Quyết định 24/2013/QĐ-UBND

Quyết định 24/2013/QĐ-UBND quy định nội dung, mức chi trong tổ chức các kỳ thi và bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2013/QĐ-UBND chi trong tổ chức thi bồi dưỡng học sinh giỏi Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2013/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 20 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH NỘI DUNG, MỨC CHI TRONG TỔ CHỨC CÁC KỲ THI VÀ BỒI DƯỠNG ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;

Căn cứ Thông tư số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tchức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Ttrình số 186/TTr-SGDĐT ngày 19/12/2013; ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 101/TC-QLNS ngày 11/01/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định về nội dung, mức chi trong tchức các kỳ thi và bồi dưng đội tuyn học sinh giỏi trên địa bàn tnh Kon Tum.

Điều 2. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Giáo dục - Đào tạo, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Hiệu trưởng các cơ s giáo dục thuộc tnh và Thtrưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày ktừ ngày ký. Hủy bỏ các văn bản: Công văn số 1688/UBND-TH ngày 17/8/2007 của UBND tnh Kon Tum về việc phúc đáp Tờ trình số 102/TT-SGD&ĐT ngày 03/8/2007 của SGiáo dục và Đào tạo; Công văn số 828/UB-VX ngày 31/5/2005 của UBND tỉnh Kon Tum về việc định mức chi tchức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thdục thể thao, thi giáo viên giỏi các cấp học./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
-
Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- Bộ Tư pháp (Cục Kim tra VBQPPL) (b/c);
- Thường trực Tnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn đại biểu QH tnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Kon Tum; Đài PTTH Kon Tum;
- Công báo tnh; Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, KTTH3.VX3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hải

 

QUY ĐỊNH

VỀ NỘI DUNG CHI, MỨC CHI TRONG VIỆC TỔ CHỨC CÁC KỲ THI VÀ BỒI DƯỠNG ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 24/2013/QĐ-UBND ngày 20/5/2013 của Ủy ban nhân tnh Kon Tum)

Điều 1. Phạm vi điều chnh và đối tượng áp dụng

Quy định này quy định về nội dung chi, mức chi trong việc tchức các kỳ thi và bồi dưỡng đội tuyn học sinh gii trên địa bàn tnh Kon Tum, gm:

1. Xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm;

2. Tchức các kỳ thi:

a. Thi tốt nghiệp;

b. Thi tuyển sinh vào các lớp đầu cấp;

c. Thi học sinh giỏi cấp tnh, thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia lớp 12 của tnh, thi học sinh giỏi cấp quốc gia;

d. Thi giáo viên dạy giỏi;

e. Các kỳ xét tốt nghiệp, xét tuyển sinh hàng năm;

f. Thi nghề phổ thông hàng năm;

g. Thi tin học trẻ cấp tỉnh hàng năm;

h. Thi học sinh giỏi cấp huyện, thành phố;

i. Thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, thành phố;

j. Thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cm tay cp tnh.

k. Các kỳ thi cấp toàn quốc, cấp tnh, cấp huyện, thành phố qua mạng;

l. Các kỳ thi khác hàng năm do SGiáo dục và Đào tạo tổ chức;

3. Tchức các nhiệm vụ khác có liên quan:

a. Tập huấn các đội tuyn học sinh gii dự thi quốc gia;

b. Các nhiệm vụ khác có liên quan.

Điều 2. Nội dung chi, mức chi cụ thể

1. Quy định các nội dung chi, mức chi các hoạt động chuyên môn ngành giáo dc và đào tạo (do Sở GD-ĐT tchức) theo Phụ lục đính kèm.

2. Ngoài các kỳ thi và nội dung chi, mức chi quy định tại khoản 1 điều này, tùy thuộc vào dự toán ngân sách của đơn vị, được áp dụng mức chi không quá 70% mức chi tương ứng tại Phụ lục cho các nội dung sau:

a. Thi tuyn sinh vào các lớp đu cấp;

b. Các kỳ xét tốt nghiệp, xét tuyn sinh hàng năm;

c. Thi nghề ph thông hàng năm;

d. Thi tin học trẻ cấp tnh hàng năm;

e. Thi học sinh giỏi cấp huyện, thành phố;

f. Các kỳ thi cấp toàn quốc, cấp tnh, cấp huyện, thành phố qua mạng;

g. Thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tnh.

* Riêng đối với thi giáo viên dạy giỏi: cấp huyện, thành phố áp dụng mức không quá 80% cấp tnh; cp trường áp dụng mức không quá 50% cấp tỉnh.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí chi cho các nội dung trên được đảm bo từ nguồn ngân sách nhà nước bố trí hàng năm cho sự nghiệp giáo dục và từ nguồn thu hợp pháp ca các cơ sở giáo dục.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo ch trì, phi hợp với Sở Tài chính hướng dn, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mc vượt quá thẩm quyn xử lý, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hp với Sở Tài chính báo cáo y ban nhân dân tnh xem xét, giải quyết.

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NGÀNH GIÁO DỤC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 20/5/2013 ca y ban nhân dân tnh Kon Tum)

TT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mc chi (ngàn đồng)

Ghi chú

1

Xây dựng ngân hàng câu trc nghiệm

 

 

 

1.1

Tổ chức đào tạo, bồi dưng cho cán bộ soạn tho câu trắc nghiệm

 

 

Theo qui định hiện hành về chế độ chi đào tạo và bi dưng cán bộ, công chức nhà nước.

1.2

Soạn thảo câu trc nghiệm đưa vào biên tập

Câu

45

 

1.3

Thm định và biên tập câu trc nghiệm

Câu

40

1.4

Đánh máy và nhập vào ngân hàng câu trắc nghiệm

Người /ngày

160

Không áp dụng cho cán bthuộc S GD&ĐT

2

Ra đề thi (chi tổ chức rà soát xây dựng cu trúc, ma trn đề thi, xây dựng đthi mẫu)

 

 

 

2.1

Chi ra đề thi chính thức và dự bị (chi cho cán bộ ra đ thi)

 

 

 

 

- Thi trc nghiệm

Người/ngày

210

 

 

- Thi tluận

Người/ngày

350

 

 

- Thi chọn học sinh giỏi cp tnh

Người/ngày

525

 

 

- Thi chọn đội tuyển tnh thi quốc gia

Người/ngày

735

 

2.2

Chi phụ cấp trách nhiệm Hội đồng/Ban ra đề thi

 

 

 

 

- Chtịch hội đồng

Người/ngày

245

 

 

- Phó chủ tịch thường trực

Người/ngày

220

 

 

- Các phó chtịch

Người/ngày

200

 

 

- Ủy viên, thư ký, bo vệ vòng trong (24/24)

Người/ngày

160

 

 

- Bo vệ vòng ngoài, phục vụ

Người/ngày

80

 

2.4

Chi phụ cp trách nhiệm Hội đồng in sao đ thi tt nghiệp

Người/ngày

 

 

 

- Chủ tịch hội đng

Người/ngày

210

 

 

- Các phó chtịch

Người/ngày

180

 

- Ủy viên, thư ký, bảo vvòng trong (24/24)

Người/ngày

150

 

- Tiền ăn cách ly cho các thành viên (Chtịch, Phó chủ tch, Ủy viên, thư ký, giám sát, bảo v vòng

Người/ngày

105

 

 

- Bảo vệ vòng ngoài, phục vụ

Người/ngày

80

 

3

Tổ chức coi thi (phụ cp trách nhiệm Hi đồng/ Ban coi thi)

 

 

 

 

- Chủ tịch hội đồng

Người/ngày

190

 

 

- Các phó chủ tịch

Người/ngày

175

 

- Ủy viên, thư ký, giám thị

Người/ngày

150

 

- Bo vệ vòng ngoài, phục vụ, nhân viên y tế

Người/ngày

70

 

4

Tổ chức chấm thi

 

 

 

4.1

Chm bài thi tự luận

 

 

 

 

- Thi tt nghiệp

Bài

11

 

 

- Thi chọn học sinh gii cấp tnh

Bài

45

 

 

- Thi chọn đi tuyển học sinh giỏi quốc gia

Bài

60

 

 

- Phụ cp trách nhiệm t trưng, t phó các tchấm thi

Người/đt

160

 

 

- Chi cho việc thuê máy nghe băng đĩa (đchấm thi nói)

 

 

Căn cứ hợp đồng, hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp hợp lệ và được cấp có thm quyn phê duyệt trong phạm vi dự toán được giao

4.2

Chm bài trắc nghiệm

 

 

 

 

- Chi cho cán bộ thuộc txử lý bài thi trc nghim

Người /ngày

245

 

 

- Chi cho thuê máy chm thi

 

 

Căn cứ hợp đồng, hóa đơn, chng từ chi tiêu hợp pháp hợp lệ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự toán được giao.

