Quyết định 24/2015/QĐ-UBND

Quyết định 24/2015/QĐ-UBND quy định tạm thời giá dịch vụ giết mổ gia súc tập trung do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2015/QĐ-UBND quy định tạm thời giá dịch vụ giết mổ gia súc tập trung Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 24/2015/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TẠM THỜI GIÁ DỊCH VỤ GIẾT MỔ GIA SÚC TẬP TRUNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 07/7/2014 và Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành và điều chỉnh, bổ sung một số điều Quy định quản lý giết mổ, kinh doanh, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1148/SNN-TY ngày 22/6/2015 (kèm Văn bản số 1636/STC-GCS ngày 10/6/2015 của Sở Tài chính, Báo cáo thẩm định số 990/BC-STP ngày 18/6/2015 của Sở Tư pháp),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời giá dịch vụ giết mổ gia súc tập trung (không theo danh mục phí, lệ phí) trên địa bàn tỉnh, như sau:

a) Giá dịch vụ giết mổ lợn thịt tối đa: 70.000 đồng/con, bao gồm:

- Giá dịch vụ tối đa: 35.000 đồng/con;

- Giá thuê nhân công giết mổ tối đa: 35.000 đồng/con.

b) Giá dịch vụ giết mổ lợn nái loại thải tối đa: 90.000 đồng/con, bao gồm:

- Giá dịch vụ tối đa: 45.000 đồng/con;

- Giá thuê nhân công giết mổ tối đa: 45.000 đồng/con.

c) Giá dịch vụ giết mổ trâu, bò tối đa: 270.000 đồng/con, bao gồm:

- Giá dịch vụ tối đa: 70.000 đồng/con;

- Giá thuê nhân công giết mổ tối đa: 200.000 đồng/con.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng cơ quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PVP/UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu VT, TH, NL.
Gửi bản giấy và ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2015
Ngày hiệu lực05/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2015/QĐ-UBND quy định tạm thời giá dịch vụ giết mổ gia súc tập trung Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 24/2015/QĐ-UBND quy định tạm thời giá dịch vụ giết mổ gia súc tập trung Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu24/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýLê Đình Sơn
        Ngày ban hành25/06/2015
        Ngày hiệu lực05/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 24/2015/QĐ-UBND quy định tạm thời giá dịch vụ giết mổ gia súc tập trung Hà Tĩnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2015/QĐ-UBND quy định tạm thời giá dịch vụ giết mổ gia súc tập trung Hà Tĩnh

            • 25/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực