Quyết định 2398/QĐ-UBND

Quyết định 2398/QĐ-UBND năm 2011 điều chỉnh hệ số hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm, khi thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 09 xã trong khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định 2398/QĐ-UBND 2011 hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp bồi thường giải phóng mặt bằng Vũng Áng Hà Tĩnh đã được thay thế bởi Quyết định 75/2014/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 13/11/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 2398/QĐ-UBND 2011 hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp bồi thường giải phóng mặt bằng Vũng Áng Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2398/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 07 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH HỆ SỐ HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ NGHIỆP VÀ TẠO VIỆC LÀM, KHI THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, GPMB KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN 09 XÃ TRONG KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Nghị định số 81/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp; Thông tư số 14/2009/BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

Căn cứ Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 16/3/2010; Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 16/6/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành và sửa đổi Quy định chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Hà Tĩnh;

Theo đề nghị của liên ngành Sở Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài chính - Sở Xây dựng - Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 1354/LN-STNMT-STC-SXD-SLĐTBXH ngày 15/7/2011 và ý kiến thống nhất tại Hội nghị giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan ngày 19/7/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung vào điểm a mục 1 Khoản 7 Điều 1 - Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 16/6/2011 của UBND tỉnh (về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 16/3/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Hà Tĩnh), như sau:

a) Đối với đất trồng lúa, đất trồng cỏ dùng vào chăn nuôi, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây lâu năm khác, đất nuôi trồng thủy sản, đồng muối:

“- Đối với các xã trong Khu kinh tế Vũng Áng (gồm xã: Kỳ Lợi, Kỳ Phương, Kỳ Trình, Kỳ Thịnh, Kỳ Liên, Kỳ Long, Kỳ Nam, Kỳ Ninh, Kỳ Hà): Mức hỗ trợ bằng 2,4 lần giá trị đất nông nghiệp bị thu hồi và không quá hạn mức giao đất tại địa phương”.

Điều 2. Quyết định này được áp dụng kể từ ngày Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành (ngày 26/6/2011).

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành liên quan cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh;
- Các Phó VP; các Tổ CV/VP.UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, NL1

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2398/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2398/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2011
Ngày hiệu lực20/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/11/2014
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2398/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2398/QĐ-UBND 2011 hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp bồi thường giải phóng mặt bằng Vũng Áng Hà Tĩnh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2398/QĐ-UBND 2011 hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp bồi thường giải phóng mặt bằng Vũng Áng Hà Tĩnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2398/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýLê Đình Sơn
       Ngày ban hành20/07/2011
       Ngày hiệu lực20/07/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/11/2014
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2398/QĐ-UBND 2011 hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp bồi thường giải phóng mặt bằng Vũng Áng Hà Tĩnh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2398/QĐ-UBND 2011 hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp bồi thường giải phóng mặt bằng Vũng Áng Hà Tĩnh