Quyết định 24/2017/QĐ-UBND

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định quy phạm pháp luật và quyết định có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2017/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định quy phạm pháp luật tư pháp Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2017/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 21 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ QUYẾT ĐỊNH CÓ CHỨA QUY PHẠM PHÁP LUẬT NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC BAN HÀNH BẰNG HÌNH THỨC QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 968/TTr - STP ngày 13 tháng 7 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật và quyết định có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, gồm:

1. Quyết định số 73/QĐ-CT ngày 25 tháng 5 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về trình tự, thủ tục xây dựng chương trình, soạn thảo thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Tây Ninh.

2. Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tự kiểm tra, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

3. Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

4. Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Lý do: Nội dung các quyết định trên không còn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - BTP;
- TT:TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VP UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2017
Ngày hiệu lực31/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2017/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định quy phạm pháp luật tư pháp Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 24/2017/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định quy phạm pháp luật tư pháp Tây Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu24/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
       Người ký***
       Ngày ban hành21/08/2017
       Ngày hiệu lực31/08/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 24/2017/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định quy phạm pháp luật tư pháp Tây Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2017/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định quy phạm pháp luật tư pháp Tây Ninh

           • 21/08/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực