Quyết định 2399/2015/QĐ-UBND

Quyết định 2399/2015/QĐ-UBND về kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Quyết định 2399/2015/QĐ-UBND kiện toàn tổ chức bộ máy Văn phòng Ủy ban nhân dân Quảng Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 386/2016/QĐ-UBND chức năng quyền hạn cơ cấu Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 13/02/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 2399/2015/QĐ-UBND kiện toàn tổ chức bộ máy Văn phòng Ủy ban nhân dân Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2399/2015/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

vỀ viỆc kiỆn toàn cơ cẤu tỔ chỨc bỘ máy cỦa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỈnh QuẢng Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 28/01/2011 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 03/01/2014 của UBND tỉnh V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 03/3/2015 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về đối mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy biên chế; Quyết định số 1918-QĐ/TU ngày 20/3/2015 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy biên chế” của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;

Xét đề nghị của Chánh văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 172/TTr-VPUBND ngày 25/5/2015 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 113/TTr-SNV ngày 04/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, gồm:

1. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng Nội chính - Ngoại vụ;

- Phòng Tổng hợp;

- Phòng Kinh tế tổng hợp;

- Phòng Văn xã - Khoa giáo;

- Phòng Quy hoạch - Tài nguyên và Môi trường;

- Phòng Giao thông - Công nghiệp và Xây dựng;

- Phòng Du lịch;

- Ban Tiếp công dân tỉnh;

- Phòng Hành chính - Tổ chức;

- Phòng Quản trị - Tài vụ.

2. Các đơn vị sự nghiệp:

- Nhà khách tỉnh Quảng Ninh;

- Trung tâm Thông tin.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm ban hành Quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ phối hợp giữa các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc theo quy định hiện hành và điều chỉnh bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm.

Chức danh lãnh đạo của các phòng chuyên môn là Trưởng phòng và Phó trưởng phòng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng và Phó trưởng phòng thực hiện theo quy định hiện hành.

Biên chế của các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp được bố trí trong tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của Văn phòng UBND tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 3. Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

Tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 28/01/2011 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ; Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 03/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Sau khi Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế nội dung quy định về cơ cấu tổ chức bộ máy tại Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 03/01/2014 của UBND tỉnh V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ; Bộ VPCP (b/c);
- TT.TU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND Tỉnh;
- Như điều 5 (thực hiện);
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các chuyên viên VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH3.
M-QĐ142

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2399/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2399/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2015
Ngày hiệu lực24/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/02/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2399/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2399/2015/QĐ-UBND kiện toàn tổ chức bộ máy Văn phòng Ủy ban nhân dân Quảng Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2399/2015/QĐ-UBND kiện toàn tổ chức bộ máy Văn phòng Ủy ban nhân dân Quảng Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2399/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýNguyễn Đức Long
       Ngày ban hành14/08/2015
       Ngày hiệu lực24/08/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/02/2016
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2399/2015/QĐ-UBND kiện toàn tổ chức bộ máy Văn phòng Ủy ban nhân dân Quảng Ninh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2399/2015/QĐ-UBND kiện toàn tổ chức bộ máy Văn phòng Ủy ban nhân dân Quảng Ninh