Quyết định 24/2008/QĐ-UBND

Quyết định 24/2008/QĐ-UBND chuyển giao việc thực hiện các hợp đồng giao dịch về bất động sản cho các phòng công chứng do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2008/QĐ-UBND chuyển giao hợp đồng giao dịch


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Số: 24/2008/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 14 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHUYỂN GIAO VIỆC THỰC HIỆN CÁC HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH VỀ BẤT ĐỘNG SẢN CHO CÁC PHÒNG CÔNG CHỨNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 14/6/2005;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 29/6/2006;
Căn cứ Luật Công chứng ngày 29/11/2006;
Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 46/TTr-STP ngày 01/9/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các Phòng công chứng thuộc Sở Tư pháp thực hiện công chứng các hợp đồng, giao dịch về bất động sản như sau:

1. Phòng Công chứng Số 1 thực hiện công chứng các hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn các xã, phường thuộc thành phố Yên Bái.

 2. Phòng Công chứng Số 2 thực hiện công chứng các hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn các xã, phường thuộc thị xã Nghĩa lộ.

3. Việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn các xã, thị trấn của các huyện do cá nhân lựa chọn hình thức công chứng tại Phòng công chứng hoặc chứng thực tại Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản theo quy định của Luật đất đai, Luật nhà ở và Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn, trình tự thủ tục, thời gian thực hiện công chứng các hợp đồng, giao dịch về về bất động sản theo quy định của Bộ Luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Công chứng và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Uỷ ban nhân dân các xã, phường thuộc thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ không thực hiện việc chứng thực các hợp đồng giao dịch về bất động sản kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2008.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện; Trưởng Phòng công chứng Số 1, Trưởng Phòng công chứng Số 2; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường thuộc thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ; các tổ chức và cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hoàng Thương Lượng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2008/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 24/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/10/2008
Ngày hiệu lực 01/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2008/QĐ-UBND chuyển giao hợp đồng giao dịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 24/2008/QĐ-UBND chuyển giao hợp đồng giao dịch
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 24/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Yên Bái
Người ký Hoàng Thương Lượng
Ngày ban hành 14/10/2008
Ngày hiệu lực 01/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 24/2008/QĐ-UBND chuyển giao hợp đồng giao dịch

Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2008/QĐ-UBND chuyển giao hợp đồng giao dịch

  • 14/10/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/12/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực