Quyết định 24/2000/QĐ-UB

Quyết định 24/2000/QĐ-UB về Quy định chế độ khen thưởng doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2000/QĐ-UB khen thưởng doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2000/QĐ-UB

Quy nhơn, ngày 23 tháng 02 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch và Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ khen thưởng đối với doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch, Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2
- TT Tỉnh ủy
- TT.HĐND tỉnh
- CT, các PCT UBND tỉnh
- Các Ban của Tỉnh ủy
- Ban KTNS.HĐND tỉnh
- Viện KSND tỉnh
- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh
- UBND các huyện, thành phố
- Các doanh nghiệp
- Lưu VP, CV.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
CHỦ TỊCH
Mai ái Trực

 

QUY ĐỊNH

CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 24/2000/QĐ-UB ngày 23/02/2000 của UBND tỉnh)

Nhằm khuyến khích phát triển hoạt động xuất khẩu, UBND tỉnh Bình Định ban hành quy định về chế độ khen thưởng đối với các doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Đối tượng, phạm vi áp dụng :

Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định được thành lập theo quy định của pháp luật: Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, Hợp tác xã, Công ty TNHH, Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) có thành tích xuất khẩu đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 dưới đây đều được xét khen thưởng theo Quy định này.

Điều 2: Nguồn tài chính chi thưởng do ngân sách Nhà nước tỉnh bố trí trong dự toán chi khen thưởng hàng năm.

Chương II

TIÊU CHUẨN XÉT KHEN THƯỞNG VÀ MỨC THƯỞNG

Điều 3: Tiêu chuẩn xét khen thưởng:

Doanh nghiệp thuộc diện quy định tại Điều 1 của Quy định này nếu đạt một trong các tiêu chuẩn quy định dưới đây và xuất khẩu đạt hiệu quả, không bị lỗ thì đều được xét khen thưởng:

1- Xuất khẩu mặt hàng (hoặc một chủng loại của mặt hàng) sản xuất tại tỉnh mà lần đầu tiên được tiêu thụ ở thị trường nước ngoài hoặc lần đầu tiên được tiêu thụ ở thị trường xuất khẩu mới với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt từ 50.000 USD/năm trở lên.

2- Xuất khẩu mặt hàng (hoặc một chủng loại của mặt hàng) thu hút từ ngoài tỉnh mà lần đầu tiên được tiêu thụ ở thị trường nước ngoài hoặc lần đầu tiên được tiêu thụ ở thị trường xuất khẩu mới với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt từ 50.000 USD/năm trở lên.

3- Có tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu cả năm tăng từ 20% trở lên so với năm trước đối với những mặt hàng trong danh mục hàng khuyến khích xuất khẩu theo hướng dẫn hàng năm của UBND tỉnh hoặc của Bộ Thương mại, Bộ Tài chính (có thuế suất bằng 0).

4- Các mặt hàng xuất khẩu đạt huy chương chất lượng tại các triển lãm - hội chợ cấp quốc gia và quốc tế hoặc được các tổ chức quốc tế cấp chứng nhận (bằng văn bản) về chất lượng hàng hóa.

5- Xuất khẩu đạt tổng kim ngạch từ 5 triệu USD/ năm trở lên.

6- Lần đầu tiên tham gia xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 triệu USD/ năm trở lên.

7- Có tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu cả năm đạt từ 1 triệu USD trở lên và mức tăng trưởng từ 20% trở lên so với năm trước.

Điều 4: Hình thức khen thưởng và mức khen thưởng:

Doanh nghiệp đạt một hoặc nhiều tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 đều được UBND tỉnh cấp Bằng khen kèm tiền thưởng theo các mức sau:

1- Doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn tại khoản 1 (Điều 3) được thưởng 0,5% giá trị tổng kim ngạch xuất khẩu của mỗi một mặt hàng tính bằng tiền Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm xét thưởng nhưng tối đa không quá 30 triệu đồng Việt Nam đối với mặt hàng đó. Ngoài ra doanh nghiệp sẽ được xét thưởng bổ sung nếu doanh nghiệp có nhiều mặt hàng xuất khẩu đạt tiêu chuẩn tại khoản 1 (Điều 3).

2- Doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn tại khoản 2 (Điều 3) được thưởng 0,3% giá trị tổng kim ngạch xuất khẩu tính bằng tiền Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm xét thưởng nhưng tối đa không quá 15 triệu đồng Việt Nam đối với mặt hàng đó. Ngoài ra doanh nghiệp sẽ được xét thưởng bổ sung nếu doanh nghiệp có nhiều mặt hàng xuất khẩu đạt tiêu chuẩn tại khoản 2 (Điều 3).

3- Doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn tại khoản 3 (Điều 3) được thưởng 0,5% giá trị tăng thêm tính bằng tiền Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm xét thưởng nhưng tối đa không quá 30 triệu đồng.

4- Doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn tại khoản 4 (Điều 3) được thưởng :

4.1- Đối với huy chương tại các triển lãm hội chợ cấp quốc gia thưởng:

- 10 triệu đồng đối với huy chương vàng

- 7 triệu đồng đối với huy chương bạc

- 5 triệu đồng đối với huy chương đồng

4.2- Đối với huy chương tại các triển lãm hội chợ cấp quốc tế mức thưởng bằng 2 lần so với mức thưởng tương ứng với từng loại huy chương cấp quốc gia.

4.3- Đối với giấy chứng nhận về chất lượng hàng hóa do tổ chức quốc tế cấp được thưởng 10 triệu đồng.

5- Doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn tại khoản 5 (Điều 3) được thưởng:

5.1- Đối với doanh nghiệp lần đầu đạt tổng kim ngạch xuất khẩu theo các mức sau:

- Đạt 5 triệu USD/ năm thưởng 10 triệu đồng

- Đạt 10 triệu USD/năm thưởng 20 triệu đồng

- Đạt 15 triệu USD/năm thưởng 30 triệu đồng

- Đạt 20 triệu USD/năm thưởng 40 triệu đồng

5.2- Đối với doanh nghiệp đạt tổng kim ngạch xuất khẩu lần đầu hoặc các lần kế tiếp so với lần đầu cao hơn tiêu chuẩn tại điểm 5.1 trên đây thì cứ tăng 1 triệu USD/ năm tương ứng với 2 triệu đồng tiền thưởng.

6- Doanh nghiệp đạt một trong các tiêu chuẩn tại các khoản 6, 7 (Điều 3) được thưởng 10 triệu đồng cho mỗi tiêu chuẩn.

Trường hợp doanh nghiệp đạt được nhiều tiêu chuẩn cùng một lúc thì mỗi tiêu chuẩn được xét khen thưởng riêng, nhưng tổng mức khen thưởng tối đa không vượt quá 75 triệu đồng.

Điều 5: Doanh nghiệp có thành tích đặc biệt xuất sắc, ngoài việc được xét và thưởng theo Điều 3 và Điều 4 của Quy định này, còn được Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ Thương mại hoặc Thủ tướng Chính phủ xét khen thưởng theo quy định chung.

Điều 6: Giám đốc doanh nghiệp được quyền sử dụng tiền thưởng tại Quy định này vào mục đích đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hoặc phân chia tiền thưởng của mình cho các tập thể, cá nhân có công sức, đóng góp vào thành tích chung.

Chương III

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT KHEN THƯỞNG

Điều 7: Căn cứ tiêu chuẩn theo Quy định này, hàng năm vào đầu quý II (tháng 4) doanh nghiệp lập hồ sơ gửi đến Thường trực Tổ tư vấn xét thưởng thành tích xuất khẩu của tỉnh để trình Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh xem xét đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng.

Hồ sơ xét thưởng do doanh nghiệp lập gồm có:

1- Bản đề nghị xét thưởng.

2- Báo cáo thành tích xuất khẩu theo từng tiêu chuẩn và kèm theo các văn bản, thống kê về thành tích đạt được.

Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch chịu trách nhiệm mẫu hóa hồ sơ xét thưởng để hướng dẫn cho các doanh nghiệp và đơn vị liên quan thực hiện.

Giám đốc doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực trong hồ sơ đề nghị xét khen thưởng của mình.

Điều 8: Giúp việc cho Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh có Tổ tư vấn xét thưởng thành tích xuất khẩu do UBND tỉnh thành lập gồm: Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch làm Tổ trưởng và các thành viên là lãnh đạo Sở Tài chính - Vật giá, Cục Thống kê, Cục Thuế, Cục Hải quan và ủy viên Thư ký Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh.

Điều 9: Các quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh được công bố công khai trên Báo Bình Định và Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Định.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10: Quy định này được áp dụng cho việc khen thưởng thành tích trong hoạt động xuất khẩu từ năm 2000.

Điều 11: Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn việc thực hiện đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan, tổng hợp và kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung Quy định này trình UBND tỉnh quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2000/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2000/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/02/2000
Ngày hiệu lực09/03/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2000/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 24/2000/QĐ-UB khen thưởng doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 24/2000/QĐ-UB khen thưởng doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu24/2000/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýMai Ái Trực
        Ngày ban hành23/02/2000
        Ngày hiệu lực09/03/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 24/2000/QĐ-UB khen thưởng doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2000/QĐ-UB khen thưởng doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc

            • 23/02/2000

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/03/2000

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực