Quyết định 24/2015/QĐ-UBND

Quyết định 24/2015/QĐ-UBND hủy bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về trang bị và thanh toán cước phí sử dụng điện thoại công vụ

Quyết định 24/2015/QĐ-UBND trang bị thanh toán cước phí sử dụng điện thoại công vụ Đà Nẵng đã được thay thế bởi Quyết định 8268/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định 24/2015/QĐ-UBND Đà Nẵng và được áp dụng kể từ ngày 04/11/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2015/QĐ-UBND trang bị thanh toán cước phí sử dụng điện thoại công vụ Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2015/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

HỦY BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỀ VIỆC TRANG BỊ VÀ THANH TOÁN CƯỚC PHÍ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI CÔNG VỤ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Sở Tài chính thành phố tại Tờ trình số 592/TTr-STC ngày 06 tháng 7 năm 2015, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố đã thống nhất ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban vào ngày 03 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ các Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng về việc trang bị và thanh toán cước phí sử dụng điện thoại công vụ, cụ thể:

1. Quyết định số 61/2002/QĐ-UB ngày 07/5/2002 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy chế tạm thời về trang bị và thanh toán cước phí sử dụng phương tiện thông tin công vụ.

2. Quyết định số 147/1999/QĐ-UB ngày 30/12/1999 của UBND thành phố Đà Nẵng về quy định trang bị, sử dụng phương tiện thông tin công vụ và thanh toán cước phí trong các cơ quan HCSN trên địa bàn thành phố có thụ hưởng ngân sách địa phương.

3. Các Quyết định của UBND thành phố liên quan việc trang bị và thanh toán cước phí sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHAN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2015/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 24/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/08/2015
Ngày hiệu lực 27/08/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 19/01/2016
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2015/QĐ-UBND trang bị thanh toán cước phí sử dụng điện thoại công vụ Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 24/2015/QĐ-UBND trang bị thanh toán cước phí sử dụng điện thoại công vụ Đà Nẵng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 24/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Đà Nẵng
Người ký Võ Duy Khương
Ngày ban hành 27/08/2015
Ngày hiệu lực 27/08/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 19/01/2016
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 24/2015/QĐ-UBND trang bị thanh toán cước phí sử dụng điện thoại công vụ Đà Nẵng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2015/QĐ-UBND trang bị thanh toán cước phí sử dụng điện thoại công vụ Đà Nẵng