4.3

Chi phụ cấp trách nhiệm cho Hội đng chm thi

 

 

 

 

- Chtịch hội đng

Người /ngày

210

 

 

- Các phó chtịch

Người /ngày

190

 

- Ủy viên, thư ký, kthuật viên

Người /ngày

150

 

- Bảo vệ, phục vụ

Người /ngày

80

5

Phúc khảo bài thi

 

 

 

 

- Chi phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ tham gia phúc khảo bài thi tốt nghiệp

Người /ngày

110

 

 

- Chi phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ tham gia phúc kho bài thi chọn HS giỏi

Người /ngày

175

 

6

Các nhiệm vụ khác có liên quan công tác thi

 

 

 

 

Chi phụ cp trách nhiệm thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi thi

 

 

 

 

Trưởng đoàn thanh tra

Người /ngày

210

áp dụng đi với cán bộ làm công tác thanh tra kiêm nhiệm

 

Đoàn viên thanh tra

Người /ngày

150

 

Thanh tra viên độc lập

Người /ngày

175

7

Tchức hội thi giáo viên giỏi, giáo viên tài năng, giáo viên làm và sử dụng đdùng dạy học cấp tnh, ra đề kim tra, chấm sáng kiến kinh

 

 

 

7.1

Chi cho công tác quản

 

 

 

 

- Chủ tịch, Phó chtịch

Người /ngày

70

 

 

- Thư ký, ủy viên

Người /ngày

55

 

 

- Phụ cấp trách nhiệm ttrưởng

Đợt

250

 

 

- Nhân viên phục vụ

Người /ngày

50

 

7.2

Chm thi giáo viên giỏi toàn diện, giáo viên gii chuyên đ

 

 

 

 

- Định mức chm thi (dự giờ 1 tiết)

Tiết

38

 

 

- Chấm bài kiểm tra năng lực giáo viên, bài soạn giáo án

Bài soạn

38

 

7.3

Ra đề kim tra học k, kim tra lại cho cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, các Hội

 

 

 

 

Ra đ kim tra có đáp án

Đề

375

 

 

Duyệt đkiểm tra

Đề

50

 

 

In sao đ

Đề

25

 

8

Khen thưởng đạt gii cấp tnh

 

 

 

8.1

Khen thưng Giáo viên

 

 

 

 

Giải Nht

Giải

500

 

 

Giải Nhì

Giải

375

 

 

Giải Ba

Giải

250

 

 

Gii Khuyến khích

Giải

200

 

8.2

Khen thưng Học sinh

 

 

 

 

Gii Nhất

Gii

250

 

 

Giải Nhì

Giải

200

 

 

Giải Ba

Giải

150

 

 

Giải Khuyến khích

Giải

100

 

8.3

Đ tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm đồ dùng dạy học

 

 

 

 

Loại xuất sắc

Đề tài

500

 

 

Loại tốt

Đề tài

375

 

 

Loại khá

Đề tài

250

 

9

Khen thưởng học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia

 

 

 

 

Giải nht

Giải

3.000

 

 

Giải nhì

Giải

2.500

 

Giải ba

Giải

2.000

 

Giải khuyến khích

Giải

1.000

10

Khen thưng đối với học sinh đạt gii khu vực và các giải khác

 

 

Bng 50% ca giải quốc gia tương ng

11

Mức chi dạy bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia

Đồng/tiết

150

Tổ chức hằng năm tại trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành

* Ghi chú: - Mua vật tư, VPP, in các loại giy thi, phiếu trlời trc nghiệm, in thẻ dự thi, phù hiệu giám thị/cán bộ coi thi, phương tiện đi lại, vận chuyển đề thi, đồng phục cho đội tuyển HSG tnh thi quốc gia ... thanh toán theo hợp đồng, hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong khả năng nguồn kinh phí và phạm vi dự toán được giao.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2013
Ngày hiệu lực30/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2013/QĐ-UBND chi trong tổ chức thi bồi dưỡng học sinh giỏi Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 24/2013/QĐ-UBND chi trong tổ chức thi bồi dưỡng học sinh giỏi Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu24/2013/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Hữu Hải
        Ngày ban hành20/05/2013
        Ngày hiệu lực30/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 24/2013/QĐ-UBND chi trong tổ chức thi bồi dưỡng học sinh giỏi Kon Tum

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2013/QĐ-UBND chi trong tổ chức thi bồi dưỡng học sinh giỏi Kon Tum

            • 20/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực