Quyết định 24/2004/QĐ-UB

Quyết định 24/2004/QĐ-UB về Quy chế tổ chức đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô cho đối tượng có trình độ học vấn thấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Quyết định 24/2004/QĐ-UB tổ chức đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô đối tượng trình độ thấp Lạng Sơn đã được thay thế bởi Quyết định 694/QĐ-UBND 2010 bãi bỏ 24/2004/QĐ-UB đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô Lạng Sơn và được áp dụng kể từ ngày 04/05/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2004/QĐ-UB tổ chức đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô đối tượng trình độ thấp Lạng Sơn


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2004/QĐ-UB

Lạng Sơn, ngày 13 tháng 4 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE MÔ TÔ CHO ĐỐI TƯỢNG CÓ TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN THẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 4352/2001/QĐ-BGTVT ngày 18/12/2001 của Bộ trưởng Bộ giao thông - Vận tải V/v Ban hành Quy chế quản lý, sát hạch cấp giấy phép lái xe;

Căn cứ văn bản số 1622/CV-BGTVT ngày 22/4/2003 của Bộ Giao thông - Vận tải V/v Tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô cho đối tượng là đồng bào dân tộc có trình độ văn hoá thấp;

Xét đề nghị của Sở giao thông - Vận tải Lạng Sơn tại tờ trình số 290TT/GTVT ngày 30/3/2004,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô cho đối tượng có trình độ học vấn thấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Bộ GTVT ( B/C )
- TT HĐND tỉnh. ( B/C )
- CT, các PCT UBND
- CPVP, các tổ CV
- Lưu VT, XD

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phùng Văn Mục

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC, ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE MÔ TÔ CHO ĐỐI TƯỢNG CÓ TRÌNH ĐÔ HỌC VẤN THẤP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2004/QĐ-UB ngày 13 tháng 4 năm 2004 của UBND tỉnh).

Chương I :

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Việc tổ chức đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cho đối tượng có trình độ học vấn thấp chỉ áp dụng cho đối t­ượng khi có đầy đủ thủ tục cần thiết theo quy định của Bản Quy chế.

Ngư­ời đư­ợc học sát hạch, cấp giấy phép lái xe thuộc đối tư­ợng này phải đảm bảo có khả năng nhận thức hiểu biết những nội dung cơ bản, cần thiết về Luật Giao thông đư­ờng bộ và có trình độ thao tác lái xe mô tô thuần thục.

Điều 2: Quy định về đối t­ượng có trình độ học vấn thấp.

Những ngư­ời có trình độ học vấn thấp là những ng­ười chư­a học hết lớp 3 phổ thông, nếu có nhu cầu đ­ược đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 sẽ đư­ợc đào tạo và sát hạch theo quy chế này.

Chương II :

CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH CẤP CHO ĐỐI TƯỢNG CÓ TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN THẤP.

Điều 1: Quy định về điều kiện đ­ược dự học và sát hạch đặc biệt.

1.l- Những ngư­ời có trình độ học vấn thấp đ­ược đào tạo sát hạch theo quy chế này là công dân cư­ trú (có hộ khẩu thư­ờng trú) trên địa bàn tỉnh.

1.2- Ng­ười đ­ược phép dự học và sát hạch theo quy chế này phải: Có đủ điều kiện tuyển sinh theo quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đ­ường bộ ban hành kèm theo Quyết định số: 4353/2001/QĐ-BGTVT và có đủ điều kiện dự sát hạch theo quy chế quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe ban hành kèm theo quyết định số 4352/2001/QĐ-BGTVT ngày 18/12/2001 của Bộ tr­ưởng Bộ GTVT.

1.3- Ngư­ời được phép dự học và sát hạch cấp GPLX hạng A1 theo Quy chế này, ngoài hồ sơ đăng ký xin dự đào tạo theo quy định chung hiện hành. Những ngư­ời xin dự đào tạo và sát hạch đặc biệt còn phải làm đơn (theo mẫu kèm theo bản Quy chế này) đ­ược Chủ tịch xã, phư­ờng, thị trấn hoặc thủ trưởng đơn vị xác nhận ch­ưa học hết lớp 3 phổ thông.

Điều 2 : Quy định về đào tạo.

2.1- Sau khi tuyển sinh mỗi lớp học, cơ sở đào tạo lập riêng danh sách các đối tượng có trình độ học vấn thấp, h­ướng dẫn làm thủ tục hồ sơ đầy đủ theo quy định (tốt nhất là tổ chức riêng các lớp cho đối tượng này).

Sau khi đ­ược đào tạo xong, cơ sở làm thủ tục theo quy định để Sở GTVT tổ chức sát hạch thi theo chế độ đặc biệt này.

2.2- Đối tư­ợng sát hạch theo hình thức đặc biệt phải dự học, nghe giáo viên giảng bài 2 lần trư­ớc khi dự sát hạch (hai lần của thời lư­ợng học Luật Giao thông đ­ường bộ). Các cơ sở đào tạo không đ­ược thu thêm học phí với đối tượng này.

Điều 3 : Quy định về sát hạch.

3.1- Đối tư­ợng dự sát hạch phải đủ điều kiện, tiêu chuẩn trong Điều 2 Chư­ơng I và Điều 1 Chương II, của Bản Quy chế này.

3.2- Quy trình sát hạch đối với ng­ười có trình độ học vấn thấp áp dụng theo quy định của văn bản 1622 CV/BGTVT ngày 22/04/2003 của Bộ Giao thông Vận tải cụ thể :

+ Sát hạch môn lý thuyết theo hình thức thi viết hoặc thi vấn đáp 10 câu hỏi (trong đó 3 câu về luật GTĐB, 7 câu về biển báo).

+ Câu hỏi lý thuyết bằng vấn đáp do Ban Quản lý sát hạch Sở GTVT soạn trên cơ sở đề thi lý thuyết của Cục ĐBVN biên soạn, có giảm bớt một số nội dung không liên quan nhiều đến đồng bào vùng sâu, vùng xa.

+ Việc hỏi vấn đáp đ­ược giao cho hai sát hạch viên biết tiếng dân tộc ít ngư­ời và đại diện Ban An toàn giao thông huyện, thành phố chứng kiến và ký xác nhận vào bài thi. Việc chấm điểm đ­ược 2 sát hạch viên ghi kết quả vào bài thi lý thuyết theo mẫu quy định đã rút gọn xuống còn 10 câu. Học viên nào trả lời đúng từ­ 7 câu/10câu trả lời là đạt yêu cầu. (Thời gian làm bài thi lý thuyết theo quy định hiện hành).

+ Học viên ký tên hoặc điểm chỉ vào bài thi theo quy định để lư­u hồ sơ.

*/ Sát hạch môn thực hành lái xe trong hình, áp dụng chung theo quy định hiện hình.

Điều 4: Quy định khác.

4.1- Cơ quan đào tạo, sát hạch của Sở GTVT Lạng Sơn có trách nhiệm mở sổ sách, theo dõi, quản lý, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

4.2- Ngoài những quy định trong bản quy chế này, công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cho người có trình độ học vấn thấp còn phải thực hiện các quy định hiện hành của Bộ GTVT, Cục Đư­ờng bộ Việt Nam, Sở GTVT Lạng Sơn./.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

Lạng Sơn , ngày    tháng 4 năm 2004

ĐƠN XIN

HỌC-THI SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ HẠNG A1

(Học, dự sát hạch thạo chư­ơng trình ngư­ời có trình độ học vấn thấp).

Kính gửi:

- Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn.

- Cơ sở đào tạo ……………………...

 

Tên tôi là ……………………...……………………...……………………...……………

Ngày tháng năm sinh: ……………………...……………………...…………………….

Nơi thư­ờng trú : ……………………...……………………...……………………...….

……………………...……………………...……………………...…………………….....

Trình độ học vấn hết lớp : …………….. phổ thông.

Số báo danh ……………...……Khoá K- ……………...……

Tôi xin trình bày với cơ quan đào tạo lái xe và Ban Quản lý sát hạch Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn nh­ư sau:

Do điều kiện hoàn cảnh của bản thân và gia đình trong thời gian tr­ước đây đến nay tôi chỉ đ­ược học đến lớp ……… phổ thông, bản thân không đọc thông viết thạo tiếng Việt. Nay tôi xin đăng ký được học, thi-cấp giấy phép lái xe để chấp hành quy định của Pháp luật.

Nay tôi viết đơn này xin đề nghị đư­ợc đào tạo, dự sát hạch-cấp giấy phép lái xe cho đối tượng có trình độ học vấn thấp và cam kết nội dung trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trư­ớc pháp luật.

 

 

UBND xã, phường, thị trấn

(hoặc Thủ trưởng đơn vị nơi công tác )

Họ và tên: ……………...…………………...

NTNS: ……………...…………………...……

Địa chỉ: ……………...…………………...…..

Có trình độ học vấn hết lớp:

……………...…………………...………………

……………...…………………...………………

 

Lạng Sơn , …… tháng …… năm ……

Ngư­ời làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)

Ngày ……… tháng …… năm ………

( Ký tên, đóng dấu )

Xác nhận của cơ sở đào tạo

(Đã được đào tạo theo chương trình dành cho người có trình độ học vấn thấp)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2004
Ngày hiệu lực28/04/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/05/2010
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 24/2004/QĐ-UB tổ chức đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô đối tượng trình độ thấp Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 24/2004/QĐ-UB tổ chức đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô đối tượng trình độ thấp Lạng Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu24/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýPhùng Văn Mục
        Ngày ban hành13/04/2004
        Ngày hiệu lực28/04/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/05/2010
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 24/2004/QĐ-UB tổ chức đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô đối tượng trình độ thấp Lạng Sơn

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2004/QĐ-UB tổ chức đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô đối tượng trình độ thấp Lạng Sơn