

Trung tâm Thông tin KHCN và Dịch thuật Thanh Hóa

Phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa

Thông tin KHCN và Dịch thuật

Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa

11

Trung tâm Hỗ trợ VAC - Trang trại

Phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa

Tư vấn, chuyển giao công nghệ nông nghiệp

Hội làm vườn và trang trại Thanh Hóa

Thuộc Tnh

12

Trung tâm tư vấn Khoa học kinh tế Thanh Hóa

Phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa

Tư vấn về kinh tế

Hội Khoa học kinh tế, Liên hiệp các hội KH&KT Thanh Hóa

13

Trung tâm Tư vấn & Ứng dụng KHCN Tài nguyên, Môi trường Thanh Hóa

Phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa

Tư vấn, chuyển giao công nghệ môi trường

Hội hữu nghị Việt Nga Thanh Hóa

14

Trung tâm Tư vấn KHKT, đào tạo và dịch vụ Thủy sản Thanh Hóa

Phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa

Tư vấn, chuyển giao công nghệ thủy sản

Hội nghề cá Thanh Hóa

15

Trung tâm nghiên cứu, tư vấn quản lý tài nguyên và thích ứng biến đổi khí hậu.

Xã Đa lộc, huyện Hậu Lộc

Tư vấn, chuyển giao công nghệ nông nghiệp

Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa

16

Trung tâm Tư vấn dịch vụ khoa học công nghệ Mỏ địa chất và Môi trường Thanh Hóa

Phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa

Tư vấn, chuyển giao công nghệ mỏ, địa chất

Hội Mỏ - Địa chất Thanh Hóa

 

BẢNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI TỔ CHỨC KH&CN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 2397/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Loại hình
tổ chức

Hình thức hữu

Nghiên cứu và
Phát triển

Cơ sở giáo dục đại học

Dịch vụ KH&CN

Tổng số theo loại hình tổ chức

Công lập

11

7

9

27

Ngoài công lập

3

7

16

26

Tổng số theo hình thức sở hữu

14

14

25

53

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2397/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2397/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2015
Ngày hiệu lực29/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2397/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2397/QĐ-UBND 2015 phát triển tổ chức khoa học công nghệ Thanh Hóa đến 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2397/QĐ-UBND 2015 phát triển tổ chức khoa học công nghệ Thanh Hóa đến 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2397/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đức Quyền
        Ngày ban hành29/06/2015
        Ngày hiệu lực29/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2397/QĐ-UBND 2015 phát triển tổ chức khoa học công nghệ Thanh Hóa đến 2020

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2397/QĐ-UBND 2015 phát triển tổ chức khoa học công nghệ Thanh Hóa đến 2020

         • 29/06/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/06/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực