Quyết định 24/2016/QĐ-UBND

Quyết định 24/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về thực hiện quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An tại Quyết định 23/2011/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2016/QĐ-UBND sửa đổi quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin vốn ngân sách Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2016/QĐ-UBND

Long An, ngày 23 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2011/QĐ-UBND NGÀY 21/7/2011 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 21/7/2011 của UBND tỉnh quy định về việc thực hiện quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 365/TTr-STTTT ngày 25/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thực hiện quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An được ban hành kèm theo Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 21/7/2011 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Bổ sung điểm d vào khoản 1, Điều 2:

“d) Các nội dung đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước yêu cầu phải lập dự án phải phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 7 của Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước (Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012)”.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 2, Điều 2:

“b) Các nội dung đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước không yêu cầu phải lập dự án phải phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 7 của Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) kể từ ngày ký. Quyết định này là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 21/7/2011 của UBND tỉnh.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế-Bộ TTTT;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng NC (KT, VX, TH, NC);
- Lưu: VT, STTTT, Hai.
QL UDCNTT NSNN

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2016
Ngày hiệu lực02/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2016/QĐ-UBND sửa đổi quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin vốn ngân sách Long An


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 24/2016/QĐ-UBND sửa đổi quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin vốn ngân sách Long An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu24/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýĐỗ Hữu Lâm
       Ngày ban hành23/05/2016
       Ngày hiệu lực02/06/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 24/2016/QĐ-UBND sửa đổi quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin vốn ngân sách Long An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2016/QĐ-UBND sửa đổi quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin vốn ngân sách Long An

           • 23/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực