Quyết định 24/2013/QĐ-UBND

Quyết định 24/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế về xét, cho phép doanh nhân, cán bộ, công, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC kèm theo Quyết định 14/2012/QĐ-UBND

Quyết định 24/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại doanh nhân APEC đã được thay thế bởi Quyết định 27/2016/QĐ-UBND xét cho doanh nhân cán bộ sử dụng thẻ đi lại doanh nhân APEC Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 02/07/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại doanh nhân APEC


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2013/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 18 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ XÉT, CHO PHÉP DOANH NHÂN, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG SỬ DỤNG THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2012/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/QĐ-TTg">10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-BCA ngày 30/01/2013 của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 45/2006/QĐ-TTg">10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy chế về việc xét, cho phép doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC được ban hành kèm theo Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 3 như sau:

“1. Đối với doanh nhân:

a) Có hộ chiếu phổ thông còn thời hạn ít nhất 03 năm kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị được sử dụng thẻ ABTC; không thuộc trường hợp chưa được cấp thẻ ABTC, chưa được xuất cảnh theo quy định tại Điều 10 Quy chế ban hành theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg”.

2. Sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 3 như sau:

“2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức:

a) Có hộ chiếu phổ thông còn thời hạn ít nhất 03 năm kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị được sử dụng thẻ ABTC”.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Công an tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2013/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 24/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/06/2013
Ngày hiệu lực 28/06/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 02/07/2016
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại doanh nhân APEC


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 24/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại doanh nhân APEC
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 24/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Tiền Giang
Người ký Trần Kim Mai
Ngày ban hành 18/06/2013
Ngày hiệu lực 28/06/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 02/07/2016
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 24/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại doanh nhân APEC

Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại doanh nhân APEC