Quyết định 24/2008/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 24/2008/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch, Tài chính do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Quyết định 24/2008/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch, Tài chính đã được thay thế bởi Thông tư 15/2014/TT-BVHTTDL bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và được áp dụng kể từ ngày 01/02/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2008/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch, Tài chính


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 24/2008/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ KẾ HOẠCH, TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Kế hoạch, Tài chính là cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư, tài chính, dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng trình Bộ trưởng chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm, hàng năm; chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động và các dự án, công trình quan trọng quốc gia; dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật; tham gia dự thảo, đàm phán hiệp định, điều ước quốc tế thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, tài chính và các dịch vụ công của Bộ và ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

2. Chủ trì thẩm định hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng trình Bộ trưởng phê duyệt, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, ban hành đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch hàng năm, chương trình hành động của Bộ, chế độ chính sách, tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật, giá cả thuộc lĩnh vực kế hoạch, tài chính của Bộ và ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

3. Tổ chức hoặc phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm và hàng năm; chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động và các dự án, công trình quan trọng quốc gia; các chế độ chính sách, định mức kinh tế, kỹ thuật, giá cả; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Vụ.

4. Chủ trì, hướng dẫn các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ trong việc xây dựng, tổng hợp và trình Bộ trưởng dự toán ngân sách hàng năm của Bộ; phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ, các đơn vị được tài trợ, đặt hàng theo quy định và hướng dẫn tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

5. Thẩm định, phê duyệt quyết toán tài chính các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ; lập báo cáo, tổng hợp quyết toán ngân sách và công khai tài chính, ngân sách; quản lý việc sử dụng tài sản nhà nước của các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ theo quy định; kiểm tra công tác kế toán và quản lý tài chính; giám sát tình hình thực hiện ngân sách của Bộ. Chủ trì thẩm tra quyết toán các dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư qua Bộ, trình Bộ trưởng phê duyệt.

6. Giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật;

Thực hiện quản lý nhà nước theo thẩm quyền về đầu tư xây dựng cơ bản đối với Làng văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam;

Chủ trì, tổ chức thẩm định trình Bộ trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án đầu tư thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, cơ sở dữ liệu thông tin kinh tế thuộc lĩnh vực được giao. Theo dõi, đánh giá hiệu quả kinh tế, đầu tư đóng góp cho xã hội của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

8. Giúp Bộ trưởng quản lý việc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đầu mối chỉ đạo các doanh nghiệp đã cổ phần hóa bàn giao vốn nhà nước sang Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước làm đại diện chủ sở hữu; thực hiện kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo đúng quy định của pháp luật.

9. Hướng dẫn xây dựng, tham gia thẩm định các dự án có vốn đầu tư trong nước và ngoài nước; hướng dẫn xây dựng, tổng hợp và triển khai kế hoạch thực hiện các chương trình, dự án thuộc nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Đầu mối quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu với mục đích kinh doanh các mặt hàng chuyên ngành thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

10. Tham gia hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình cải cách hành chính phần tài chính công trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

11. Chủ trì thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ và ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát về kế hoạch, tài chính đối với phần vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các hoạt động của các hội, hiệp hội, liên đoàn và tổ chức phi Chính phủ trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo đúng quy định của pháp luật.

13. Thường trực ban chỉ đạo: hội nhập kinh tế quốc tế; phát triển các vùng kinh tế trọng điểm; các chương trình mục tiêu quốc gia; xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch. Tham gia ban chỉ đạo các chương trình nhánh mục tiêu quốc gia, ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ.

14. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ kế hoạch, tài chính cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác kế hoạch, tài chính của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ và ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong việc bổ nhiệm kế toán trưởng tại các đơn vị trực thuộc Bộ.

15. Đầu mối về kế hoạch, tài chính liên quan đến bảo đảm an ninh, quốc phòng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

16. Quản lý công chức; thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Vụ; quản lý tài sản, tài chính, hồ sơ, tài liệu của Vụ theo chế độ hiện hành của Nhà nước và phân cấp quản lý của Bộ trưởng.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng.

 2. Các phòng chức năng, nghiệp vụ:

a. Phòng kế hoạch tổng hợp và quy hoạch;

b. Phòng xây dựng cơ bản;

c. Phòng ngân sách – sự nghiệp;

d. Phòng quản lý các dịch vụ công;

đ. Phòng kiểm tra, quyết toán.

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính có trách nhiệm bố trí công chức theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng và ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Vụ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 56/2004/QĐ-BVHTT ngày 14 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch – Tài chính.

2. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2008/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2008/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2008
Ngày hiệu lực25/04/2008
Ngày công báo10/04/2008
Số công báoTừ số 221 đến số 222
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2015
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2008/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 24/2008/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch, Tài chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 24/2008/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch, Tài chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu24/2008/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Hoàng Tuấn Anh
        Ngày ban hành31/03/2008
        Ngày hiệu lực25/04/2008
        Ngày công báo10/04/2008
        Số công báoTừ số 221 đến số 222
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2015
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 24/2008/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch, Tài chính

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2008/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch, Tài chính