Quyết định 24/2009/QĐ-UBND

Quyết định 24/2009/QĐ-UBND về Quy định cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2009/QĐ-UBND cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 24/2009/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 15 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI, CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;
Căn cứ Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 223/TTr-SXD ngày 07 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản và quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức triển khai và hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng; thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tân

 

QUY ĐỊNH

CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN, CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Bản Quy định này quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ định giá bất động sản; quyền, nghĩa vụ của người xin cấp chứng chỉ, trách nhiệm của cơ quan xin cấp chứng chỉ; thẩm quyền cấp chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất động sản và hoạt động môi giới bất động sản, định giá bất động sản.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Áp dụng cho các cá nhân có đề nghị cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản đã được đào tạo bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản.

Chương II

ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ, TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI, THU HỒI CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI, CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Điều 3. Điều kiện và hồ sơ xin cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

1. Cá nhân được cấp chứng chỉ môi giới bất động sản khi có đủ các điều kiện sau:

a) Không phải là cán bộ, công chức Nhà nước;

b) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;

c) Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản;

d) Có hồ sơ xin cấp chứng chỉ môi giới bất động sản theo quy định.

2. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, bao gồm:

a) Đơn xin cấp chứng chỉ có dán ảnh và có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi cư trú của người xin cấp chứng chỉ (phụ lục 1);

b) 02 ảnh mầu cỡ 03 x 04 cm chụp trong năm xin cấp chứng chỉ;

c) Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người xin cấp chứng chỉ;

d) Bản sao giấy chứng nhận hoàn thành lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản.

Các bản sao đều phải là bản sao công chứng.

Điều 4. Điều kiện và hồ sơ cấp chứng chỉ định giá bất động sản

1. Cá nhân được cấp chứng chỉ định giá bất động sản khi có đủ các điều kiện sau

a) Không phải là cán bộ, công chức Nhà nước;

b) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;

c) Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về định giá bất động sản;

d) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học;

e) Có hồ sơ xin cấp chứng chỉ định giá bất động sản theo quy định.

2. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ định giá bất động sản, bao gồm:

a) Đơn xin cấp chứng chỉ có dán ảnh và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người xin cấp chứng chỉ (phụ lục 1);

b) 02 ảnh màu 03 x 04 cm chụp trong năm xin cấp chứng chỉ;

c) Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người xin cấp chứng chỉ;

d) Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về định giá bất động sản;

e) Bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học.

Các bản sao đều phải là bản sao công chứng.

Điều 5. Điều kiện và hồ sơ cấp lại chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản

1. Người đã được cấp chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất động sản được đề nghị cấp lại chứng chỉ khi chứng chỉ cũ bị rách nát hoặc bị mất.

2. Hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ bao gồm:

a) Đơn xin cấp lại chứng chỉ có dán ảnh (phụ lục 1);

b) 02 ảnh màu 03 x 04 cm chụp trong năm xin cấp lại chứng chỉ;

c) Chứng chỉ cũ bị rách nát. Trường hợp mất chứng chỉ thì phải có giấy xác nhận của cơ quan đã cấp chứng chỉ nếu xin cấp lại chứng chỉ ở cơ quan khác.

3. Trình tự, thủ tục cấp lại chứng chỉ thực hiện theo quy định tại Điều 5.

4. Nội dung của chứng chỉ cấp lại được ghi như nội dung của chứng chỉ cũ.

Điều 6. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản

1. Trước khi cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản, Sở Xây dựng phải thực hiện việc thẩm định hồ sơ xin cấp chứng chỉ, nội dung thẩm định gồm:

a) Xem xét về điều kiện của cá nhân xin cấp chứng chỉ;

b) Xem xét về nội dung của hồ sơ đăng ký;

2. Kết quả thẩm định phải lập thành văn bản (phụ lục 2).

3. Giám đốc Sở Xây dựng quyết định danh sách những người được cấp chứng chỉ và ký quyết định cấp chứng chỉ cho từng cá nhân (phụ lục 3).

4. Lệ phí cấp chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất động sản là 200.000 (hai trăm nghìn) đồng. Sở Xây dựng được sử dụng lệ phí này cho việc cấp chứng chỉ theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

5. Chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất động sản được cấp có giá trị sử dụng trong phạm vi cả nước.

6. Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp chứng chỉ trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì phải trả lời bằng văn bản cho người xin cấp chứng chỉ biết rõ lý do trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Sở Xây dựng có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ và tổng hợp danh sách cá nhân được cấp Chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản. Định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu, báo cáo kết quả cấp Chứng chỉ môi giới, Chứng chỉ định giá bất động sản về Bộ Xây dựng để tổng hợp danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản trên toàn quốc và đăng trên trang web của Mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam.

Điều 7. Thu hồi chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản

1. Sở Xây dựng có trách nhiệm thu hồi chứng chỉ trong các trường hợp sau đây:

a) Người được cấp chứng chỉ mất năng lực hành vi dân sự;

b) Người được cấp chứng chỉ kê khai trong hồ sơ xin cấp chứng chỉ không trung thực;

c) Chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa;

d) Người được cấp chứng chỉ cho người khác mượn, thuê chứng chỉ để hành nghề;

e) Người được cấp chứng chỉ vi phạm các nguyên tắc hành nghề quy định tại Điều 44, Điều 51 của Luật Kinh doanh bất động sản và nội dung ghi trong chứng chỉ.

Chương III

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI XIN CẤP CHỨNG CHỈ, TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI, CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của người xin cấp chứng chỉ

1. Người xin cấp chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất động sản có các quyền:

a) Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cung cấp thông tin liên quan đến việc đào tạo, cấp chứng chỉ và quản lý hành nghề môi giới, định giá bất động sản;

b) Yêu cầu được cấp chứng chỉ đúng thời hạn khi có đủ điều kiện;

c) Được hành nghề môi giới, định giá bất động sản theo đúng nội dung chứng chỉ cấp;

d) Khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm trong việc đào tạo, cấp chứng chỉ và quản lý hành nghề môi giới, định giá bất động sản theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Người xin cấp chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất động sản có các nghĩa vụ:

a) Nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ xin cấp chứng chỉ của mình;

b) Nộp lệ phí theo quy định;

c) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Trách nhiệm của cơ quan cấp chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất động sàn

Sở Xây dựng có trách nhiệm công khai các thông tin, thủ tục, hồ sơ về cấp chứng chỉ, chịu trách nhiệm về việc cấp chứng chỉ chậm, sai hoặc có hành vi tiêu cực, gây phiền hà cho người xin cấp chứng chỉ, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định.

Chương IV

THẨM QUYỀN CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI, CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN, ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Điều 10. Thẩm quyền cấp chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất động sản

1. Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2. Giám đốc Sở Xây dựng quyết định danh sách những người được cấp chứng chỉ và ký quyết định cấp chứng chỉ cho từng cá nhân (phụ lục 3).

Điều 11. Quản lý hoạt động môi giới, định giá bất động sản

1. Sở Xây dựng là cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương về các hoạt động môi giới, định giá bất động sản trên phạm vi địa bàn tỉnh.

2. Nội dung quản lý hoạt động môi giới, định giá bất động sản bao gồm quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản; cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản; quản lý hoạt động của các văn phòng môi giới bất động sản; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động môi giới, định giá bất động sản.

3. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới, định giá, quản lý sàn giao dịch bất động sản trước khi tiến hành đào tạo, bồi dưỡng phải thông báo bằng văn bản cho Sở Xây dựng địa phương nơi đặt cơ sở đào tạo biết để thống nhất quản lý.

Điều 12. Quản lý hành nghề môi giới bất động sản, định giá bất động sản

1. Sở Xây dựng là cơ quan quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản, cấp chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất động sản có trách nhiệm:

a) Quản lý hành nghề môi giới, định giá bất động sản theo quy định của pháp luật;

b) Kiểm tra, thanh tra và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật;

c) Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng về tình hình cấp, thu hồi chứng chỉ và quản lý hành nghề môi giới, định giá bất động sản tại địa phương.

2. Người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới, định giá bất động sản do nước ngoài cấp còn giá trị thì được công nhận và sử dụng để hành nghề tại Việt Nam. Chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp phải được dịch ra tiếng Việt có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam và phải gửi cho cơ quan quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản tại địa phương nơi hành nghề để theo dõi, quản lý.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy định này.

2. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy định này.

 

PHỤ LỤC 1

(Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ môi giới; định giá)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

, ngày       tháng        năm

 

 

 

(ảnh 4x6)

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI (ĐỊNH GIÁ)

BẤT ĐỘNG SẢN

 

Kớnh gửi: Sở Xây dựng Tây Ninh

 

1. Tên cá nhân:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số chứng minh thư­ (hoặc hộ chiếu và giấy phép c­ư trú):

6. Địa chỉ th­ường trú:

7. Trình độ chuyên môn:

- Văn bằng, chứng chỉ đã đ­ược cấp.

- Chứng nhận hoàn thành khóa học đào tạo về môi giới (định giá) bất động sản do ……..tổ chức….. (bảo sao).

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề trong hoạt động theo đúng chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

 

Xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú (hoặc cơ quan, đơn vị công tác)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 2

(Mẫu kết quả thẩm định hồ sơ cấp chứng chỉ môi giới, định giá)

SỞ XÂY DỰNG TÂY NINH
PHÒNG QHKTĐT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:       /SXD-PQHKTĐT

....., ngày … tháng … năm …

 

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI

(Định giá) bất động sản

- Họ và tên ng­ười xin cấp chứng chỉ:

- Ngày sinh:

- Địa chỉ th­ường trú:

- Chứng minh thư­ (hộ chiếu) số:

- Tên cơ sở đào tạo:

- Địa chỉ cơ sở đào tạo:

- Hồ sơ gồm có:

 .....................................................

 .....................................................

- Kết quả kiểm tra hồ sơ: Đủ điều kiện cấp chứng chứng chỉ (Hay không đủ điều kiện cấp chứng chỉ)

............................................................................................................................

- Kết luận: Đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng ký quyết định cấp chứng chỉ môi giới (hoặc định giá) bất động sản cho .....................................................

 

 

PHÒNG QUY HOẠCH KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ

 

PHỤ LỤC 3

Mẫu quyết định của Giám đốc Sở Xây dựng cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản

UBND TỈNH TÂY NINH
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:       /QĐ-SXD

....., ngày … tháng ... năm ….

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

V/v: Công nhận chứng chỉ hành nghề môi giới (định giá) bất động sản

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

- Căn cứ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và h­­ướng dẫn Luật Kinh doanh BĐS;

- Căn cứ Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ tr­ưởng Bộ Xây dựng ban hành Ch­ương trình khung đào tạo, bồi d­ưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản.

- Xét đề nghị của …………….. tại kết quả kiểm tra hồ sơ xin cấp chứng chỉ môi giới (định giá) số ... ngày ...tháng... năm....,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới (định giá) bất động sản trên địa bàn tỉnh (thành phố)...

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các sở, ban ngành có liên quan, cá nhân được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBND tỉnh… (để b/c);
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- Lưu.

GIÁM ĐỐC

(Ký tên; đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 4

Mẫu báo cáo của Sở Xây dựng gửi Bộ Xây dựng về danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ môi giới, định giá (6 tháng 1 lần)

UBND TỈNH TÂY NINH
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:       /BC-SXD

....., ngày … tháng ... năm ….

 

BÁO CÁO

Tình hình cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản trên địa bàn tỉnh
(Thành phố) từ ngày 01/01/2008 đến 31/5/2008

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Thực hiện Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản và Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31 thỏng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức môi giới, định giá bất động sản và quản lý sàn giao dịch bất động sản.

Sở Xây dựng.... tổng hợp báo cáo danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản , danh sách cá nhân bị thu hồi chứng chỉ và cấp lại chứng chỉ với các nội dung sau:

I. Danh sách cá nhân đó được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Cơ sở đào tạo

Số chứng chỉ

Ngày cấp chứng chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số kiến nghị (nếu có):

Sở Xây dựng tỉnh (Thành phố)…. tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh... về việc triển khai thực hiện Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Chương trình khung..... trên địa bàn tỉnh (Thành phố)........./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu SXD.

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2009
Ngày hiệu lực25/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2009/QĐ-UBND cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 24/2009/QĐ-UBND cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu24/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýPhạm Văn Tân
        Ngày ban hành15/05/2009
        Ngày hiệu lực25/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 24/2009/QĐ-UBND cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2009/QĐ-UBND cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản

            • 15/05/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/05/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực