Quyết định 24/2008/QĐ-BGDĐT

Quyết định 24/2008/QĐ-BGDĐT sửa đổ Điều 3 Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông kèm theo Quyết định 12/2006/QĐ-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2008/QĐ-BGDĐT Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT sửa đổi kèm theo QĐ 12/2006/QĐ-BGD&ĐT


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 24/2008/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 3 CỦA QUY CHẾ TUYỂN SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2006/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 05 THÁNG 4 NĂM 2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông, ban hành kèm theo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, như sau: “

1. Tuổi dự tuyển của người học vào lớp sáu THCS: từ 11 đến 13 tuổi.

2. Tuổi dự tuyển của người học vào lớp mười THPT: từ 15 đến 17 tuổi.

3. Các trường hợp sau đây được vào cấp học ở tuổi cao hơn tuổi quy định:

a) Được cao hơn 1 tuổi với người học là nữ, người học từ nước ngoài về nước;

b) Được cao hơn 2 tuổi với người học là người dân tộc thiểu số, người học ở vùng kinh tế – xã hội khó khăn, người học bị khuyết tật, tàn tật, kém phát triển thể lực và trí tuệ, người học mồ côi không nơi nương tựa, người học trong diện hộ đói nghèo theo quy định của nhà nước;

Nếu thuộc nhiều trường hợp quy định tại các điểm a và b khoản 3 Điều này chỉ được áp dụng 1 quy định cho 1 trong các trường hợp đó.

4. Người học được cấp có thẩm quyền cho phép vào học trước tuổi, học vượt lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì tuổi dự tuyển được giảm theo số năm đã được cho phép”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo TƯ;
- UB VHGDTNTN-NĐ của Quốc hội;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp)
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Vụ GDTrH, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2008/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2008/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2008
Ngày hiệu lực26/05/2008
Ngày công báo11/05/2008
Số công báoTừ số 263 đến số 264
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2008/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 24/2008/QĐ-BGDĐT Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT sửa đổi kèm theo QĐ 12/2006/QĐ-BGD&ĐT


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 24/2008/QĐ-BGDĐT Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT sửa đổi kèm theo QĐ 12/2006/QĐ-BGD&ĐT
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu24/2008/QĐ-BGDĐT
       Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
       Người kýNguyễn Vinh Hiển
       Ngày ban hành28/04/2008
       Ngày hiệu lực26/05/2008
       Ngày công báo11/05/2008
       Số công báoTừ số 263 đến số 264
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 24/2008/QĐ-BGDĐT Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT sửa đổi kèm theo QĐ 12/2006/QĐ-BGD&ĐT

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2008/QĐ-BGDĐT Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT sửa đổi kèm theo QĐ 12/2006/QĐ-BGD&ĐT

           • 28/04/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/05/2008

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/05/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực