Quyết định 24/2008/QĐ-UBND

Quyết định 24/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 57/2007/QĐ-UBND về lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Quyết định 24/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 57/2007/QĐ-UBND lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được thay thế bởi Quyết định 56/2011/QĐ-UBND lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được áp dụng kể từ ngày 09/01/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 57/2007/QĐ-UBND lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 24/2008/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 25 tháng 06 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH 57/2007/QĐ-UBND NGÀY 10/08/2007 CỦA UBND TỈNH LÀO CAI VỀ VIỆC BAN HÀNH LỆ PHÍ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/03/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, tại Tờ trình số 36/TTr-STC ngày 26/03/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung khoản 6 vào Điều 1 Quyết định 57/2007/QĐ-UBND ngày 10/08/2007 về việc ban hành Lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai như sau:

6. Miễn lệ phí địa chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn trên địa bàn các xã thuộc các huyện, thành phố; Các hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp sinh sống tại các thị trấn thuộc các huyện, các phường thuộc thành phố Lào Cai.

Các hộ gia đình, cá nhân không sản xuất kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp tại các phường thuộc thành phố Lào Cai; các thị trấn thuộc các huyện và các xã trung tâm huyện lỵ (xã Mường Khương thuộc huyện Mường Khương và xã Si Ma Cai thuộc huyện Si Ma Cai) không thuộc đối tượng được miễn.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- TT. Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, các chuyên viên.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Vạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2008
Ngày hiệu lực05/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/01/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 57/2007/QĐ-UBND lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 24/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 57/2007/QĐ-UBND lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu24/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Hữu Vạn
        Ngày ban hành25/06/2008
        Ngày hiệu lực05/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/01/2012
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 24/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 57/2007/QĐ-UBND lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 57/2007/QĐ-UBND lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai